Системний опис культурних процесів і його психологічні застосуванняСкачать 176,8 Kb.
Дата01.06.2016
Размер176,8 Kb.

Опубликовано в электронном журнале: Технології розвитку інтелекту. – 2014. – Т.1. – №7.
УДК 159.9.015+008

Балл Георгій Олексійович, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, зав. лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. georgyball@yandex.ru

Мєдінцев Владислав Олександрович, кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. vladislav-medintsev@yandex.ru

Системний опис культурних процесів і його психологічні застосування.

Анотація

Науковий апарат сучасної психології формується в тісній взаємодії з іншими дисциплінами, зокрема природничими. Медіатором такої взаємодії може стати поняття «модус культури», яким ми описуємо будь-який компонент культури, котрий реалізує репродуктивну і продуктивну функції. Процеси функціонування культури описані як зміни модусів культури, а у формалізованому поданні – як відображення множин. Ми розглядаємо множину модусів культури, які перебувають в певних відношеннях. Методологічно вихідним тут є поняття структури, як воно використовується в теорії множин. Варіантом формалізованого опису культурних процесів є подана в роботі типологія культурних процесів з психічними компонентами. Дано також опис культурних процесів, компонентами яких є знакові системи. Будь-який культурний процес може бути розглянутий як зумовлений попередніми і як передумова подальших процесів, що показано на прикладі аналізу послідовності культурних процесів з психічними компонентами. Універсальність пропонованого підходу ми вбачаємо в можливості побудови на його основі логічно релевантних описів складових культури, в тому числі досліджуваних в психологічній науці. Завдяки цьому розширюються можливості побудови єдиної системи теоретичної психології і послаблюються негативні наслідки поняттєво-термінологічної полісемії, пов'язаної з особливостями національних мов і наукових шкіл, при збереженні їхніх конструктивних внесків.

Ключові слова: культура, модуси культури, культурні процеси, відображення множин, культурні процеси з психічними компонентами.

Балл Георгий Алексеевич, доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии педагогических наук Украины, зав. лабораторией методологии и теории психологии Института психологии имени Г. С. Костюка НАПН Украины.

Мединцев Владислав Александрович, кандидат психологических наук, научный сотрудник лаборатории методологии и теории психологии Института психологии имени Г. С. Костюка НАПН Украины.

системное описание культурных процессов и его психологические применения

Аннотация

Научный аппарат современной психологии формируется в тесном взаимодействии с другими дисциплинами, в том числе естественнонаучными. Медиатором такого взаимодействия может стать понятие «модус культуры», которым мы описываем любой компонент культуры, реализующий репродуктивную и продуктивную функции. Процессы функционирования культуры описаны как изменения модусов культуры, а в формализованном представлении – как отображения множеств. Мы рассматриваем множество модусов культуры, состоящих в определённых отношениях. Методологически исходным здесь является понятие структуры, как оно используется в теории множеств. Вариантом формализованного описания культурных процессов является представленная в работе типология культурных процессов с психическими компонентами. Дано также описание культурных процессов, компонентами которых являются знаковые системы. Любой культурный процесс может быть рассмотрен как обусловленный предшествующими и как предпосылка последующих процессов, что показано на примере анализа последовательности культурных процессов с психическими компонентами. Универсальность предлагаемого подхода мы усматриваем в возможности построения на его основе логически релевантных описаний составляющих культуры, в том числе изучаемых в психологической науке. Благодаря этому расширяются возможности построения единой системы теоретической психологии и ослабляются негативные последствия понятийно-терминологической полисемии, связанной с особенностями национальных языков и научных школ, при сохранении их конструктивных вкладов.Ключевые слова: культура, модусы культуры, культурные процессы, отображения множеств, культурные процессы с психическими компонентами.

Ball Georgiy Oleksiyovych, Corresponding Member of NAPS of Ukraine, Doctor of Psychological Sciences, Professor, Head of Laboratory of methodology and theory of psychology G.S. Kostiuk Institute of Psychology, NAPS of Ukraine.

Medintsev Vladislav Aleksandrovich, PhD in Psychological Science, scientific member of Laboratory of methodology and theory of psychology G.S. Kostiuk Institute of Psychology, NAPS of Ukraine.

Systemic description of culture’s modi as theoretical resource of psychology and its psychological implications

Summary

Development in any scientific domain may be customized in psychology. This applies especially to research of culture, as cultural issues intertwined with psychological ones. At the same time, the development of science, engineering and mathematics is associated with their interaction with the humanities. A mediator of such interaction may be the concept of «modus of culture», by which we define any component of culture that implements reproductive and productive functions. Processes of functioning of culture are described as changes in its modi, and, as a formalized description, are presented by functions of sets. We consider the set of culture’s modi which are in certain relations. Methodological starting point is a concept of structure, as it is used in set theory. A version of formalized description of cultural processes is presented in the typology of cultural processes with mental components. The description of cultural processes components of which are semiotic systems is given. Any cultural process can be considered as caused by the preceding ones and as a precondition for subsequent ones. That is exemplified by analysis of cultural processes’ sequences. We consider the universality of the proposed approach in a possibility of constructing on its basis logically relevant descriptions of the culture’s components, including being studied in psychological science. Due to this the possibility of building a unified system of theoretical psychology expands. Also is reached the attenuating of negative consequences of conceptual and terminological polysemy associated with peculiarities of national languages and scientific schools, while maintaining their constructive contributions.

Key words: culture, culture’s modi, cultural processes, functions of sets, cultural processes with psychic components.
Научный аппарат современной психологии формируется в тесном взаимодействии с другими гуманитарными и естественнонаучными дисциплинами. Вместе с тем продолжается обсуждение соотношения естественнонаучной (сциентистской) и гуманитарной парадигм. В этом обсуждении мы поддерживаем Д.А. Леонтьева [12] и А.В. Юревича [15] в отрицании несовместимости этих парадигм. Такой подход согласуется с рациогуманистической мировоззренческой ориентацией [3], сочетающей утверждение гуманистических ценностей (включая примат конструктивного сотрудничества над противостоянием) с опорой на интеллектуальную культуру, в её гармоническом сопряжении с другими составляющими культуры. В применении к методологии человековедения эта ориентация требует – в дополнение к взаимной толерантности представителей конкурирующих парадигм и налаживанию между ними диалогов – целенаправленно искать и применять опосредствующие инструменты (медиаторы), с тем чтобы повысить продуктивность таких диалогов. Такими медиаторами способны быть системные представления.

В философском обосновании их использования уместно исходить из того, что научное изучение существующих в мире (онтологических) объектов осуществляется на основе их представления – в сознании учёных и в создаваемых ими концепциях и теориях – в виде эпистемологических объектов, которые в рамках науки можно отождествить с предметами исследования. В современной науке подтверждена плодотворность представления последних как систем, трактуемых как множества компонентов, находящихся в определённых отношениях между собой.

Очерченные установки мы применяем к разработке категории «культура», которая, в её «широком антропологическом понимании» [14, с. 150], играет важнейшую роль в человековедении, в том числе в психологии. При этом мы исходим (см. [7]) из основывающейся на ряде авторитетных источников широкой трактовки культуры как совокупности компонентов человеческого бытия, обладающих двумя функциями: репродуктивной и продуктивной (соответственно обеспечивающих социальную память и социально значимое творчество). Отметим, что ныне преобладают трактовки культуры, основанные на типах идентичности человеческих сообществ – этнических, или более общих (например, «Восток – Запад»), – виды которых множатся, в частности, вследствие использования различных признаков культурных идентичностей: видов религии, социально-экономического статуса, региона проживания, причастности к групповому опыту, родства и др. (см. [17, 18] и др.). Содержательное углубление понятия «культура» достигнуто, среди прочего, её описанием как совокупности паттернов (повторяющихся структур) [16]. Паттерны культуры проявляются не только в институциях, практиках и артефактах – имплицитная часть паттернов неосознаваема, она вписана в структуры повседневной жизни [16].

Культурные процессы и модусы культуры

Поставив цель повысить, с помощью системных представлений, чёткость, а благодаря этому и продуктивность, рассматриваемой трактовки, мы конкретизируем её, описывая культуру как сложную систему (систему систем) с многоуровневой иерархией. Основополагающим для предлагаемого описания является понятие «модус культуры», содержание которого раскрыто в [6; 7]. Под него подпадает любая составляющая культуры, реализующая, в той или иной степени, репродуктивную и продуктивную функции.

Как было показано ранее ([6], [7]), мы различаем модусы культуры идеальные (абстрагированные от материального субстрата) и материальные (все прочие). Среди последних выделяем материализованные (функционирование которых мало зависит от особенностей субстрата) – ср. «материализованную форму действия» у П.Я. Гальперина. Различаем также: всеобщий модус, охватывающий человеческую культуру в целом; особенные модусы (в частности, этнические, суперэтнические, субэтнические, а также присущие профессиональным, возрастным и иным компонентам социума); индивидуальные (личные) модусы – см. трактовку личности в [7]. Отметим, что, теоретически, общечеловеческий модус культуры в будущем может быть рассмотрен как особенный в системе цивилизаций Вселенной (см. о совершенствовании и развитии психологического знания о человеке в контексте материальной эволюции мира в [10]).

В связи с выделением личных модусов культуры уточним трактовку определяющих для культуры функций. Будем считать, что социальная память – это память не только сообществ (и человечества в целом), а и каждого лица; она находит проявление, в частности, в том, что это лицо в какой-то мере владеет общественно произведенными знаниями и способами действий. Подобным же образом творчество лица можно считать социально значимым даже при условии, что его результаты не известны никому другому. Ведь, во-первых, благодаря этим результатам уже обогатилось сознание одного из членов общества. Во-вторых, их получение данным лицом является необходимым первым шагом для их дальнейшего распространения.

Вводим понятие «активный модус культуры» («агент культуры»). Агент культуры обладает возможностями («операторами»), см. [2; 4], по использованию и изменению модусов культуры. Агента культуры, который способен целенаправленно реализовывать такие возможности, мы называем также субъектом культуры. Им, в частности, является социализированный человеческий индивид (лицо).

Формализованное описание культурных процессов

Используя опыт разработки системных подходов в человековедении (см. выше), а также учитывая нынешние тенденции развития науки, мы наметили относительно простой способ универсального формализованного описания человеческой культуры и культурных процессов. Основные его идеи и понятия изложены ниже, а детальнее см. [5; 8].

В этом описании мы рассматриваем множество модусов культуры, состоящих в определённых отношениях. Методологически исходным здесь является понятие структуры, как оно используется в теории множеств, – см. [9].

Нас, в частности, интересуют структуры порядка и алгебраические структуры. Мы полагаем, культура как структура порядка представлена в универсальных классификациях, которые можно считать классификациями особенных модусов культуры. Точнее говоря, структура порядка определена на множестве модусов культуры, включённых в иерархическую (многоуровневую) классификацию. Наиболее полными (и общими) из классификаций такого типа являются библиотечные, в частности UDC (подробнее см. [5]).

Алгебраические структуры находят воплощение в отображениях, ставящих в соответствие по определённому закону каждому элементу одного множества (области определения) некоторый элемент другого множества (области значений).

Упомянутый выше частный вид культурных процессов – культурные воздействия – мы рассматриваем как обусловливаемое активностью агентов культуры формирование новых ее модусов на основе имеющихся. Компонентами целенаправленных культурных воздействий являются целевые модусы активности субъектов культуры (замыслы, проекты, планы и т. д.). Всякое выделенное для описания целенаправленное культурное воздействие происходит на фоне множества других преобразований, в том числе целенаправленных – обусловленных активностью других субъектов культуры. Целевые модусы, помимо воплощения в них компонентов отображений, соответствующих неким реалиям, обладают модальностями – свойствами, которые применительно к высказываниям рассмотрены в лингвистике (императив, конъюнктив и т.д.) и модальной логике.

В составе отображения, которое описывает любой культурный процесс (в частности, культурное воздействие), различаем предметные (прообраз, образ) и функциональные составляющие. Для обозначения отношения функциональных и предметных компонентов отображения используем символ «:». Будем записывать отображения, согласно одной из принятых в математике форм их записи, как Функции : Прообразы → Образы. (В чем-то сходный способ описания воздействий в своё время был предложен в рамках анализа воздействий, действий и операций [2]). При этом, модусы Прообраз и Образ будем рассматривать как выражения диахронии процесса (Прообраз предшествует Образу).

Культурные процессы с психическими компонентами

Рассмотрим типы отображений для описания культурных процессов, содержащих психические компоненты. Типы выделены по критериям номенклатуры компонентов и их места в отображении. Идеальные модусы культуры (личные и особенные), представленные в психике (ниже – Пси-модусы), обозначим «Пси», все другие феномены (в том числе материальные модусы культуры, феномены внекультурного бытия) – «Ф». Теоретически возможны 8 типов отображений рассматриваемого вида (23=8), но отображение типа Ф : Ф1 → Ф2 мы не рассматриваем, так как оно не содержит Пси-модусов. Порядок расположения типов 1–7 в данном случае произволен, он может быть изменён в соответствии с принципами возможного в будущем мета-анализа.

1. Пси : Пси1 → Пси2. Процессы, в которых и функциональный, и предметные компоненты отображения являются Пси-модусами. К ним можно отнести, в частности, процессы мышления и рефлексии (всех известных разновидностей). Например, применительно к процессу принятия решения, субъектом культуры является лицо, принимающее решение; в его целевом модусе закреплена освоенная им стратегия принятия решений и модальность результата этого процесса (императив – результат как единственно возможный; конъюнктив – результат как один из возможных и др.).

2. Пси : Пси1 → Ф. К этому типу мы относим процессы, описываемые отображениями, в которых компонентами, помимо Пси-модусов, являются другие феномены бытия. При этом, функциональным компонентом и прообразом отображения являются Пси-модусы, а образом – иной феномен. Примером может служить влияние ценностных ориентаций и верований на психическую регуляцию практической деятельности.

3. Пси : Ф → Ф1. Это процессы, описываемые отображениями каких-либо феноменов в соответствии с законами, определяемыми Пси-модусом. К этому типу можно отнести, в частности, процессы производственной и научной деятельности, а также художественного творчества.

4. Пси : Ф → Пси1. Отображения разнообразных феноменов в Пси-модусы в соответствии с законами других Пси-модусов. Такой тип отображения применим к описанию широкого круга когнитивных процессов, в частности восприятия.

5. Ф : Пси → Пси1. Отображения Пси-модусов в соответствии с законами непсихических феноменов. Этими законами могут быть обусловлены как изменения психических состояний лица, так и психологические воздействия, оказываемые одним лицом на другое или одной социальной группой на другую. Примерами служат: изменение психического состояния лица при изменении внешних физических условий (скажем, погоды), трансформация ценностной системы лица или социальной группы, обусловленная содержанием литературного произведения или законодательного акта, и др.

6. Ф : Ф1 → Пси. Процессы, описываемые отображениями культурных и внекультурных феноменов бытия в Пси-модус в соответствии с законами непсихических феноменов. Речь идёт, например, об осуществляемых на основе ИТ управлении процессом учения, равно как и о психологических тренингах с использованием ИТ.

7. Ф : Пси → Ф1. К этому типу мы относим процессы, описываемые отображениями Пси-модусов в непсихические феномены по законам других непсихических феноменов. Например, таковым может быть упрощённое описание материальной стимуляции научного, технического и художественного творчества.

Приведённые типы отображений служат как бы «элементарными кирпичиками» культурных процессов. В любом реальном культурном процессе функциональными и предметными составляющими являются разнообразные сочетания модусов культуры – как материальных, так и идеальных.

Знаковые системы как компоненты культурных процессов

Для иллюстрации универсальности разрабатываемого формализованного описания культурных процессов покажем его применение к научному предмету, являющемуся средоточием проблематики ряда гуманитарных и естественнонаучных дисциплин – семиотики, лингвистики (в том числе, математической), психологии. Рассмотрим примеры, которые упрощённо иллюстрируют схематизм описания культурных воздействий, в число компонентов которых входят знаковые системы (обозначенные как «Знаки»). Эти системы могут быть как материальными, так и идеальными модусами культуры. Не идентифицируемые как «Знаки» компоненты воздействий также могут быть как материальными («Вещи»), так и идеальными («Представления»). С учётом используемых компонентов отображения, по законам комбинаторики возможны 27 их типов (33=27). Для иллюстрации данной трактовки рассмотрим следующие 4 типа.

1. Знаки : Знаки1 → Знаки2. Перевод текста с одного языка на другой. Каждому элементу подлежащего переводу текста (Знаки1) поставлены в соответствие элементы другого модуса культуры – переведённого текста (Знаки2) – согласно множеству законов, закрепленных в словарях и грамматиках языка оригинала и языка перевода (Знаки).

2. Знаки : Представления → Вещи. Действия, выполняемые лицом при психологическом тестировании. Например, выполняя задания (Знаки) цветового теста Люшера, реципиент ставит в соответствие представления о своих цветовых предпочтениях (Представления) цветам из стимульного материала (Вещи).

3. Вещи : Знаки → Представления. Формирование представлений читателя литературного произведения. Например, одно и то же стихотворение (Знаки) вызывает различные Представления у читателей, находящихся в различных социокультурных условиях (Вещи).

4. Представления : Знаки → Знаки1. Создание писателем литературного произведения. Элементы множества символов и грамматических правил естественного языка (Знаки) поставлены в соответствие элементам множества, которое составляет текст литературного произведения (Знаки1), по законам идеального модуса культуры – замысла литературного произведения (Представления).Последовательности культурных процессов

Любой культурный процесс может быть рассмотрен как обусловленный предшествующими и как предпосылка последующих процессов, т.е. как компонент более сложного процесса.

Приведём пример описания последовательности культурных процессов (воспользовавшись, как и выше, символами Пси и Ф). Согласно одному из социально-психологических подходов, «необходимым условием успешных ответов общества на антропогенные кризисы служит адекватность изменений сначала элитарного, а затем массового сознания» [11, с. 166]. Представим отображениями последовательность культурных процессов, обеспечивающую успешный ответ общества на антропогенные кризисы.

1. Формирование в ходе научного поиска (по закону Пси) идеи (Пси1) об опасностях, связанных с антропогенными изменениями в природе (Ф):

Пси : Ф → Пси1.

2. Изменения элитарного сознания (переход от Пси2 к Пси3), обусловленные идеями Пси1:

Пси1 : Пси2 → Пси3.

3. Обусловленное обновлённым элитарным сознанием Пси3 последующее изменение общественного сознания в целом, охватывающего компоненты, присущие как элите, так и массам (переход от Пси4 к Пси5):Пси3 : Пси4 → Пси5.

4. Поскольку речь идёт об успешном ответе общества на антропогенный кризис, то необходимо, по меньшей мере, ещё одно воздействие – рационализация производственной деятельности и жизнедеятельности людей, регулятором которой становится измененное общественное сознание Пси5, то есть:

Пси5 : Ф → Ф1.

Последовательность указанных процессов можно рассматривать как рациональный «ответ общества». Отметим, что при более детальном описании данного процесса следует учитывать и ряд других, существенных для его протекания, составляющих – идеальных и материальных.

Последовательности культурных процессов, как и прочие феномены, могут быть:

а) объективными (реальными научными фактами);

б) субъективными – иметь место согласно мнению или убеждению того или иного субъекта. В свою очередь такое мнение или убеждение может основываться то ли на рациональных аргументах, то ли на иррациональных (вера, интуиция), то ли на их сочетании.

Принято считать, что к объективным последовательностям приближаются субъективные, которыми оперирует методологически компетентный исследователь.Выводы

Мы исходим из признания: а) необходимости взаимодействия естественнонаучной и гуманитарной парадигм в психологии (и в человековедении в целом); б) значимости системных представлений как медиаторов указанного взаимодействия. Принципиальным для нас является также использование понятия «культура» в широкой трактовке как совокупности компонентов человеческого бытия, обеспечивающих функции социальной памяти и социально значимого творчества. Стремясь повысить, с помощью системных представлений, чёткость, а благодаря этому и продуктивность, этой трактовки, мы ввели понятие «модус культуры». Этим понятием мы характеризуем любую составляющую культуры, реализующую, в той или иной степени, обе вышеуказанные функции. Нами выделены: всеобщий (общечеловеческий) модус культуры; ее особенные модусы (присущие тем или иным компонентам социума); её индивидуальные (личные) модусы. Процессы функционирования культуры (культурные процессы) описаны как изменения модусов культуры (в частности, изменения, обусловленные активностью агентов культуры).

Согласно предложенному нами формализованному описанию культурных процессов, изменения, происходящие в культуре, представлены как отображения множеств компонентов модусов культуры. В составе отображения, описывающего любой культурный процесс (в частности, культурное воздействие), выделены предметные (прообраз, образ) и функциональные составляющие, отображения представлены записью вида Функции : Прообразы → Образы.

Одним из критериев систематизации культурных процессов является номенклатура компонентов отображения. Мы рассмотрели 7 логически возможных типов культурных процессов с психическими компонентами, последовательности культурных процессов а также некоторые типы культурных воздействий, в число компонентов которых входят знаковые системы.

Исходя из разделяемой нами оптимистической позиции относительно перспектив взаимодействия сциентистской и гуманитарной парадигм, мы видим в представленном нами подходе теоретический ресурс психологической науки (и, шире, человековедения). Универсальность предлагаемого подхода мы усматриваем в возможности построения на его основе логически релевантных описаний составляющих культуры, в том числе изучаемых в психологической науке. Благодаря этому расширяются возможности построения единой системы теоретической психологии и, полагаем, ослабляются негативные последствия понятийно-терминологической полисемии, связанной с особенностями национальных языков и научных школ, при сохранении их конструктивных вкладов.

Литература

1.Анохин К.В. Когнитом: в поисках общей теории когнитивной науки / К.В. Анохин // Шестая международная конференция по когнитивной науке: Тезисы докладов. Калининград, 23–27 июня 2014 г. – Калининград, 2014. – С. 26–27.

2.Балл Г.А. О понятиях «воздействие», «действие» и «операция» / Г.А. Балл // Вопросы психологии. – 1980. – № 1. – С. 73–81.

3.Балл Г.А. Рациогуманизм как форма современного гуманизма и его значение для методологии познания человека / Г.А. Балл // Мир психологии. – 2013. – № 3. – С. 208–223.

4.Балл Г.А. Теория учебных задач: Психолого-педагогический аспект / Г.А. Балл / М.: Педагогика, 1990. – 184 с.

5.Балл Г.А. К построению формальных моделей культурных процессов / Г.А. Балл, В.А. Мединцев // Горизонты образования. – Севастополь, 2013. – № 3. – С. 186–193.

6.Балл Г.А. Личность как модус культуры и как интегративное качество лица / Г.А. Балл, В.А. Мединцев // Мир психологии. – 2010. – № 4. – С. 167–178.

7.Балл Г.А. Понятие «личность» в контексте модельной трактовки культуры / Г.А. Балл, В.А. Мединцев // Мир психологии. – 2012. – № 3. – С. 17–30.

8.Балл Г.А. Формализованное представление культурных влияний / Г.А. Балл, В.А. Мединцев // Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте. Тр. Второй междунар. научн.-практ. конф. / РАН. ИНИОН. Отдел науч. сотрудничества и междунар. связей; Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. – М., 2014. – С. 172–178.

9.Бурбаки Н. Очерки по истории математики / Н. Бурбаки. – М.: ИИЛ, 1963. – 292 с.

10.Голиков Ю.Я. Антропный принцип как теоретическое основание решения актуальных проблем психологии / Ю.Я. Голиков // Психологический журнал. – 2014. – Т. 35. – № 2. – С. 19–32.

11.Губанов Н.И. Роль менталитета в преодолении антропогенных кризисов / Н.И. Губанов, Н.Н. Губанов // Историч. психология и социология истории. – 2013. – Т. 6. – № 1. – C. 166–180.

12.Леонтьев Д.А. Новые ориентиры понимания личности в психологии: от необходимого к возможному / Д.А. Леонтьев // Вопр. психологии. – 2011. – № 1. – С. 3–27.

13.Леонтьев Д.А. Смыслообразование и его контексты: жизнь, структура, культура, опыт / Д.А. Леонтьев // Мир психологии. – 2013. – №1. – С. 104–117.

14.Разлогов К.Э. Глобальная или массовая? / К.Э. Разлогов // Обществ. науки и современность. – 2003. – № 2. – С. 143–156.

15.Юревич А.В. Парадигмы в психологии / А.В. Юревич // Парадигмы в психологии: науковедческий анализ / Отв. ред. А.Л. Журавлёв и др. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2012. – С. 13–33.

16.Adams G. Toward a conception of culture suitable for a social psychology of culture / G. Adams, H. R. Markus // The Psychological Foundations of Culture / Ed. by Mark Schaller, Christian S. Crandall. – Mahwah: Lawrence Erlbaum, 2004. – P. 333–360.

17.Bergey B.W. What do social groups have to do with culture? The crucial role of shared experience / B.W. Bergey, A. Kaplan // Frontiers in Psychology. – November, 2010. – Vol. 1. Article 199. – URL: http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fpsyg.2010.00199/full. (дата обращения 10.11.2014).

18.Cohen A.B. Many forms of culture / A.B. Cohen // Am. Psychol. – 2009. – №64. – P. 194–204.
References transliterated

1. Anokhin K.V. Kognitom: v poiskakh obshchey teorii kognitivnoy nauki [Cognitom: in search of a general theory of cognitive science] / K.V. Anokhin // Shestaya mezhdunarodnaya konferentsiya po kognitivnoy nauke: Tezisy dokladov. Kaliningrad, 23–27 iyunya 2014 g. – Kaliningrad, 2014. – S. 26–27.

2. Ball G.A. O ponyatiyakh «vozdeystviye», «deystviye» i «operatsiya» [On the notions of "impact", "action" and "operation"] / G.A. Ball // Voprosy psikhologii. – 1980. – № 1. – S. 73–81.

3. Ball G.A. Ratsiogumanizm kak forma sovremennogo gumanizma i yego znacheniye dlya metodologii poznaniya cheloveka [Ratio-humanism as a form of today humanism and its implications for the methodology of human sciences] / G.A. Ball // Mir psikhologii. – 2013. – № 3. – S. 208–223.

4. Ball G.A. Teoriya uchebnykh zadach: Psikhologo-pedagogicheskiy aspekt [The theory of educational tasks: psychological and pedagogical aspects] / G.A. Ball / M.: Pedagogika, 1990. – 184 s.

5. Ball G.A. K postroyeniyu formal'nykh modeley kul'turnykh protsessov [Towards the construction of formal models of cultural processes] / G.A. Ball, V.A. Medintsev // Gorizonty obrazovaniya. – Sevastopol', 2013. – № 3. – S. 186–193.

6. Ball G.A. Lichnost' kak modus kul'tury i kak integrativnoye kachestvo litsa [Personality as a modus of culture and as an integrative quality of person] / G.A. Ball, V.A. Medintsev // Mir psikhologii. – 2010. – № 4. – S. 167–178.

7. Ball G.A. Ponyatiye «lichnost'» v kontekste model'noy traktovki kul'tury [The concept of "personality" in the context of the model interpretation of culture] / G.A. Ball, V.A. Medintsev // Mir psikhologii. – 2012. – № 3. – S. 17–30.

8. Ball G.A. Formalizovannoye predstavleniye kul'turnykh vliyaniy [Formalized representation of cultural influences] / G.A. Ball, V.A. Medintsev // Perspektivy skoordinirovannogo sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Rossii i Ukrainy v obshcheyevropeyskom kontekste. Tr. Vtoroy mezhdunar. nauchn.-prakt. konf. / RAN. INION. Otdel nauch. sotrudnichestva i mezhdunar. svyazey; Otv. red. YU.S. Pivovarov. – M., 2014. – S. 172–178.

9. Burbaki N. Ocherki po istorii matematiki [Essays on the History of Mathematics] / N. Burbaki. – M.: IIL, 1963. – 292 s.

10. Golikov Ya.Ya. Antropnyy printsip kak teoreticheskoye osnovaniye resheniya aktual'nykh problem psikhologii [The anthropic principle as the theoretical basis of the decision of important problems in psychology] / Ya.Ya. Golikov // Psikhologicheskiy zhurnal. – 2014. – T. 35. – № 2. – S. 19–32.

11. Gubanov N.I. Rol' mentaliteta v preodolenii antropogennykh krizisov [Role of mentality in overcoming of anthropogenic crises] / N.I. Gubanov, N.N. Gubanov // Istorich. psikhologiya i sotsiologiya istorii. – 2013. – T. 6. – № 1. – C. 166–180.

12. Leont'yev D.A. Novyye oriyentiry ponimaniya lichnosti v psikhologii: ot neobkhodimogo k vozmozhnomu [New guidelines in the understanding of personality in psychology: from the necessary to the possible] / D.A. Leont'yev // Vopr. psikhologii. – 2011. – № 1. – S. 3–27.

13. Leont'yev D.A. Smysloobrazovaniye i yego konteksty: zhizn', struktura, kul'tura, opyt / D.A. Leont'yev [Generation of sense and its contexts: life, structure, culture, experience] // Mir psikhologii. – 2013. – №1. – S. 104–117.

14. Razlogov K.E. Global'naya ili massovaya? [Global or mass?] / K.E. Razlogov // Obshchestv. nauki i sovremennost'. – 2003. – № 2. – S. 143–156.

15. Yurevich A.V. Paradigmy v psikhologii [Paradigms in psychology] / A.V. Yurevich // Paradigmy v psikhologii: naukovedcheskiy analiz / Otv. red. A.L. Zhuravlov i dr. – M.: Izd-vo «Institut psikhologii RAN», 2012. – S. 13–33.

16. Adams G. Toward a conception of culture suitable for a social psychology of culture / G. Adams, H. R. Markus // The Psychological Foundations of Culture / Ed. by Mark Schaller, Christian S. Crandall. – Mahwah: Lawrence Erlbaum, 2004. – P. 333–360.

17. Bergey B.W. What do social groups have to do with culture? The crucial role of shared experience / B.W. Bergey, A. Kaplan // Frontiers in Psychology. – November, 2010. – Vol. 1. Article 199. – URL: http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fpsyg.2010.00199/full. (data obrashcheniya 10.11.2014).18. Cohen A.B. Many forms of culture / A.B. Cohen // Am. Psychol. – 2009. – №64. – P. 194–204.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©psihdocs.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница