1Философияның ең толық және дұрыс анықтамасы: Философия тіл мен ғылымның логикасыСкачать 173,75 Kb.
Дата15.09.2021
Размер173,75 Kb.

1Философияның ең толық және дұрыс анықтамасы:

 1. Философия - тіл мен ғылымның логикасы.

 2. философия - әлем туралы жалпы түсініктердің жүйесі, идеологияның теориялық негізі

 3. философия – ғылымдар ғылымы

 4. философия - бұл болмыс туралы ғылымы

 5. Философия - даналыққа деген сүйіспеншілік

В

Философияның ерекшелігі: 1. қатаң ғылыми қорытындыда

 2. әлемді жүйелі және жалпылама тануға тырысушылық

 3. құбылыстың сенімі

 4. әлемге практикалық қатысты

 5. догматизмде

В

Философияның қалыптасу уақыты

А)б.з.д. I - V ғ.

В) ХVП - ХVIII ғ.

С) б.з.д. ІІІ ғ.

D) б.з.д.VП – VI ғ.

Е) б.з.д. ІІІ- I ғ.

Философиялық білім дегеніміз 1. әлемнің эмоционалдық, бейнелі көрінісі

 2. күнделікті тәжірибеге негізделген дүниетаным

 3. жеке ғылым

 4. «адам әлем» қатынасын ашатын дүниетаным

 5. когнитивті

D

Философияның әлемнің теориялық, тұжырымдамалық түсіндірмесімен байланысты функциясы: 1. аксиологиялық

 2. сыни

 3. дүниетанымдық

 4. әдіснамалық

 5. когнитивті

С

Философияның әдіснамалық қызметінің ең маңызды ерекшелігін табыңыз: 1. ғылыми және теориялық білімдердің жетістіктерін синтездеу

 2. білімнің жеке түрлерін зерттеу

 3. теориялық ойлаудың жалпылама, әмбебап әдістерін зерттеу және дамыту

 4. рационализация - тұжырымдамалық және логикалық түрде аудару

 5. белгілі танымдық ғылыми және ғылыми танымдық әдістерді жүйелеу

С

Философиялық білімнің негізгі ерекшелігі: 1. ол мәні бойынша сарқылмайтын болып табылады

 2. ол дәуірге әсер етеді

 3. ол үнемі дамып, жаңартылып отырады

 4. ол негізі жалпыға ортақ, теориялық сипатта

 5. негізінен субъективті

D

Философияның гносеологиялық функциясы бойынша , философия дегеніміз 1. білімді ашады, шығарады, жинақтайды және қорытындылайды

 2. адам өмірінің мәнін түсінуге көмектеседі

 3. қоғам дамуының жалпы бағыттарын болжайды

 4. адамның мәдени құндылықтармен танысуына ықпал етеді

 5. адамға өмір құндылықтарын дұрыс анықтауға көмектеседі

А
Грекше «philia»- махаббат, «sophia» - даналық сөзінің негізі

 1. әлемдік көзқарас

 2. философия

 3. Мифологиясы

 4. мәдени зерттеулер

 5. антропология

B

Білімді ұтымдылық, пайдалылық жағынан негіздейтін философиялық ілім: 1. неоэмпиризм

 2. персонализм

 3. прагматизм

 4. неотомизм

 5. марксизм

С

Адам туралы, әлем және адам, олардың арасындағы қарым-қатынастың теориялық тұрғыдан маңызды көзқарастарының жиынтығы 1. философия

 2. құқық

 3. дін

 4. өнер

 5. тарих

A

Философияның пайда болу аймағы 1. ежелгі Грецияда

 2. ежелгі Үндістанда

 3. ежелгі Қытайда

 4. бір мезгілде ежелгі Үндістанда, Қытайда және Грецияда

 5. Еуропада

D

Философияның ғылымнан айырмашылығы 1. фактілерге негізделген

 2. әлемді өзінің бүкіләлемдік тұтастығымен түсіндіруімен ерекшеленеді

 3. ішкі дәйектілікпен

 4. жүйелі білім

 5. барлық нәрсеге сүйенеді

В

«Философия» терминін бірінші рет пайдаланған: 1. Аристотель

 2. Пифагор

 3. Гераклит

 4. Платон

 5. Фалес

В

Философия басқа ғылымдарға қарағанда жалпыға бірдей жүйелеу әдісін ұсынады. Бұл философияның қай бағыты 1. ой-теориялық

 2. сыни

 3. когнитивті

 4. әдістемелік

 5. болжамды

D

Философияның функцияларының бірі білімнің, жаңалықтардың өсуіне ықпал етеді. Төмендегілердің қайсысы? 1. әдістемелік

 2. эвристикалық

 3. маңызды

 4. болжалды

 5. аксиологиялық

В

«Философия» терминін еуропалық философияда бекіткен - көне антикалық ойшыл. Бұл философ кім? 1. Пифагор

 2. Платон

 3. Аристотель

 4. Сократ

 5. Демокрит

В

Философияның ерекшеліктерінің бірі - кез-келген бір көзқарасқа ғана емес, әртүрлі пікірлердің болуы. Бұл ерекшелігі қандай? 1. теориялық

 2. плюрализм

 3. сыни

 4. әдістемелік

 5. монизм

В

Философияның ерекшелігі - ол барлық мәселелерге қатысты күмәнданады. Бұл ерекшелігі қалай аталады? 1. сыни

 2. Рефлексия

 3. Плюрализм

 4. Теориялық

 5. Универсалдылық

A

Философияның мәселелері барлық уақытта және барлық адамдар үшін маңызды болып табылады. Бұл ерекшелігі қандай? 1. басымдылық

 2. универсалдығы

 3. тәртіптілік

 4. сыни

 5. рефлексия

В

Философиялық әдістердің ерекше белгісі 1. Теориямен тығыз байланысы

 2. Адамдардың практикалық іс-әрекетінен пайда болатыны

 3. Тек қана адамдардың сезімдік іс-әрекетіне бағытталғандығы

 4. Нақтылы зерттеулердің белгілі облысында қолданылатындылығы

 5. Жалпылаудың жоғары деңгейінде негізделгендігі, әмбебаптығы

E

Философияның айрықшылығы мынада 1. Өмір тәжірибесінің нақты талаптарына сәйкестігінде

 2. Жалпылығында, әмбебаптылығында, өмірмәнділік толыққандылығында

 3. Сезімдік-эмоциялық нақтылығында

 4. Абстрактылы теориялылығында

 5. Реалдылықты объективті бейнелеу әдістерінің көптігінде

B

Философиялық танымның басқа ғылымдардан ерекшелігі 1. Өзіндік зерттеу пәнінің жоқтығында

 2. Объективті ақиқатқа талпынуында

 3. Антропоцентризмінде шындыққа танымдық-теориялық пен құндылықтық келістерді ұштастыра білуінде

 4. Жүйелілігі мен дәлелділігінде

 5. Дамып өзгеріп жатқан ұғымдардың, принциптердің, әдістердің болуында

C

Білімнің қызметтенуінің құрылымы мен заңдылықтарын философиялық зерттеу 1. Эпистемология

 2. Аксиология

 3. Праксиология

 4. Логика

 5. Онтология

A

Философиялық танымның негізгі бөлімдері 1. Онтология, гносеология, әдіснама

 2. Өнертану, лингвистика, шығыстану

 3. Софистика, эклектика, догматизм

 4. Идеология, космология, аңыз

 5. Әлеуметтану, мәдениеттану, саясаттану

A

Философияның екі негізгі бағытын атап көрсетіңіз 1. Материализм және идеализм

 2. Агностицизм және материализм

 3. Солипсизм және идеализм

 4. Солипсизм

 5. Гилозоизм және материализм

A

Мына ұғымдардың қайсысы философияның негізгі мәселесін қарастырады? 1. Ойлаудың болмысқа қатынасы

 2. Бостандық пен өмір арақатынасы

 3. Әлемдегі кеңістік қандай

 4. Жасанды интеллект деген не

 5. Адам дегеніміз не

A

Философияның функциялары 1. Дүниеге көзқарастық, логикалық, гносеологиялық, методологиялық, аксиологиялық, гуманистік

 2. Өмірдің барлық жағдайларына сай келетін ғылыми негізделген ұсыныстарды беру

 3. Болмыс пен ойлау, мәңгі мен өткінші туралы абстрактылы теориялық ойға салыну

 4. Қоршаған шындықты ғылыми түсіндіру

 5. Барлық ғылымдардың ғылымы болу, қоғамдық сананың барлық формаларының үстінен қарау

A

Философиялық дүниетанымның белгілері 1. Мәселелігі

 2. Жанжалдығы

 3. танымдылығы

 4. Қарсылықсыздығы

 5. Әйгілігі

A

Материализмнің тарихи түрлерін атаңыз 1. Диалектикалық, метафизикалық, тұрпайы

 2. Метафизикалық, скептикалық, тұрпайы

 3. Диалектикалық, позитивтік, метафизикалық

 4. Метафизикалық, скептикалық, тұрпайы, диалектикалық

 5. Метафизикалық, диалектикалық, скептикалық

А

Дүниетанымның (дүниеге көзқарастардың тарихи) түрлерін атап көрсетіңіз 1. Схоластикалық, догматикалық, конформистік

 2. Эклектикалық, солипсистік, агностикалық

 3. Мифологиялық, діни, философиялық ғылыми

 4. Тарихи, саяси, этикалық

 5. Көркемдік, эстетикалық, шығармашылық

C

Дүние бір бастамадан турады деп есептейтін философиялық ілім 1. Плюрализм

 2. Монизм

 3. Релятивизм

 4. Дуализм

 5. Конвенционализм

B

Дуалистік көзқарасты көрсет 1. Материя мен сана – екі егемен субстанция

 2. Барлық материя ойлай алады;

 3. Сана жоғарғы дәрежедегі ұйымдасқан материяның қасиеті

 4. Құдай не субстанция, не табиғат

 5. Сана – адамға алланың берген сыйы

А

Философияның адам мәселесін, оның болмысының іргелі негіздерін зерделейтін бөлімі 1. Гносеология

 2. Эстетика

 3. Философиялық антропология

 4. Логика

 5. Өнер философиясы

C

Болмыс туралы философиялық ілім 1. Гносеология

 2. Онтология

 3. Антропология

 4. Социология

 5. Аксиология

B

Философиялық концепциялардың идеализм және материализм болып бөлінуі қандай сұрақтарға бөлінуінен негізделеді?

А) Болмыс немесе сананың алғашқылығынан;

В) Әмбебапталықтарға қатысы жөнінде

С) Жалпының бірлікпен қатыстығы

D) Дінге деген қатынасы

Е) Білім мен сенімнің қатыстығы жөнінде

A

Діннің және діни түйсіктің тұңғыш, негізгі функциясыА) Табынушылықты жіберу

В) Тәрбиелеушілік

С) Саяси

D) Интегративтік, біріктіруші

Е) Иллюзорлық-компенсаторлық

E

Философияның бір функциясы, әртүрлі құндылықтар тұрғысынан пайдалы болып табылатын барлық нәрсе арқылы өтетін «електен» қызмет етеді, ескірген және пайдасыз болып табылады. Функция дегеніміз не? 1. Болжалды

 2. Сыни

 3. әлемдік көзқарас

 4. танымдық

 5. аксиологиялық

E

Философия адам мен қоғамдағы гуманистік құндылықтарды және идеалдарды дамытады және енгізеді. Оның функцияларының қайсысы бұл өзін көрсетеді? 1. когнитивті

 2. гуманитарлық

 3. сыни

 4. болжалды

 5. әдіснамалық

В

Философия дегеніміз 1. Философия – бүл адамның дүниені рухани – практикалық тұрғыдан игеруі

 2. Философия – бұл еркін ойлау және ақиқатқа құштарлық

 3. Философия – бұл табиғат, қоғам және адам туралы жалпылық туралы ғылым

 4. Философия – қоғам туралы ілім

 5. Философия – таным туралы ілім

C

2Дүниеге көзқарас - әлем көріністерінің жиынтығы. Құбылыстардың белгілі бір қасиеттері бекітілген алғашқы қарапайым түрі қалай аталады? 1. Дүниені қабылдау

 2. дүниетүсінік

 3. дүниені қабылдау

 4. дүние көзқарас

 5. дүниеге қатынастар

C

Дүниетаным анықтамасы 1. Қоғам туралы білімдердің жиынтығы

 2. Дүниеге, адамның өмірдегі орнына деген көзқарастар жиынтығы

 3. Адамгершіліктік принциптердің жүйесі

 4. Дүниені танып-білуге болатындығын білдіретін ұйғарымдар қосындысы

 5. Жоғарғы болмыстың дүниені жаратқандығын мойындайтын ілім

B

Әрбір тарихи дәуір қоғамның дүниетанымына өз белгісін қалдырды. Ежелгі Греция мен Рим көзқарастары қандай болды? 1. Архаикалық

 2. Ортағасырлық

 3. Ренессанс

 4. Антикалық

 5. эллиндік

D

Қандай тарихи дәуірде Құдай әлемнің негізі және орталығы деген көзқарас басым болды? 1. Архаикалық

 2. Ортағасырлық

 3. Ренессанс

 4. Антикалық

 5. эллиндік

B

Діни сенімдердің бөлінбеген , ғылымның бастамасын, моральдың бастапқы бірлігін сипаттайтын анықтама: 1. сурет

 2. синкретизм

 3. Көпсалалылық

 4. Рефлексиялық

 5. Фантастикалық

B

Қандай тарихи көзқарас синкретизмге тән? 1. Мифологиялық

 2. Ғылыми

 3. Діни

 4. Философиялық

 5. Гуманистік

A

Діни көзқарасқа тән белгі - бұл сенім. Сенімнің обьектісі қандай? 1. Кереметтер

 2. тылсым күштер

 3. культ

 4. емдеу

 5. Магия

B

Қазіргі замандағы қоғамның міндеті - адамгершілікке негізделген дүниетанымның түрін дамыту. Бұл қандай дүниекөзқарас? 1. әмбебап

 2. альтруистік

 3. ұжымдық

 4. гуманистік

 5. ұлттық

D

Тарихи тұрғыдан алғанда, дүниетанымның алғашқы түрі, ежелгі қоғамға тән, ал грек тілінен аударғанда аңыз деген мағынаны білдіреді. Бұл қандай дүниетаным? 1. Мифологиялық

 2. Архаикалық

 3. Сезімсіздік

 4. Примитивтік

 5. фантастикалық

A

Табиғаттан тыс күштердің бар екеніне сену және айналадағы шындықты көркемдік-эмоционалдық қабылдау формасы - осы көзқарастың ерекшелігі. Бұл қандай дүниетаным? 1. Фантастикалық

 2. мифологиялық

 3. қарапайым

 4. философиялық

 5. діни

B

Рационалдылық, жүйелілік, логика және теориялық негіздеу- бұл дүниетанымға тән ерекшеліктер болып табылады. Бұл қандай дүниетаным? 1. ғылыми зерттеулер

 2. шынайы

 3. қазіргі заманғы

 4. философиялық

 5. саналы

D

Философия әлемдік көзқарас ретінде эволюцияның белгілі бір сатысынан өтті. Адам дүниенің орталығы деген мағына 1. техноцентризм

 2. натурализм

 3. антропоцентризм

 4. теоцентризм

 5. космоцентризм

C

Философия дүниетаным ретінде оның эволюциясында теоцентризм мен антропоцентризм секілді философияның түрлері болды. Олардың алдындағы философияның түрін анықтаңыз? 1. Космоцентризм

 2. Техноцентризм

 3. Натурализм

 4. Гуманизм

 5. Мифология

A

Философия тарихында орын алған философияның түрін космоцентризм және антропоцентризммен бірге болған тарихи түрін анықтаңыз. 1. Техноцентризм

 2. Гуманизм

 3. Рационализм

 4. теоцентризм

 5. жаратылыстану

D

Ғылыми дүниетаным ұтымды және мақсаты бар. Ғылымның мақсаты қандай? 1. Білу жолдары

 2. ақиқатқа жету

 3. Ғылыми санаттар

 4. жаңа фактілер

 5. ғылыми әдістер

B

Діннің дүниетанымдық негізі - догмалар. Оларды жүзеге асыру үшін не қажет? 1. дәлелдеу

 2. сенім

 3. Заңдар

 4. сенім

 5. негіздеме

B

Бұл философиялық көзқарастың ортасында адам мәселесі. Бұл қандай дүниетаным? 1. теоцентризм

 2. космоцентризм

 3. антропоцентризм

 4. ғылыми

 5. философиялық

C

Еуропада Ренессанс философиялық көзқарастың белгілі бір түрімен сипатталды. Қандай ойлар басым болды? 1. Табиғат туралы ойлар

 2. Құдайдың туралы ойлар

 3. білім туралы ойлар

 4. адам туралы ойлар

 5. қоғам туралы ойлар

D

Ежелгі Үндістан мен Қытайдың дүниетанымының негізі қоршаған әлемге сыртқы күштердің әсері мен құдіреті туралы. Бұл философиялық көзқарастың атауы 1. мифологиялық

 2. Космоцентризм

 3. теоцентризм

 4. діни

 5. антропоцентризм

B

Орта ғасыр философиясының көзқарас ерекшелігі. Ол қандай ойлар? 1. Табиғат туралы ойлар

 2. Құдай туралы ойлар

 3. білім туралы ойлар

 4. адам туралы ойлар

 5. қоғам туралы ойлар

B

Қандай философиялық бағыт ақыл-ойға басымдылық береді? 1. рационалды емес

 2. рухани

 3. рационалистік

 4. гуманистік

 5. эмпирикалық

C

Орта ғасыр дәуірінде философияның түрін анықтаңыз: 1. антропоцентризм

 2. постмодернизм

 3. Космоцентризм

 4. ғылыми орталықтандыру

 5. теоцентризм

E

Шығыс аристотелизмінің алғашқы өкілі: 1. Әл-Газали

 2. Әл -Бируни

 3. Ибн-Рушд

 4. Әл -Фараби

 5. Әл –Кинди

E

Теоцентризм философияның бір түрі ретінде: 1. табиғаттың, адамның және қоғамның болуын анықтайтын Құдайдың абсолютті екенін мойындау

 2. жердегі өмірдің болмысының соңы туралы мәлімдеме

 3. әлемді Мәңгілік цикл ретінде анықтау

 4. болмыстың қайталанбалы сипаттамасы

 5. жердегі өмірдің құндылығын көрсету

A

Жаңа кезеңдегі еуропалық рационализмнің негізін қалаушы: 1. Ф. Бэкон

 2. Р. Декарт

 3. Г. Лейбниц

 4. Б. Спиноз

 5. И. Кант

B

Сезімді білім көзі ретінде қарастыратын философиялық бағыт: 1. Сенсуализм

 2. Агностицизм

 3. Эмпиризм

 4. Скептицизм

 5. Рационализм

A

Адамдар тобымен кейбір жануарларды немесе өсімдіктердің табиғаттан тыс байланысы бар екеніне сенім: 1. фетишизм

 2. тотемизм

 3. магия

 4. анимизм

 5. шаманизм

B

Құндылықтар туралы теория 1. аксиология

 2. гносеология

 3. антропология

 4. праксиология

 5. лсафаның философиялық дәстүрі ненің негізінде қалыптасты:

 1. орыс діни философиясы

 2. философия және ғылым ислам және грек тілін шығармашылық өңдеу арқылы дамыды

 3. ежелгі үнділік және ежелгі қытай философиясы

 4. христиан философиясы және жүйеленген схоластика

 5. Аристотелизм мен суфизм

B

Дүниетанымның қандай тарихи түрлері бар? 1. Мифология, дін, философия

 2. Мифология, ғылым, ашықтық

 3. метафизикалық, діни, позитивтік

 4. әдебиет, философия, ғылым

 5. эпос, пафос, логос.

A

Фәлсафаның философиялық дәстүрі кімнің еңбектеріне негізделген? 1. Р. Декарт

 2. Платон

 3. Г. Гегель

 4. Аристотель

 5. Б. Спиноза

D

Философияның айрықшылығы мынада 1. Өмір тәжірибесінің нақты талаптарына сәйкестігінде

 2. Жалпылығында, әмбебаптылығында, өмірмәнділік толыққандылығында

 3. Сезімдік-эмоциялық нақтылығында

 4. Абстрактылы теориялылығында

 5. Реалдылықты объективті бейнелеу әдістерінің көптігінде

B

Философиялық танымның басқа ғылымдардан ерекшелігі 1. Өзіндік зерттеу пәнінің жоқтығында

 2. Объективті ақиқатқа талпынуында

 3. Антропоцентризмінде шындыққа танымдық-теориялық пен құндылықтық келістерді ұштастыра білуінде

 4. Жүйелілігі мен дәлелділігінде

 5. Дамып өзгеріп жатқан ұғымдардың, принциптердің, әдістердің болуында

C

Білімнің қызметтенуінің құрылымы мен заңдылықтарын философиялық зерттеу 1. Эпистемология

 2. Аксиология

 3. Праксиология

 4. Логика

 5. Онтология

A

Философиялық танымның негізгі бөлімдері 1. Онтология, гносеология, әдіснама

 2. Өнертану, лингвистика, шығыстану

 3. Софистика, эклектика, догматизм

 4. Идеология, космология, аңыз

 5. Әлеуметтану, мәдениеттану, саясаттану

A

Сыртқы әлеммен қарым-қатынастан сананы босатуға ұмтылатын философиялық үрдіс, осылайша «таза» сананы зерттеп, оның түпкі сипаттамаларын анықтайды: 1. герменевтика

 2. иррационализм

 3. феноменология

 4. неофрейдизм

 5. неотомизм

C

Философиялық білім: 1. әлемнің эмоционалдық, бейнелі көрінісі

 2. білім, тәжірибеден ажырады

 3. жеке ғылым

 4. дүниетаным, «адам әлемі» туралы ойларды ашу

 5. күнделікті тәжірибеге негізделген дүниетаным

D

Философияның функциясы әлемнің теориялық, тұжырымдамалық түсіндірмесімен байланысты: 1. аксиологиялық

 2. сыни

 3. дүниетанымдық

 4. әдіснамалық

 5. когнитивті

C

Ренессанс философиясының, идеологиясының және мәдениетінің негізгі үрдісі: 1. теоцентризм

 2. антропоцентризмге қарсы күрес

 3. теоцентризмнен антропоцентризмге көшу

 4. әлем мен адамның әлеуметтанулық түсінуіне деген ұмтылыс

 5. космосфералық көзқарасқа оралу

C

Фәлсафа дәстүрі философияның ерекше түрі болып табылады: 1. Платонның ілімдерімен ислам идеяларын синтездеу

 2. алыпсатарлық теология, діни және философиялық доктрина. Исламның шындықтарын ақылға қонымды негіздеуге бағытталған

 3. ежелгі философия, араб философтарының көбеюі

 4. Аристотельдің логикасына негізделген философия проблеманы ұтымды түсінуге бағытталған ғылыми білім, адам әлемі

 5. философия мен ғылым синтезі, шектеулерді негіздеу үшін дүниенің діни түсінігі

D

3 Сана материяның жоғары ұйымдастырылған философиялық бағыты ретінде қарастырылады: 1. Идеализм

 2. Әлеуметтік

 3. диалектикалық материализм

 4. білім беру

 5. білім

C

Фрейд бойынша," Мен "және" ол " қарым-қатынасы: 1. біртұтас

 2. тұрақты жанжалда

 3. "Мен" және " ол " бір-бірін толықтырады

 4. "Мен " жане " ол " арасында ешқандай байланыс жоқ

 5. "Мен" үнемі бақылайды "

B

Философиядағы бейсаналық-бұл: 1. адам өзі сезінбейтін адамның психикасындағы құбылыстар мен процестер

 2. психикалық қалып

 3. адам психикасының жоғары деңгейі

 4. моральдық және құқықтық нормаға сай келмейтін іс-әрекеттер

 5. жеке индивидтердің шекаралық жағдайларында пайда болатын адамзаттың ұжымдық рухани жадының бөлігі

A

Рефлексия философиялық ұғымы феноменге жатады: 1. эмпирикалық таным

 2. логикалық таным

 3. интуитивті таным

 4. өзін-өзі тану

 5. білім беру

D

Сана пайда болуы, жұмыс істеп және дамуына не әсер етеді?: 1. адамның өсуі

 2. адамның шындықпен өзара әрекеттесуі

 3. білім алу

 4. ғылыми таным

 5. логикалық таным

B

Ерте антикалық философияда "сана" қандай түсінік арқылы анықталды: 1. Апейрон

 2. атом

 3. Логос

 4. жан

 5. ақыл-ой

D

Алғаш рет өзін-өзі тану актісін әлемді тану шынайылығының шарты ретінде қарады: 1. Маркс

 2. Демокрит

 3. Декарт

 4. Бэкон

 5. Гоббс

C

Қай дәуірде сана шындықты бейнелейтін адам миының функциясы ретінде қарастыра бастайды? 1. Антикалық

 2. Орта Ғасыр

 3. Қайта Өрлеу

 4. Ағартушылық

 5. Ежелгі

D

Алғаш рет сана мен психиканы біріктірген 1. Ф. Бэкон

 2. Ф. Шеллинг

 3. З. Фрейд

 4. Г. Гегель

 5. И. Кант

C

Бейнелеу қасиеті: 1. тек тірі материяға тән

 2. тек тірі материяның қасиеті

 3. тек адамға тән қасиет

 4. жануарға тән

 5. бұл-материяның қасиеті

E

Структурализм тұрғысынан адам санасы ненің өнімі: 1. сөйлеу қызметі

 2. әлеуметтік шындық

 3. құдай шығармашылығы

 4. әлеуметтік шындық және құдайдың шығармашылығы

 5. еңбек қызметі

A

"Ұжымдық бейсаналық" ұғымын енгізген, архетиптер теориясының авторы: 1. И. Кант

 2. Ф.Шеллинг

 3. К. Юнг

 4. Г.Гегель

 5. А. Адлер

C

"Ойлаймын — демек өмір сүремін" деп сананы түсіндірген: 1. Б. Спиноза

 2. Р. Декарт

 3. Сократ

 4. Дж. Локк

 5. Аристотель

B

Адамды жануардан ажыратады және психиканы саналы психика деңгейіне көтереді: 1. тіл

 2. өзін-өзі тану

 3. Сана

 4. Ойын

 5. қиял

C

Сана, И. Кант тұрғысынан, элементтерді қамтиды: 1. сана, бейсаналық

 2. сана, өзіндік сана

 3. ақыл, ақыл-ес, сезім

 4. субъективті рух, объективті рух

 5. қоғамдық және жеке сана

C

Материалистік философияның сананы қарастыруы: 1. психиканың бір бөлігі

 2. обьективті әлемді субьективті бейнелеу

 3. мидың жоғары функциясы

 4. адам жанының бір бөлігі ретінде

 5. вегетативті жүйке жүйесінің қызметі

B

Сананың мәнін атаңыз: 1. адамның сезімі түрінде болу

 2. трансценденттік әлем болу

 3. идеалды шындық болу

 4. физикалық әдістер

 5. ақылсыз болу

C

Адамның жан дүниесін Құдаймен Жаратқан, өлмейтін, мәңгілік, денеден денеге көшуге қабілетті деп санаған антикалық философ: 1. Гераклит

 2. Демокрит

 3. Фалес

 4. Платон

 5. Левкип

D

«Тек қана өзінің бар екенін және өзінің түйсігінің бар екенін белгілі деп мойындап..., басқа ештеңеге жол бермейтін» (Д. Дидро) философтардың позициясы

А) Механикалық материализм

В) Объективтік идеализм

С) Дуализм

Субъективтік идеализм

Е) Диалектикалық материализм

D

Материалдық шындықты абсолюттік идеяның өзгелей болмысының формасы деп есептейтін дүниетанымдық позицияА) Субъективтік идеализм

В) Метафизикалық материализм

С) Диалектикалық материализм

D) Дуализм

Е) Объективтік идеализм

E

Антропосоциогенез теориясына сәйкес қандай фактор сананың туындауында шешуші рөл атқарды: 1. отты пайдалану

 2. аяқ-қолдың босауы

 3. еңбек қызметі

 4. жерден тыс өркениеттердің араласуы

 5. белсенді мутациялық процесс

C

"Мен бармын және менің сезімім бар" сөзі тиесілі: 1. Материализмге

 2. Пантеизмге

 3. субьективті идеализмге

 4. объективті идеализмге

 5. дуализмге

C

Сананың диалектика-материалистік тұжырымдамасы: 1. Г. Гегель

 2. И. Кант

 3. Л. Фейербах

 4. .Маркс

 5. Ф. Шеллинг

D

Адамның жеке санасына не кірмейді: 1. сезім

 2. пікір

 3. қабылдау

 4. материя

 5. таным

D

Адамның жаны атомдардан тұрады деп санаған антикалық философ: 1. Фалес

 2. Гераклит

 3. Демокрит

 4. Парменид

 5. Анаксагор

C

З. Фрейд бойынша, " ол " дегеніміз: 1. адамның эмоциялары, уайымдары, сезімдері

 2. инстинкттер, бейсаналық танымдар

 3. абстрактілі ойлау

 4. адамның ерік-жігері, мүдделері, қабілеті

 5. әлеуметтік нормалар, тыйымдар, догмалар

B

ХХ ғасырдың көрнекті философы, тіл - оның соңғы негізі, шынайы адам болмысының баспанасы және оны пайымдаудың жалғыз әмбебап құралы: 1. М. Хайдеггер

 2. К.Ясперс

 3. А. Камю

 4. Э. Гуссерль

 5. Ж.П. Сартр

A

З.Фрейд бойынша адам психикасының деңгейлері 1. бейсаналық, саналыққа дейінгі, саналық

 2. жан, руханилық, асқан руханилық

 3. табиғи сана, феноменологиялық сана

 4. ақыл-ой, ессіздік, саналық

 5. саналық, бейсаналық,

E

Сананың философиялық мәнін ашатын анықтама: 1. ақыл-ой

 2. мидың қасиеті

 3. рационалды дәлелге қабілеттілік

 4. шындықты бейнелеудің жоғары нысаны

 5. психикалық іс-әрекет рефлекс

D

Вульгарлық материализм тұрғысынан, сана: 1. барлық материяның қасиеті

 2. тірі материяның қасиеті

 3. мидан бөлінетін сұйықтық

 4. адамның мінез-құлқы

 5. барлық жан тәнінің қасиеті

C

Танымның негізі зерде деп санайтын гносеологиялық концепция қалай аталады? 1. сенсуализм

 2. рационализм

 3. эмпиризм

 4. скептицизм

 5. агностицизм

B

Қоғамдық сананың этика зерделейтін формасы 1. адамгершіліктік

 2. құқықтық

 3. саяси

 4. діни

 5. көркемдік

A

Танымның логикалық сатысының формалары 1. абсолюттік және салыстырмалы ақиқат

 2. интеллектуалдық интуиция

 3. дедукция және индукция

 4. ұғым, пікір, ойтүйін

 5. түйсік, қабылдау, түсінік

D

Бейнелеу теориясы тұрғысынан сана дегеніміз

A) Ойлау субстанциясы

B) Космостық түйсік бөлігі

C) «Құдайдың айнасы»

D) Жоғары ұйымдасқан материяның қасиеті

E) Ой туындататын ми қызметі

D

Қай пікір дұрыс?А) сана материядан тәуелсіз өмір сүреді

В) сана – жоғары түрде ұйымдасқан материяның қасиеті

С) сана – материяның бір түрі

D) сана – материяның өмір сүру тәсілі

Е) сана – ақыл-ойдың бөлігі

B

Карл Густав Юнг философиясының фундаментальды ұғымдары қатарына жатқызған 1. ұжымдық бейсаналық архетипі

 2. жеке бейсаналық архетипі

 3. ноосфера

 4. либидо

 5. экзистенция

A

Адам санасының тарихи-генетикалық пайда болу процесі деп аталады: 1. филогенез

 2. антропогенез

 3. антропосоциогенез

 4. онтогенез

 5. әлеуметтік

A

Ақыл-ойды, рационализм принципін сынаған XIX ғ. философтарды атаңыз: 1. Ф. Гегель, Л. Фейербах

 2. И. Кант, И. Г. Фихте

 3. А. Шопенгауэр, Ф. Ницше

 4. К. Маркс, Ф. Энгельс

 5. Ф. Шеллинг, И. Гердер

C

Шәкәрімнің «Үш ақиқаты» 1. ғылыми білім, діни шындық, ар-ұят

 2. өмір тәжірибесі

 3. тәжірибе, құдайға сену, ар-уят

 4. интуиция, сезім, сана

 5. білім, сезім, тәжірибе

A

Рефлексия-бұл: 1. заттар

 2. жеке тұлғаның өзі туралы ойлауы

 3. медитативті тәжірибе

 4. Рефлекторлық реакциялар кешені

 5. шындықтың көрінісі

B

Тірі ағзалардың сыртқы әлемде бағдарлану қабілеті, өз қызметін басқару: 1. психика

 2. Сана

 3. Рефлексия

 4. Адам

 5. ақыл-ой

B

Адамның өзін ойлаушы, сезуші және әрекеттенуші субъект ретінде бағалауы 1. көзқарас

 2. бейнелеу

 3. психика

 4. Ойлау

 5. өзіндік сана

E

4 Болмыс мәселесін зерттейтін философия бөлімі

 1. онтология

 2. аксиология

 3. диалектика

 4. антропология

 5. гносеология

A

Барлық мәндерді білдіретін ұғым: 1. сана

 2. қоғам

 3. болмыс

 4. материя

 5. табиғат

C

Материяны Әл-Фараби қарастырған

жекелей онтологиялық субстанция ретінде


 1. нысанға байланысты

 2. ұлттық сана ретінде

 3. болмыс-атомдар ретінде

 4. екі тәуелсіз субстанция ретінде

A

Р. Декарт табиғатта бар екенін мойындады: 1. бір субстанцияда-материя

 2. екі атрибуты бар бір субстанция - уақыт пен кеңістік

 3. екі атрибуты бар бір субстанция - ойлау және созу

 4. атрибуттары бар екі тәуелсіз субстанция - ойлау және созу

 5. тек сезімдік қабылдау фактілеріне ғана

D

И. Кант теориясы бойынша, уақыт және кеңістік: 1. субстанцияның Мәңгілік нақты атрибуттары

 2. іс жүзінде жоқ, бірақ сезімдік тәжірибе алдында қажет

 3. пайда ахуалдық қарай жетілдіру дүниетану

 4. жеке қасиеттер болып табылады

 5. материяның алғашқылығы

В

Бейнелеуді қалай анықтауға болады: 1. адам санасының сипаты

 2. табиғат құбылысы

 3. жалпы материяның қасиеті

 4. табиғат құбылысы

 5. қозғалыс

С

Материяның философиялық түсінігі 1. материя дегеніміз – атом

 2. материя – объективтік шындықты бейнелейтін категория

 3. материя – түйсіктер комплексі

 4. материя дегеніміз зат

 5. материя дегеніміз өріс

B

"Болмыс" және "материя" санаттарының арақатынасы 1. "болмыс" "материядан" анағұрлым аясы кең ұғым

 2. олар тең

 3. "материя" ұғымы "болмыс" ұғымына қарағанда кең

 4. болмыс және материя - салыстыруға келмейтін түсінік

 5. материалдық болмыс

А

Материализмнің негізгі орны 1. бір ғана шындық-материя мен идея

 2. санаға қарамастан материя бар

 3. материя алғашқы, сана екінші

 4. тек қана идея бар

 5. идеялар адамның ойында ғана өмір сүреді

С

Дуализмнің негізгі мәні 1. материя мен сана –болмыстың бір – біріне қарама-қарсы және өзара байланысты екі жағы

 2. болмыстың шынайы болуы мүмкін тек бірлік нысан

 3. барлық адамдар тек саналы субъектінің санасында ғана бар

 4. бір-бірімен қарым-қатынас

 5. тек қана идея бар

А

Дуализмге қатысты пікірді анықтаңыз: 1. бір мезгілде материалдық және рухани субстанция бар

 2. барлық болмыс субъектінің санасында ғана бар

 3. бір-бірімен қарым-қатынас

 4. күнкөрістің мәні күресте

 5. бірнеше субстанциялар тең құқылы

А

Кеңістік пен уақыт адам санасында ойлау формасы ретінде қарастырылады 1. эмпириокритицизм

 2. диалектикалық материализм

 3. субъективті идеализм

 4. объективті идеализм

 5. креоцеонизм

С

Эпикур пікірінше болмыстың негізі 1. ауа

 2. жер

 3. атом

 4. су

 5. өрт

С

Демокрит бойынша болмыстың негізі 1. су

 2. атомдар

 3. жаңа

 4. бос орын

 5. ауа

В

Грек тілінен аударғанда" материя " сөзі 1. су

 2. жер

 3. тін

 4. идея

 5. зат

E

Элеаттардың тұжырымдамасы 1. " бәрі де қозғалыста, бәрі де өзгереді»

 2. " барлық заттар санға ұқсас»

 3. "жер айналады»

 4. "болмыс бар, бейболмыс жоқ»

 5. " болмыс және ойлау бірдей»

D

Плюрализм-бұл 1. философиялық ілім, әлемнің бір бастауын, біртұтас субстанцияны мойындайтын

 2. философиялық ілім, онда көптеген (екіден көп) болмысты алғашқы деп санайды

 3. екі бастаманы мойындайтын философиялық ілім

 4. философиялық ілім, оның негізінде себептіліктің болуы туралы ереже жатыр

 5. тек қана ақылмен пайда болатын объектіні білдіретін философиялық термин

B

Монизм-бұл 1. философиялық ілім, әлемнің бір бастауын, біртұтас субстанцияны мойындайтын

 2. философиялық ілім, онда көптеген (екіден көп) болмысты алғашқы деп санайды

 3. екі бастаманы мойындайтын философиялық ілім

 4. философиялық ілім, оның негізінде себептіліктің болуы туралы ереже жатыр

 5. тек қана ақылмен пайда болатын объектіні білдіретін философиялық термин

A

Аристотель бойынша материя 1. материя болмыстың негізі

 2. жалған түсінік, өйткені оны дәлелдеуге болмайды

 3. жеке шындық ретінде материя жоқ

 4. болмыстан туындаған материя

 5. бұл қалыпқа негізделген, потенция

Е

Милет мектебі философиясының ерекшелігі: 1. әлемнің алғашқы негізі ретінде материалдық элементтерді алды

 2. рухтың алғашқылығын бекітті

 3. материалдықты терістеген

 4. атомдық тұжырымдаманы негіздеді

 5. бірлікті барлық ұсақ бөлшектер деп санаған

A

Материяның өмір сүруінің өз формалары бар. Оның бірі-уақыт. Келесісі қандай? 1. қоғам

 2. еңбек

 3. кеңістік

 4. өмір

 5. тыныштық

С

Болмыстың бір түрі-материя. Философия "материя" ұғымын қалай түсіндіреді? 1. сананың объективтілігі

 2. объективті фактілер

 3. материалдық заттар

 4. объективті реалдылылық

 5. материалдық процестер

D

Материяның жалпы қасиеті әр түрлі жүйелердің өзара іс-қимылы процесінде белгілерді, қасиеттерді және қарым-қатынасты көрсетуден тұрады. Ол қалай аталады? 1. бейнелеу

 2. сезім

 3. қабылдау

 4. адам

 5. реакция

А

Материя өзінше өмір сүреді, барлығының себебі болып табылады деп айтқан француз материалист: 1. Дж. Локк

 2. П.Гольбах

 3. Л. Фейербах

 4. К.Маркс

 5. Г. Гегель

В

«Болмыс» санатының философиялық мәні 1. болмыс – объектінің субъектіге қарама қарсылығы

 2. болмыс – рухани субстанция қызметінің көрінісі

 3. болмыс – түсініктердің жалпыға ортақ байланысын білдірудің жалпы маңызды тәсілі және пайымдаулары

 4. болмыс – табиғаттың құдаймен бірлігі

 5. болмыс – бар болу туралы жалпы түсінік

Е

"Болмыс сананы анықтайды" тезисі ... байланысты: 1. позитивизммен

 2. марксизммен

 3. иррационализммен

 4. неокантшылдық

 5. экистенциализммен

В

Болмыстың негізгі түрлері: 1. табиғат, тарих, өнер

 2. білім беру

 3. жеке, жеке даралық, қоғамдық

 4. жеке, Жалпы, Ерекше​

 5. табиғи, идеалды, әлеуметтік, адамдық

Е

"Объективті шындық" ұғымына сәйкес философиялық категорияны көрсетіңіз»: 1. материя

 2. сана-сезім

 3. рух

 4. сана

 5. бейсаналық

А

Материяға тән қасиетті білдіретін ұғым: 1. мән

 2. атрибут

 3. модус

 4. сана

 5. нысан

В

Философиядағы болмыс ұғымы: 1. адам өмірі

 2. бар болу

 3. Құдай сияқты

 4. абсолютті вакуум

 5. құлау, өлім шекарасы

В

Қандай ойшылдың түсінігінде "болмыс абсолюттік идеяның бірінші және таза пайымдауы » делінген: 1. Гегель

 2. И. Кант

 3. И. Фихте

 4. Р.Декарт

 5. Б. Спиноза

А

Г.Фихтеге сәйкес, жалғыз шындық:

Құдай болмысы


 1. табиғат

 2. адамның субъективті «мені»

 3. «менге» қарсы «мен емес»

 4. шынайылық

С

Материалдық жүйелердің құрылымын, созылмалдылығын сипаттайтын материяның атрибуты бар: 1. тыныштық

 2. даму

 3. уақыт

 4. қозғалыс

 5. кеңістік

Е

Әлем ойлар мен заттардың, нысан мен материяның бірігуі туралы... айтылған 1. Р.Декарт философиясы

 2. Г. Гегель жүйесі

 3. Платон ілімі

 4. Аристотель ілімі

 5. К. Маркс теориялары

D

Хайдеггер философиясындағы Dasein санатының мәні неде? 1. адам болмысы

 2. таза болмыс

 3. табиғат болмысы

 4. нақ осы -болмыс, бұл жердегі-болмыс, бар болу

 5. рухани болмыс

А

"Материя" санатын анықтау оны ...ретінде танумен байланысты.: 1. объективті шындық

 2. элементар бөлшектердегі атомдар

 3. субъективті шындық

 4. қоғамдық құбылыстардың жиынтығы

 5. адамның ойлары мен идеалдары

А

Кеңістік пен уақыт-бұл 1. шындықтың болмыс формалары бір-бірінен дербес

 2. материя болмысының формалары, материяның бөлінбейтін қасиеті

 3. әлемді жеке қабылдау тәртібі немесе нысаны

 4. адамның ақыл-ой ұғымдары, іс жүзінде жоқ

 5. адам санасына тән болмыстың түрлері

В

Материя болмысының түрлері: 1. энергия және күш

 2. қуат және кернеу

 3. уақыт және кеңістік

 4. ғаламшар мен жұлдыздар

 5. тартылыс пен кері итеріс

С

Лейбниц бойынша бүкіл әлемнің негізі болып табылады 1. Модустер

 2. монадалар

 3. материя

 4. аперйрон

 5. идея

В

Пантеизм-бұл: 1. құдайды жоққа шығаратын және оны табиғатқа жақындатып, теңестіру

 2. әлемнің танымалдығын бекітетін ілім

 3. қоғамның рухани мәдениеті туралы ілім

 4. танымның мәні, ақиқатты ұғыну жолдары туралы

 5. адам тарихының мәні

А

5 Эмпиризмнің негізгі тұжырымдамасы  1. білімнің негізі - түйсік

  2. әлемді танып білуге болмайды

  3. ақыл білімде шешуші рөл атқарады

  4. адамның барлық білімі тәжірибеге негізделген

  5. діни ілім - әлем туралы білім көзі

D

Агностицизм дегеніміз: 1. әлемді танып білуге болады

 2. практикалық нәтижеге жету

 3. объективті шындықты тану

 4. шексіз танымдық қабілеттер

 5. дүниені танып білу мүмкін емес деп есептейтін ілім

E

Сократтың әдісі - диалектика дауды жүргізу өнері 1. алдау және синтездеу

 2. индукция және дедукция

 3. индукция және интуиция

 4. ирония және майевтика

 5. тарихи және логикалық

D

Р. Декарттың философиясында адам танымының, ойларының тәжірибеге тәуелді емес түрі 1. априори

 2. туа біткен идеялар

 3. түйсік

 4. апостериори

 5. детерминизм

B

ХХ ғасырдың Батыс-еуропалық философиясының біріндегі ақиқат пен пайдалылықтың ара қатынасы туралы ілім 1. неопозитивизм

 2. экзистенциализм

 3. прагматизм

 4. Иррационализм

 5. логикалық позитивизм

C

Заманауи гносеологияда таным объектісі: 1. «өз өзімен» өмір сүреді

 2. таным субъектісіне қарама-қарсы тұрады

 3. танушының концептуалды жүйесі өзінің анықтамасына тәуелді

 4. өзін-өзі танушы субъектінің бөлігі болып табылады

 5. білім тақырыбымен бірдей

C

Тіршілік әрекетіндегі танымның бір бөлігі, бірақ дәлелдемелі жүйеге жатпайтын білім түрі мыналар деп аталады: 1. абстракция

 2. теориялық

 3. қарапайым

 4. эмпирикалық

 5. иррационалды

C

И.Кант тәжірбиеге дейінгі алған білімді ... деп атады. 1. аподейктика

 2. априори

 3. апория

 4. аналитика

 5. апостериори

B

Қазіргі гнеосеологиялық зерттеулер түрі: 1. эмпиризм

 2. рационализм

 3. интуитивизм

 4. теориялық- әдіснамалық плюрализм

 5. иррационализм

D

Білім мен ақиқатқа жетудің жолдарының жиынтығы:  1. әдістер

  2. ереже

  3. заң

  4. әдіснама

  5. Гипотезасы

A

Ибн Сина таным теориясында қарастырған: 1. сезімдік таным

 2. интуитивті таным

 3. рационалды таным

 4. тәжірибе

 5. Тәжірибеге дейінгі білім

C

Аверроустың (Ибн-Рушд) «қос ақиқат» теориясының мәні: 1. ғылыми дербестікке ұмтылу, оны діннің қамқорлығынан босатуға ұмтылу

 2. ақиқатты ұтымды деңгейде тәуелсіз сезінетін деңгейде мойындау

 3. нақты практикалық нәтижеге және шындыққа әкелетін шынайы ережелерді тану логикалық құралдармен дәлелденді

 4. сенімнің және философиялық тұжырымдардың шынайылығын тану

 5. екі шындықтың болуы: біреуі өзі үшін, екіншісі қалғандары үшін.

A

Ибн Синаның білімді бөлуі  1. теориялық және практикалық

  2. этикалық және эстетикалық

  3. жаратылыстану-ғылыми және гуманитарлық

  4. логикалық және діни

  5. математикалық және құқықтық

C

Сананың мазмұны шындыққа сай емес, бірақ ақиқаттай қабылдануы:  1. өтірік

  2. шындық

  3. адасушылық

  4. бұрмалау

  5. ойдан шығару

C

Шындықты дәлелдеуде ақыл-парасаттың мүмкіндігін дәлелсіз пайдалану: 1. индукция

 2. аналогия

 3. түйсік

 4. ойлар

 5. сенім

C

Ақиқаттың мазмұны адамға тәуелді емес кезі: 1. объективті шындық

 2. субъективті шындық

 3. салыстырмалы шындық

 4. абсолютті ақиқат

 5. интуитивті шындық

A

Гносеологияда сезімдік танымды бірден-бір сенімді білім көзі ретінде қарастырады 1. солипсизм

 2. рационализм

 3. эмпиризм

 4. сенсуализм

 5. агностицизм

D

«Өзіңді өзің таны» деп айтқан гносеологиялық позициясының авторы: 1. Эпикур

 2. Парменид

 3. Сократ

 4. Платон

 5. Аристотель

C

Жүйелілік, негізділік, логикаға негізделген білімдер 1. көркемдік

 2. діни

 3. қарапайым

 4. ғылыми

 5. мифологиялық

D

«Мен ештеңе білмейтінімді білемін» деп айтқан, гносеологиялық позицияның авторы 1. Аристотель

 2. Сократ

 3. Парменид

 4. Платон

 5. Эпикур

B

Антикалық дәуірдің қандай ойшылы мына тұжырымға жатады: таным - бұл идеялар әлемінде ойлаған идеяларының жаны туралы естелігі: 1. Сократ

 2. Платон

 3. Аристотель

 4. Эпикур

 5. Гераклит

B

Танымдағы субъект қызметінің белсенділігі қай кезеңге тән 1. неміс классикалық философиясы

 2. ағарту философиясы

 3. марксизм философиясы

 4. антикалық философия

 5. ежелгі Шығыс философияс

A

Ежелгі философиядағы әлемдегі барлық нәрсе салыстырмалы және танып біле алмаймыз деген ілім 1. эпикуризм

 2. пифагоризм

 3. стоицизм

 4. неоплатонизм

 5. скептицизм

E

Ақиқат диалог, дау-дамай процесінде пайда болады деген ойшыл 1. Платон

 2. Сократ

 3. Аристотель

 4. Пифагорлар

 5. Зенон

B

Карл Поппердің философиясында «демаркация» термині 1. нақты фактілерді ойдан шығарылғаннан ажырату

 2. этикалық және эстетикалық сипаттамалардың бөлінуі

 3. ғылыми білімдердің ғылыми емес білімдерден бөлінуі

 4. діни сенімнің діни емес ілімдерден бөлінуі

 5. математикалық есептерді логикалық есептерден бөліп қарау

C

«Қос ақиқат» принципі 1. Кез-келген ұсыныс шын және жалған болуы мүмкін деген ұғым

 2. екі теңдей бастаманы: рух мен заттар деп тану

 3. Ақиқаттың салыстырмалық тұжырымдамасы

 4. Құдайдың түсінігі білім көзі ретінде

 5. ғылыми және діни шындықтарды бөлу.

E

«Мен не нәрсеге сенетінімді танимын» деген тұжырымдама: 1. П. Абеляр

 2. А.Августин

 3. Ф.Аквинский

 4. Эриугене

 5. Ареопагитке

A

Аверроэс (Ибн-Рушд) «қос ақиқат» теориясының мәні мыналарды: 1. ғылымның дербестігін қарастырып, оны діннің қамқорлығынан босату

 2. ақиқатты ұтымды деңгейде тәуелсіз сезінетін деңгейде мойындау

 3. нақты практикалық нәтижеге және шындыққа әкелетін шынайы ережелерді тану логикалық құралдармен дәлелдеу

 4. сенімнің және философиялық тұжырымдардың шынайылығын тану

 5. екі ақирқаттың болуы: біреуі өзі үшін, екіншісі қалғандары үшін.

A

Ибн Синаның білімі бөлінеді: 1. теориялық және практикалық

 2. этикалық және эстетикалық

 3. жаратылыстану- ғылыми және гуманитарлық ғылымдар

 4. логикалық және діни

 5. математикалық және құқықтық

C

Адамның сана-сезімін «таза тақтаға» теңеген Жаңа ғасыр философы: 1. Ф.Бэкон

 2. Д.Юм

 3. Т. Гоббс

 4. Дж. Беркли

 5. Дж. Локк

E

«Бәрінен күмәндан» - ұраны: 1. Ф.Бэкон

 2. Ньютон

 3. Р. Декарт

 4. Дж. Локк

 5. Т. Гоббс

C

Ф.Бэконның айтуынша, «театр идолы» : 1. шындықты нақты көрсетпейтін сөздер

 2. адамдардың тәжірибе, білімі, іскерлік айырмашылығы

 3. өзге адамдардың пікірін сыннан өткізбей ақ қабылдау

 4. адам табиғатының кемшіліктері

 5. жеке адамның кемшіліктері

C

Сезімдік танымды басты білім көзі ретінде қарастыратын бағыт: 1. рационализм

 2. номинализм

 3. сенсуализм

 4. D) пантемизм

 5. E) реализм

C

Рационализмнің негізгі мәлімдемесін атап өтіңіз: 1. танымның ең жоғары түрі - түйсік

 2. адамның барлық танымы тәжірибеге негізделген

 3. әлемді танып білуге болмайды

 4. әлемді тануда ақыл шешуші болып табылады

 5. мистикалық ашулар- әлем туралы білім көзі

D

Жаңа заман философиясындағы танымдағы индуктивті әдіс қалыптастырған: 1. Р. Декарт

 2. Спиноза

 3. Т. Гоббс

 4. Дж. Локк

 5. Ф.Бэкон

E

Тәжірибені танымның жалғыз көзі ретінде қарастыратын философиялық ағым: 1. материализм

 2. эмпиризм

 3. идеализм

 4. агностицизм

 5. сенсуализм

B

Протоқазақтардың бірінші данышпаны, скифтердің, Солон патшаның серігі Анахарсистің идеялық көзқарастары ... ұстанымды білдіреді: 1. диалектика

 2. скептицизм

 3. догматизм

 4. релятивизм

 5. сопылық

B

Рационалды танымның формалары: 1. сезім, қабылдау, презентация

 2. сезім, эмоция, ақыл

 3. түсінік, пайымдау, ойқорыту

 4. «Мен», «ол», « жоғары мен»,

 5. қиял, фантастика, болжау

C

Білім беру теориясындағы әмбебаптық және қажеттілік, танымның логикалық белгілері тәжірибе мен оның жалпылама тұжырымдамасынан шығарылуы мүмкін емес, тек ақыл-ойдың өзінен ғана алынуы мүмкін: 1. скептицизм

 2. агностицизм

 3. солипсизм

 4. эмпиризм

 5. рационализм

E

Р. Декарттың философиясының негізгі әдісі: 1. диалектика

 2. индукция

 3. схоластика

 4. әдіснамалық күмән қағидасы

 5. метафизикасы

D

«Сезімде бұрын болмаған нәрсе, санада да болмайды» деген формула:

A)материализм

B)идеализм

C)субъективті идеализм

D)волюнтаризм

E)материалистік сенсуализм

E

Г. Лейбництің «сезімде бұрын болмаған нәрсе, санада да болмайды», «интеллекттен басқасы» деген тұжырымы қандай гносеологиялық позицияны білдіреді: 1. априоризм

 2. релятивизм

 3. скептицизм

 4. сенсационизм

 5. рационализм

E

Дж.Локктың сөзі қандай гносеологиялық жағдайды білдіреді: «Сезімде бұрын болмаған нәрсе, санада да болмайды». 1. априоризм

 2. релятивизм

 3. скептицизм

 4. сенсационизм

 5. рационализм

D

И.Кант ... тану мүмкіндігін жоққа шығарады: 1. құбылыстың әлемі

 2. адам

 3. «өзіндік заттар»

 4. қоғам

 5. табиғат

C

18 ғасырдағы француз материалистерінің дүниені тану туралы ұстанымдары: 1. бұл мәселе қаралмайды

 2. әлемді тану күмәнді

 3. таным шекаралары бар, одан тыс әлем танылмайды.

 4. дүниені негізінен танып білуге болады

 5. таным нәтижесінде алған білімдер дұрыс емес

D

Марксизм философиясы бойынша танымның негізі және шындық критериясы 1. тәжірибе

 2. сезімдік тәжірибе

 3. Құдай

 4. ғарыштық ақыл

 5. сана

A

Философиялық сананы натуралистік ұстанымдардан арылтуға, сананың өз актілері және олардың мазмұны туралы рефлекциясына жетуге, танымның адамның өмір сүруінің және мәдениеттің бастапқы негіздерін қарастыратын ілім 1. феноменология

 2. прагматизм

 3. аналитикалық философия

 4. марксизм философиясы

 5. экзистенциализм

A

Прагматизм тұрғысынан, ақиқат - ... 1. шындықтың шынайы көрінісі

 2. табысқа әкелетін, мақсаттарға жету үшін пайдалы болатын нәрсе

 3. тек ғылыми білім

 4. адамдардың көпшілігінің бөлінісі

 5. шындықтың кез келген анықтамасы

B

Г.Гегель бойынша адамның танымы: 1. идеяларды «есте салу» бар

 2. эмпирикалық тәжірибе

 3. тұрақты түрдегі детальді процесс

 4. интеллектуалды түйсік

 5. субъективті рухты объективті ақылмен бірігуі

E

И. Канттың айтуынша, әлемді тұтас алғанда және әлемдегі «өзіндік заттар» туралы білуге ​​тырысқанда кездесетін шешілмейтін қайшылық: 1. антиномия

 2. апория

 3. дилемма

 4. антитезис

 5. триада

A

6Теориялық зерттеу әдістеріне жатпайды  1. логикалық

  2. дедуктивтік

  3. экспериментальды

  4. аналогиялық

  5. индуктивті

С

Зерттеудің эмпирикалық әдісін көрсетіңіз: 1. абстракциялау

 2. гипотеза

 3. өлшеу

 4. аксиоматикалық

 5. формализация

С

«Табиғат туралы ғылымдар» және «рух туралы ғылымдар» деп бөлуді ұсынған: 1. И. Кант және Г.Гегель

 2. К.Маркс және Ф. Энгельс

 3. Вильделбанд және Г.Риккерт

 4. Э.Мах және М. Авенариус

 5. Б.Расселл және Л.Витгенштейн

С

Сезім деректеріне негізделген тақырыпты мақсатты түрде зерттеу: 1. эксперимент

 2. бақылау

 3. салыстыру

 4. сипаттама

 5. өлшеу

B

Жеке бөліктерді ойша бір жерге жүйелеп, топтастыру 1. анализ

 2. синтездеу

 3. абстракция

 4. жүйелеу

 5. дихотомия

B

Зерттелетін құбылыстың бірқатар қасиеттерінен және қарым-қатынастарынан ойды бөлу арқылы, қызығушылық қасиеттерге қол жеткізу 1. талдау

 2. индукция

 3. синтездеу

 4. абстракциялау

 5. индукция

D

Жекеден жалпыға қарай өтетін логикалық ой 1. интуиция

 2. дедукция

 3. индукция

 4. ұқсастықпен

 5. шешім

D

Жалпыдан жекеге қарай логикалық ойлау 1. индукция

 2. ұқсастығы

 3. дедукция

 4. заң

 5. түйсік

C

Әл-Фараби барлық ғылымдарды бес негізгі топқа бөлген:   1. философия, математика, физика, химия, логика

   2. әдебиет, теология, логика, діни зерттеулер, мәдениет

   3. тіл туралы ғылым, логика, математика, жаратылыстану, теология ғылымдары

   4. Биология, Химия, Философия

   5. биология, химия, әдебиет, басқару, табиғи тарих

C

Ғылыми таным деңгейлері: 1. саналы және саналы түрде

 2. жеке және әлеуметтік

 3. мамандандырылған және жан-жақты

 4. жеке ғылым және жалпы ғылым

 5. эмпирикалық және теориялық

E

Ғылыми танымда теория қандай функцияны орындайды? 1. объектілер мен құбылыстарды сыныптайды.

 2. құбылыстарды түсіндіруге мүмкіндік береді

 3. білімді нақтылап, жалпы бір йеге келтіріп, білімді синтездейді

 4. табиғат пен қоғамның құбылыстарын сипаттайды

 5. талдау, объектінің нақты қасиеттері мен сипаттамаларын анықтайды

C

Нақты мәні шамалы болып табылатын және ғылымды дамыту әдісі, кез келген мәселені шешуге арналған ғылыми болжам 1. жалғандық

 2. тексеру

 3. гипотеза

 4. тұжырымдама

 5. теория

C

Тәжірибенің деректерін жинақтайтын және олардан тұжырымдама жасайтын ғылыми білімнің деңгейі  1. интуитивті

  2. абстрактілі

  3. дедуктивті

  4. теориялық

  5. эмпирикалық

E

Сциентеизмнің негізгі тұжырымдамасы: 1. тәжірибе - білім көзі

 2. әлемді тануға болмайды

 3. танымның жоғары түрі - түйсік

 4. ғылым - бұл білімнің жоғары және жалғыз түрі

 5. дін - адам қызметінің негізі

D

Неміс классикалық идеализм өкілі, ғылыми білімді диалектикалық әдіс-тәсілін жетілдірді: 1. Р. Декарт

 2. И.Кант

 3. И.Фичте

 4. Г.Гегель

 5. Л. Фейербах

D

Білім беру жүйесіне енгізу үшін ұсынылған Шәкәрім Құдайбердиевтің айтуынша, ғылым: 1. әлеуметтік ғылым

 2. ар-ождан ғылымы

 3. жанның ғылымы

 4. тірі ағзалардың ғылымы

 5. адамның ғылымы

B

Т.Кунның айтуынша, ғылыми қауымдастықпен қабылданған және ғылыми дәстүрді қамтамасыз ететін құндылықтар, сенімдер, техникалық құралдардың жиынтығы: 1. парадигма

 2. пролиферация

 3. теориясы

 4. гипотеза

 5. идеализация

A

ХХ ғасырдың қай философиялық бағыты айқын сциентизммен сипатталады: 1. феноменализм

 2. логикалық позитивизм

 3. тәуелсіздік

 4. экзистенциализм

 5. құрылымдық

B

ХХ ғасырдағы философтардың қайсысы ғылымды ортақ парадигмамен біріктірілген қауымдастық ретінде анықтайды: 1. Лакатос

 2. O.Кант

 3. Э.Кассирер

 4. П.Фейерабенд

 5. Т. Кун

E

Ғылым дамуында Т.Кун екі кезеңді анықтайды: қалыпты ғылым және ... 1. ғылымдағы тоқырау

 2. ғылымнан бас тарту кезеңі

 3. түрлі теориялардың өмір сүруі

 4. ғылымның абсолюттілігі

 5. ғылыми революция

E

Белгілі бір нақты ғылымдар ғана шынайы білімнің көзі бола алатынын дәлелдейтін философиялық бағыт 1. экзистенциализм

 2. прагматизм

 3. неотомизм

 4. позитивизм

 5. жеке даралық

D

«Эмпирикалық білім» термині : 1. нәзік білім

 2. тәжірибе білімі

 3. дерексіз білім

 4. теориялық білім

 5. интуитивті білім

B

Технофобия, сенімсіздік пен жаңа технологиялардың басымдылығынан қорқыныш 1. технологиялық детерминизм

 2. антитехницизм

 3. ғалымдар

 4. техникалық қызмет

 5. неотехника

B

Философияның дамуындағы қандай тарихи кезеңге техникалық табиғаттың келесі түсіндірілуі жатады: «техника – қолөнерші дағдысының көрінісі»: 1. антикалық

 2. Ағартушылық

 3. Жаңа уақыт

 4. Қайта өрлеу

 5. қазіргі заман

A

«Артефактум» сөзінің мағынасы: 1. шеберлік

 2. шебер жасалған

 3. тек қана факт

 4. бұл қазірдің өзінде болды

 5. танылу керек

B

Қазіргі заманғы философтардың қайсысы « технология адамға қарсы, яғни, технология арқылы адам өзінің шынайы өмірінен бас тартқандай»болады деп айтқан: 1. М. Хайдеггер

 2. П.Сорокин

 3. Т. де Шарден

 4. К. Ясперс

 5. М. Фуко

A

Философияның тарихи дәуірінде алғаш рет техниканы Құдай шығармашылығының көрінісі ретінде пайдаланды: 1. ежелгі

 2. Орта ғасырлар

 3. Жаңа уақыт

 4. қалпына келтіру

 5. қазіргі заман

B

Қай ойшыл: «Технология мәселесі адам тағдыры мен мәдениет тағдырына айналды» деген? 1. Б.Спиноза

 2. Н.Бердяев

 3. Дж. Локк

 4. Ж.-Ж. Руссоның

 5. И.Кант

B

«Технологиялық өркениет - рационализация үдерісі, ол әлемді рухани өлшемсіз сүйемелдейтін болды» деп қай ойшыл айтқан: 1. К.Маркс

 2. Г.Гегель

 3. И.Кант

 4. О. Шпенглер

 5. М. Вебер

E

Технологияның үстемдігі арқылы қоғамдық өмірдің маңызды аспектілерін анықтау : 1. технократия

 2. утилитизм

 3. ғалымдар

 4. техносфера

 5. технологиялық детерминизм

E

Қоғамдағы техникалық мамандардың билігі: 1. ғалымдар

 2. техника

 3. технократия

 4. антитехницизм

 5. олигархия

C

Ғылым этосы: 1. ғылыми зерттеулерде қолданылатын құралдар жиынтығы

 2. ғылыми қоғамдастықтың қызметін реттейтін моральдық принциптердің жүйесі

 3. ғылыми фактілер жүйесі

 4. ғылыми жаңалықтардың жүйесі

 5. білімнің шынайылығын дәлелдеу жүйесі

B

Ғылым негізінен: 1. табиғат пен қоғамның заңдарын танудың теориясы мен әдістемесі

 2. ғылыми гипотезалар

 3. адамның өмірлік тәжірибесі

 4. ғалымның эксперименталдық қызметі

 5. әртүрлі білімнің сомасы

A

Көзқарастардың тұтас заңдары және ақиқаттың маңызды қатынастарын беретін идеялар жүйесі: 1. тексеру

 2. ұсыну

 3. шығару

 4. гипотеза

 5. теория

E

Объектілерді байқап зерттеу, салыстыру арқылы ғылымның теориялық ұстанымдарын эмпирикалық растау: 1. верификация

 2. фальсификация

 3. синтездеу

 4. талдау

 5. бақылау

A

Зерттейтін заттарды жасанды, жаңғыртылатын жағдайларда жүргізетін тәжірибе: 1. демонстрация

 2. визуализация

 3. бақылау

 4. консенсус

 5. эксперимент

E

Зерттелетін объекті туралы білім үшін, ұқсас объект туралы ақпаратты пайдалану: 1. идеализация

 2. индукция

 3. аналогия

 4. талдау

 5. синтезі

C

К.Поппердің философиясындағы ғылыми теорияның шынайылығын тексерудің негізгі қағидасы: 1. верификация

 2. фальсификация

 3. талдау

 4. синтезі

 5. аксиоматизация

B

«Эпистемологиялық анархизм» принципінің авторы: 1. Т. Кун

 2. И.Лакатос

 3. П.Фейерабенд

 4. М. Хайдеггер

 5. Дж. Деррида

C

Ары қарай негіздеу мен тексеруді талап ететін ғылыми білімдердің түрі 1. гипотеза

 2. теория

 3. аксиома

 4. фактісі

 5. мәселе

A

7 Адам адамның өзіндік ерекшелігі, адам табиғаты мен адам өмірінің проблемалары ретінде зерттелетін философия бөлімі: 1. философиялық антропология

 2. онтология

 3. эпистемология

 4. этика

 5. табиғат философиясы

A

ХХ ғасырдағы философиялық антропологияны қалыптастыру мен қалыптастырудағы ең маңызды үлесті қосқан 1. M. Шелер

 2. О. Шпенглер

 3. М. Вебер

 4. Р. Дарендорф

 5. К. Юнг

A

Тоғызыншы ғасырдың неміс философы, антропологиялық материализмнің негізін қалаушылардың бірі:

   A) И.Кант

   B) Г.Гегель

   C) Ф.Шеллинг

   D) Л. Фейербах

   E) И.Фихте

D

Л. Фейербахтың айтуынша, адам - ... жаратылыс:   A) саяси

  B) табиғи

   С) әлеуметтік

   D) ойлау

   E) құдайлық

B

Антикалық философияда адам ...саналады: 1. биологиялық жаратылыс

 2. Құдайдың жаратылысы

 3. С) әлеуметтік тіршілік

 4. Микрокосм

 5. табиғаттың патшасы

D

Антропологиялық дүниетаным бойынша адам - ... 1. ғарышқа ғана қатысты.

 2. Құдайдың жаратылысы

 3. ойлайтын құрақ

 4. барлық әлеуметтік қатынастардың жиынтығы

 5. саяси жануар

C

Й.Хейзинг тұрғысынан адам - ... 1. А) еңбек құрал жасаушы

 2. ұтымды ойлаушы

 3. ойнайтын

 4. символдық

 5. саяси бағыт

C

Пико делла Мирандолы философиясындағы адамның басты ерекшелігі: 1. парасаттылығы

 2. шығармашылықпен жұмыс істеу қабілетінде

 3. өзін-өзі анықтау еркіндігі

 4. ізгілікке байланысты

 5. Мырзаның жолымен жүру қабілетінде

C

К.Маркс адамды түсінуінде шешуші болу үшін келесі әрекеттерді қарастырады: 1. адамгершілік

 2. мәдениет

 3. ақылға қонымды

 4. ерікті

 5. еңбек

E

«Адам дегеніміз не?» деген сұрақты философиядағы негізгі мәселе ретінде қараған 1. O.Конт

 2. И. Кант

 3. Ф.Бэкон

 4. Платон

 5. Г.Гегель

B

Г. Гадамердің айтуынша, адамболмысының өмір сүруі үшін қажет 1. таным

 2. еске түсіру

 3. түсіндіру

 4. түсіну

 5. қарым қатынас

D

С.Кьеркегордың көзқарасынан «адам үшін рухани құтқарылудың жалғыз жолы ...»: 1. еңбек

 2. рух

 1. С) батылдық

 1. білім

 2. мәдениет

C

«Адам - барлық заттардың өлшемі» деген антикалық философ 1. Парменид

 2. Платон

 3. Протагор

 4. Пифагор

 5. Продик

A

Адамның денесі мен жанының бірлігі ретінде қарастырған ортағасырлық философ

  А.Августин


 1. Парменид

 2. Ф.Аквинский

 3. Аристотель

 4. У.Оккам

C

Антикалық заманда адамды микрокосм ретінде қарастырса, ортағасырларда ... қарастырды 1. патриоттық

 2. космополит

 3. теоцентрлік

 4. биологиялық

 5. әлеуметтік

C

«Адам - бұл құрал емес, мақсат», - деп мәлімдеді: 1. Л. Фейербах

 1. В) Г.Гегель

 2. Ф.Шеллинг

 3. И.Кант

 4. И.Фихте

D

Конфуцийдің ілімінде жеке тұлға 1. адам өзі үшін емес, қоғам үшін

 2. жеке тұлға - әлеуметтік өзгерістердің себебі

 3. адам өзін-өзі таниды

 4. жеке тұлға жеткілікті және ештеңеге тәуелді емес

 5. сәйкестік - мемлекеттің басты мақсаты

A

Ежелгі үнді философиясының адамның жеке жаны, Брахма құдайдың бөлігі: 1. атман

 1. В) сансара

 2. нирвана

 3. карма

 4. Брахман

A

Қытайдың философиясындағы «инь мен янь» деген ұғымы мынаны білдіреді: 1. ізгілік

 2. еркек және әйелдік бастама

 3. қайта туу

 4. жол

 5. табыну

B

Ертедегі Қытайдағы «қайырымды ер» концепциясын, адамгершілік идеясының ұсынушы 1. Лю-Цзы

 2. Хань-Фей

 3. Конфуций

 4. Лао-Цзы

 5. Сюнь-Цзы

C

«Жень» термині ежелгі қытай философиясын білдіреді: 1. жол

 2. адамгершілік, адамшылық

 3. үйлесімділік

 4. әрекетсіздік

 5. азап

В

Конфуцийдің айтуынша, адамгершіліктің негізі: 1. ұл балаларға деген сүйіспеншілік пен әкелік қамқорлық

 2. тәртіп

 3. сыпайылық

 4. қызмет көрсету мүмкіндігі

 1. Е) білімділік

A

Антикада ол адамның рухани адамның мәнін алғаш рет, ұтымды ойлау әрекеті және моральдық-бағдарланған мінез-құлықты көрсеткен    1. Пифагорлар

 1. В) Сократ

 2. Гераклит

 3. Фалес

 4. Демокрит

B

Ежелгі философияда алғаш рет адам мәселесін қойды: 1. Сократ

 2. Платон

 3. Аристотель

 4. Эпикур

 5. Гераклит

A

Антикада, әлеуметтілік және ойлы ерекшеленген адамның сипатын бөліп көрсеткен:   1. Фалес

 1. В) Гераклит

 2. Платон

 3. Аристотель

 4. Демокрит

D

Антикалық дәуірде адамға келесідей түсінікті болды: 1. Құдайдың бейнесі мен ұқсастығы

 1. В) ойлау машинасы

 2. микрокосм

 3. материалдық әлемнің эволюциясының нәтижесі

 4. күнәһар адам

C

Орта ғасыр философиясы адамы ретінде қарастырылды: 1. туындылардың иерархиясында ең төменгі сатыда

 2. Құдайдың бейнесі мен ұқсастығы және жануарлар әлемінің бір бөлігі

 3. ғарыштың бір бөлігі

 4. баланың табиғаты

 5. өзін-өзі қамтамасыз ету

B

Философияда антропологиялық сипат қай дәуірге тән: 1. орта ғасырлар

 1. В) антикалық

 2. Жаңа уақыт

 3. ағарту

 4. Қайта өрлеу

E

Адам мәселесі орталықта болатын философиялық дүниетанымның түрі 1. теоцентризм

 1. В) глобозизм

 2. реализм

 3. антропоцентризм

 4. космостризм

D

Ренессанс дәуірінде адамның түсінігі

   адам - бұл әлеуметтік объект


 1. адам – ойлауға қабілетті

 2. адам –жаны бар әлеуметтік тіршілік

 3. адам - шығармашыл, суретші

 4. адам – микрокосм

D

Қазіргі уақытта «Машина-адам» жұмысының авторы: 1. Р. Декарт

 2. В) И.Кант

 3. Ж.Ламетри

 4. Д.Дидро

 5. Т. Гоббс

C

Р. Декарттың философиясындағы адамның емі:

   адам - бұл табиғи зат


 1. адам – биоәлеуметтік пенде

 2. адам - танушы субъект

 3. адам -бұл машина

 4. адам - саяси жануар

C

Қазақ ойшылдарының қайсысы адамның моральдық қағидалары сүйіспеншілік пен әділеттілік болуы керек деген идеяға ие:

   Ш.Уалиханов


 1. Б) Ы.Алтынсарин

 2. А. Құнанбаев

 3. Шәкәрім Құдайбердиев

 4. С.Торайғыров

C

Неміс философтарының қайсысы адам адамның әлеуметтік ортасы маңызы жоқ табиғаттың бір бөлігі деп санайды:    1. И.Кант

 2. В) И.Фихте

 3. Ф.Шеллинг

 4. Л. Фейербах

 5. П.Фейерабенд

D

Неміс философтарының қайсысы Құдайға деген сүйіспеншілік орнында адамға сүйіспеншілік айтуды ұсынды: 1. Л. Фейербах

 2. Г.Гегель

 3. Г.Лейбниц

 4. И.Фихте

 5. Ф.Шеллинг

A

Марксизмге байланысты адамның қандай мәні бар: 1. әлеуметтік

 2. биологиялық

 3. құдайлық

 4. белсенді

 5. адамгершілік

A

Шәкәрім Құдайбердиев үшін адамның ерекше қасиеті:   1. ар-ұждан

 2. әдемі білім

 3. ойлау

 4. эмоциялар

 5. идеялар

A

С.Кьеркегордің философиясына сәйкес барлық басқа тірі адамдардан айырмашылығы:    1. сезім

 2. батылдық

 3. ақыл-ой

 4. рух

 5. түйсігі

D

Философияның бағыты, жалғыз нысаны адам: 1. экзистенциализм

 2. позитивизм

 3. материализм

 4. дуализм

 5. идеализм

A

Экзистенциализмде қарастырылған адам өмірінің негізгі режимін анықтаңыз: 1. рефлексия

 2. еркіндік

 3. рух

 4. пайдалану

 5. сүйіспеншілік

B

Экзистенциализмде қарастырылған адам өмірінің негізгі режимін анықтаңыз: 1. рефлексия

 2. еркіндік

 3. рух

 4. пайдалану

 5. сүйіспеншазап деп қарастыратын, ежелгі үнді ортодоксалды емес мектебінің ілімі

 1. Джайнизм

 2. Ньяя

 3. Буддизм

 4. Вайшешикf

 5. йога

С

Гедонизм тұрғысынан, өмірдің мәні - 1. азаптану

 2. бақыт

 3. ұлт

 4. ләззат алу

 5. өзін-өзі тану

D

Адамның өмірінің мәні бақытты болу, бақытқа ұмтылу 1. гедонизм

 2. аскетизм

 3. утилитаризм

 4. жеке тұлға

 5. эвдемонизм

E

Өмір сүру-бәрінен пайда табу, бұл – 1. утилитаризм

 2. гедонизм

 3. позитивизм

 4. эвдемонизм

 5. аскетизм

A

Өмірдің мәні – өмірлік ләззаттардан бас тартып, руханилыққа ұмтылу деп қарастыру 1. аскетизм

 2. утилитаризм

 3. гедонизм

 4. эвдемонизм

 5. буддизм

A

Никколо Макиавелли-Қайта өрлеу дәуірінің философы ,ол адамның белсенді өмірлік позициясын талап етті, бірақ өмірде алдын ала белгіленген тағдырды мойындады 1. фатализм

 2. құдай

 3. фортуна

 4. ұлы тұлға

 5. қоғам

C

Адами болмысты талдауда басты мәселелердің бірі, ол жалғыздық философиясы 1. марксизм

 2. позитивизм

 3. экзистенциализм

 4. эмпириокритицизм

 5. прагматизма

C

Адамның қайтыс болуы деп, адамның ... өлімін айтады 1. психикалық

 2. физиологиялық

 3. ми қызметін

 4. клиникалық

 5. әлеуметтік

C

Өмір мәні мақсаты оның жетістігі үшін кез келген құралдарды ақтайтын тұжырымдамасы 1. гедонизм

 2. прагматизм

 3. аскетизм

 4. утилитаризм

 5. эвдемонизм

B

Өмірдің мәні тұжырымдамасы, оған сәйкес өмір өзін – өзі көрсету, идеалға қызмет ету үшін альтруизм деп аталады 1. борыш этикасы

 2. эвдемонизм

 3. гедонизм

 4. аскетизм

 5. утилитаризм

A

"Өлімнен кету қиын емес ..., бұдан әлдеқайда қиын – адамгершіліктің бұзылып кетуі, себебі ол өлімнен гөрі тезірек жүріп жатыр", - деген Сократтың сөзін жеткізген оның оқушысы 1. Аристотель

 2. Эпикур

 3. Еңбек

 4. Фалес

 5. Платон

E

Философтар тұрғысынан, адам өмірі тек белгілі бір ... кезде ғана ілгерілейд 1. Тәжірибе

 2. Нақты

 3. Әлеуметтік

 4. Мән, мағына

 5. мысал

D

Өзінің өмірінің ақыры болатынын түсінетін және оны пайымдай алу... тән 1. қоғамға

 2. Адамға

 3. Жануарларға

 4. Құдайға

 5. ұлы тұлғаға

B

Ежелгі грек философы, Сократтың шәкірті, жанның өлместігі туралы идеяны негіздеген 1. Эпикур

 2. Аристотель

 3. Платон

 4. Фалес

 5. Гераклит

C

Эвтаназия, тыныш "бақытты" өлім және өмірді ұзарту мәселелері, жасанды құралдар туралы пікірталастар 1. патернализм

 2. пантеизм

 3. плюрализм

 4. прагматизм

 5. патристик

A

Адам өмірінің мәні, жалпы, оның білдіреді 1. құқық

 2. еркіндік

 3. Құдайға қызмет ету

 4. құндылықтарды институты

 5. қоғамға қызметі

B

"Эвтаназия" термині: 1. өмір сүру құқығы

 2. өлім құқығы

 3. өмір сүрудің жасанды ұзартылуы

 4. тыныш "бақытты" өлім

 5. мәңгілік өмір

D

Л. Н. Толстой тұрғысынан , биологиялық өлімнің болмай қоймауы туралы ой тұжырыммен тығыз байланысты 1. ұжымдық өлместік

 2. рухани өшпестік

 3. жан өлместігі

 4. жанның қайта өмірге келуі

 5. жұмақ

B

О. Конттың әлеуметтік принципі не қажет деген тұжырым болды 1. іс үшін

 2. өзін-өзі тану

 3. басқа адамдар үшін

 4. қоғам үшін

 5. құдай үшін

D

Ф. Ницшенің көзқарасы бойынша, өмір күш жинақтауға арнайы ерік береді" және " барынша сезімге ұмтылады…» 1. билік

 2. жақсылық жасау

 3. ғажайып

 4. бостандық

 5. ләззат алу

A

"Біздің өміріміздің Мәңгілік, жоғары мақсаты", Л. Н. Толстой тұрғысынан бұл – 1. көңіл көтеру

 2. жақсылық

 3. практикалық пайда

 4. бақыт

 5. өлместік

B

С. Кьеркегордың философиялық антропологиясының негізгі түсінігі - бұл 1. азап шегу

 2. махаббат

 3. қорқыныш

 4. қызғаныш

 5. адамгершілік

C

И. Фихтенің көзқарасы бойынша адам адамзаттың ұлы, дана және асыл дәстүрлеріне сүйене отырып 1. қайырымды

 2. атақ

 3. өлместік

 4. абырой

 5. тыныштық

C

Л. Фейербахтың махаббаты адамның шығармашылық белсенділігінің белгісі ғана емес, оның тағы бір белгісі бар, ол 1. мейірімділік

 2. адамгепшілік

 3. данышпандық

 4. бақыт

 5. болмыс

B

А. Шопенгауэрдың ойынша, адамдардың өмірі, сайып келгенде, бұл –  1. сұрықсыз "жәндіктер өмірі"»

 2. маятниктің сияқты-бақыттан пен қайғыға және керісінше

 3. қуаныштардың болуы

 4. қорқынышпен уайым, азаптар тізбегі

 5. даму тізбегі

D

Л. Фейербах, махаббат сезіміне негізделген адамдардың ішкі байланысында мына мораль түрі туындайды 1. альтруистік

 2. коммунистік

 3. гуманистік

 4. Ддіни

 5. шынайы

C

Адам болмысының мәнінде адамдар өз құндылықтарын қайда көрсетеді: 1. мақсаттарында

 2. іс-әрекет

 3. ерліктерінде

 4. дінде

 5. қызыушылықтарында

B

Философиядағы ең маңызды міндеттердің бірі – тәжірибелік көмек ретінде адамның өлім алдында қорқынышты жеңуі керек, деп санаған ежелгі грек философ – материалист 1. Платон

 2. Пифагор

 3. Эпикур

 4. D)Парменид

 5. Протагор

C

Эпикур адам өмірінің мақсатындағы бақыт деп ... түсінеді 1. қайырымдылықты

 2. жауапкершілікті

 3. құдайға ұмтылуды

 4. ләззат алуды

 5. тыныштықты

D

Стоиктер этикасына қарағанда эпикурлық этика қандай сипатқа

ие ?


 1. идеалистік

 2. білім беру

 3. гилозоизм

 4. альтруизм

 5. гедонизм

E

Эпикурдың ойы бойынша жоғарғы рахаттануда рух теңбе-теңдігі, жан тыныштығы және тыныштық ? 1. нирвана

 2. атараксия

 3. энтелехия

 4. карма

 5. эманация

B

"Біз бар кезде, өлім әлі жоқ, ал өлім келгенде, біз жоқ", сондықтан одан қорқудың қажеті жоқ деген ежелгі грек материалисті 1. Эпикур

 2. Платон

 3. Пифагор

 4. Протогор

 5. Парменид

A

Өмірдің мәні-бақыт, ал бақыт-Құдайды тану мен ойлауда деген, схоластиканың негізін қалаушы 1. Августин Аврелий

 2. Н. Кузанский

 3. Ф. Аквинский

 4. Эриугена

 5. П. Абеляр

C

"Қызмет" ұғымы шешуші рөл атқарған адамның табиғаты мен мәнін түсінудің жаңа тәсілін қай дәуірдің философтары әзірлеген 1. антикалық

 2. орта ғасыр

 3. ағартушылық

 4. қайта өрлеу

 5. жаңа заман

E

Адамның өмірі мақсатқа сай емес деп санаған: 1. Қайта өрлеуде

 2. Ағартушыларда

 3. орта ғасыр дәуірі

 4. позитивизмде

 5. иррационализмде

E

Адамның өмірі мен өлімі – ерік-жігердің көрінісі деп санаған волюнтаризм өкілінің бірі: 1. И. Кант

 2. А. Шопенгауэр

 3. Ф. Ницше

 4. D)О.Шпенглер

 5. А. Бергсон

B

Ф. Ницше тұрғысынан, қазіргі дәуірдің ақылға қонымдылығы - адам өмірі 1. мағынасыз

 2. адамгершілік мағынасы бар

 3. материалдық мағынасы бар

 4. діни мағынасы бар

 5. практикалық мағынасы бар

A

В. Дильтей көзқарасы бойынша, философияның пәні: 1. болмыс

 2. құндылықтар

 3. төңкерістер

 4. шектік жағдайлар

 5. мораль

B

К. Ясперстың көзқарасы бойынша экзистенция " болмыс саңылауы" болып: 1. қуаныш

 2. ләззат алу

 3. төңкеріс

 4. шекаралық жағдайларда

 5. мораль

D

Адам өмір сүруінің терминдеріндегі болмыс мәселесін қай өкілдер бекітті ? 1. позитивизм

 2. герменевтика

 3. эмпириокритицизм

 4. волюнтаризм

 5. экзистенциализм

E

Құндылықтар табиғатын философиялық зерттеу: 1. онтология

 2. гносеология

 3. антропология

 4. праксеология

 5. аксиология

E

Аксиологияның негізгі сұрағын тұжырымдаған Платонның ұстазы? 1. Аристотель

 2. Эпикур

 3. Демокрит

 4. Сократ

 5. Фалес

D

«Игілік дегеніміз не?» осылайша, аксиологияның негізгі мәселесін Сократ қалыптастыра отырып, ақиқат пен ненің арасындағы айырмашылықты көрсетті? 1. Құндылықтар

 2. Құқық

 3. Тәжірибе

 4. мәдениетке

 5. жалған

A

Құндылық, шындық сияқты, қасиет емес, ой мен ненің қатынасы болып табылады? 1. Мүмкіндікпен

 2. Шынайылық

 3. Нышанмен

 4. мазмұнмен

 5. тәжірибемен

В

Құндылықтар болмысы қайдай актіде жүзеге асады? 1. практикалық

 2. Еріктік

 3. зияткерлік

 4. Интуитивтік

 5. эмоционалдық

Е

Адам үшін объект пен оның қажеттіліктері, қызығушылықтары арасындағы жағымды заңдылыққа ие нәрсе философия қалай аталады? 1. Байлық

 2. Пайда

 3. Мораль

 4. құқық

 5. құндылық

Е

«Санаға құндылықтарды алып жүрушілермен бірге құндылықтар өлшемі бірге берілген, бұл оларды тілек-қалауларға айналдырады» деп қай неміс классикалық философиясының негізін қалаушы атап өтті? 1. Г. Гегель

 2. И. Кант

 3. И. Фихте

 4. К. Маркс

 5. Л. Фейербах

В

Табиғат аксиологиялық тұрғыдан бейтарап, қандай нақты-тарихи жағдайларындың өмір сүруі мен дамуында ол құндылық ретінде бола алады? 1. Әлемнің

 2. Ғарыштың

 3. Биосфераның

 4. Ноосфераның

 5. адамзаттың

Е

Олар ғылыми ұғым тіліне аударылмайды және көбінесе көркем-бейнелі мифологиялық немесе қасиетті-діни формаға жиі тартыла отырып былайша аталады? 1. Құндылық

 2. Миф

 3. дін

 4. философия

 5. әдебиет

A

Егер ғылыми таным толық, адекватты білімге барынша жақындауға бағытталған болса, онда құндылықтық қатынас бізді ненің «патшалығына» батырады»? 1. еркіндіктің

 2. естілік

 3. Байлықтың

 4. Аспанның

 5. мәнділіктің

Е

Құндылықтар мазмұны мен формасы (нысаны) бойынша ажыратылады. Соңғысы, нысандық болып табылатыны қайсы? 1. саяси

 2. Пәндік

 3. әлеуметтік

 4. рухани

 5. материалдық

В

Болмыс нысаны бойынша құндылықтарға жатады: 1. материалдық

 2. экономикалық және саяси

 3. пәндік және құндылықты жасау

 4. әлеуметтік

 5. әлеуметтік және рухани

Е

Рухани құндылықтарға жатпайды 1. адамгершіліктік

 2. танымдық

 3. эстетикалық

 4. діни

 5. экономикалық

Е

Нақты заттар мен құбылыстар әлемінде тіршілік ететін құндылықтардың адамдардың өмір әрекетінде қалыптасу болмысы қалай аталады? 1. Пәндік

 2. рухани

 3. экономикалық

 4. Саяси

 5. әлеуметтік

A

Стратегиялық мақсатты анықтаушы бағыт болып табылатын, өз өмірін арнауға адам дайын болатын және реттеуші функцияны атқаратын жетілудің ең жоғарғы формасы қалай аталады? 1. жол

 2. мақсат

 3. Эталон

 4. идол

 5. идеал

Е

Тәрбие мен білім беру процесінде қалыптасатын құндылықтар, индивидтің өмірлік жинаған тәжірибесі қалай аталады? 1. Қоғамдық

 2. Тұлғалық

 3. материалдық

 4. Киелі

 5. рухани

В

Адамның жеке тұрмысына байланысты құндылықтар мен оларға сәйкес келетін қызығушылықтан немесе жағдайлардан баға беретін Аксиология бағыт деп аталады: 1. табиғи

 2. фредизм

 3. Экзистенциализм

 4. Конформизм

 5. релятивизм

Е

Релятивизмге қарама-қарсы, бұл бағыт субъектінің санасына және оның бағалау пікіріне тәуелді емес құндылықтарды, бағалаушыға қатынасын алғашқы сияқты білдіреді, ол қалай аталады? 1. Фрейдизм

 2. Экзистенциалисттік

 3. кнформисттік

 4. Неофрейдисттік

 5. натуралистік

Е

Бұл бағыт әлеуметтік, индивидуалдылықтан жоғары құндылықтарды индивидуалды себеп-түрткіге қарсы қояды, тұлғалық көріністерді, тұлғалық құндылықтарды басады. Ол қалай аталады? 1. Эмпириокритицизм

 2. Эмпиризм

 3. Рационализм

 4. Реализм

 5. экзистенциализм

Е

Ғасырлар бойы ұрпақтан-ұрпаққа берілетін әлеуметтік құндылықтар қандай үрдісте тұлғамен меңгеріледі? 1. Индивидуалдану

 2. Урбандалу

 3. Материалдандыру

 4. Психологизациялану

 5. әлеуметтену

Е

Осы қоғам мүшелерінің мінез-құлқының түрлерін анықтай отырып, тұрақты құндылықтық бағдарлар қандай мінез-құлыққа ие болады? 1. тұрақты

 2. уақытша

 3. норма

 4. заң

 5. практикалық

С

Адамгершілік саласын табиғатқа және практикалық ақылды теориялық ақыл-ойға қарама-қарсы қою арқылы болмыс пен игілік ұғымдарын ажыратуға алғаш қол жеткізген неміс классикалық философиясының негізін қалаушы? 1. Г. Гегель

 2. И. Кант

 3. И. Фихте

 4. Л. Фейербах

 5. К. Маркс

В

Құндылықтардың көзін материалистер неден көрген? 1. материалдық игіліктерден

 2. Субъектіден

 3. Руханилықтан

 4. ақылды еріктен

 5. діннен

A

Қоғамдық тәртіп құндылықтарын бірінші орынға қоятын бағыт? 1. Идеализм

 2. Прагматизм

 3. Экзистенциализм

 4. Марксизм

 5. позитивищм

D

Адам психикасының әралуан құндылықтық түрлерінің арасында мақсатқа ұмтылу, өзін-өзі ұстауда маңызды болып саналатын бұл – 1. көңіл-күй

 2. Сенім

 3. Күмән

 4. Ақыл

 5. ерік

E

Неміс классикалық философиясының негізін салушының көзқарасына сәйкес, ерік - адамгершілік принциптерді жүзеге асырудың көзі, адамның практикалық іс-әрекетінің негізі болып табылады 1. А. Шопенгауэр

 2. Г. Гегель

 3. И. Кант

 4. И. Фихте

 5. Л. Фейербах

C

«Біз көбінесе қоғамдық пікірден қорқамыз, егер біз жақсы емес нәрсе жасасақ немесе айтсақ, бізді ақымақ адамдар деп санауы мүмкін. Бұл қорқыныш түрі, Платон тұрғысынан ... қорқу деп аталады 1. Құқықтан

 2. ұяттан

 3. заңнан

 4. ережеден

 5. Құдайдан

B

Аристотель пікірі бойынша ұят – арсыздықтың қорқынышы іспеттес. Сол өзіндік күнәләрін ұмыту нені туғызады? 1. Ұятсыздықты

 2. Тәртіпсіздікті

 3. ақылсыздықты

 4. Зұлымдықты

 5. жамандықты

A

Адамзаттық іс-әрекеттердің жалпыға ортақ ережелері мен бағалаулары бейнеленген, жазылмаған заңдардың тарихи қалыптасқан жүйесі, қоғамдық сананың негізгі құндылықтық формасы, бұл – 1. құқық

 2. мәдениет

 3. Дәстүр

 4. адамгершілік

 5. ереже

D

Адамгершіліктік бағалаудың объективті өлшемдерінің мүмкіндігін жоққа шығаратын өкілдер 1. экзистенциализмнің

 2. Позитивизмнің

 3. Стоицизмнің

 4. Материализмнің

 5. этикалық релятивизмнің

E

Адамдардың жүріс-тұрысына адамгершілік баға беруде, олардың бақытына ықпал ететіні айтылған моральдық-этикалық категория 1. парыз

 2. ар-ұят

 3. жақсылық

 4. Зұлымдық

 5. абырой

C

И. Кант бойынша, ізгілік дегеніміз адам еркінің моральдық мықтылығыболып табылады, егер адам сақтаса ... 1. абыройды

 2. Парызды

 3. Ережелерді

 4. Заңдарды

 5. тәртіпті

B

Құқықтық пайымдаулардан емес, моральдық тұрғыдан орындалуға тиіс нәрсе не болып табылады? 1. Парыз

 2. Заң

 3. ереже

 4. Міндет

 5. абырой

A

Өзінің борышы мен қоғам алдындағы жауапкершілігін сезіну, жасалатын іс-әрекеттер негізінде өзін-өзі бағалауды жүзеге асыру қалай аталады? 1. Міндет

 2. Парыз

 3. Жақсылық

 4. ар-ождан

 5. абырой

D

И. Кант субъектінің әлемге танымдық қатынасының екі типін атап көрсетті: теориялық және …? 1. Эмпирикалық

 2. синтетикалық

 3. Априорлық

 4. эстетикалық

 5. практикалық (құндылықтық)

E

Құндылықтардың мәні «олардың бар болуында емес, олардың мәнділігінде» деп айтқан неокантшыл кім? 1. М. Хайдеггер

 2. Г. Гадамер

 3. Б. Рассел

 4. Г. Риккерт

 5. О. Конт

D

Құндылықтар болмыс саласына емес, мына салаға жатады 1. Ережелерге

 2. Мәнділікке

 3. Қызығушылықтарға

 4. ақыл-ойға

 5. заңдарға

B

Еркіндік дегеніміз 1. өз қажеттілігі бойынша жасалатын іс-әрекет

 2. таңдау мен жауапкершілік бірлігі

 3. жеке тұлғаның бір нәрседен тәуелсіздігі

 4. Еркі

 5. тыйымдардан босауы

B

«Категориялық императив» (адамгершілік заң) ұғымын философияға енгізген неміс классикалық философиясының негізін қалаушысы? 1. Г. Гегель

 2. И. Фихте

 3. Л. Фейербах

 4. К. Маркс

 5. И. Кант

E

Егер мәнділік құндылықтық қатынастың бастапқы және ең жалпы негізі болып табылса, онда оны білдірудің ең жалпы формасы, ол – 1. Белгі

 2. ақиқат

 3. Қағидалар

 4. бағалау

 5. тәжірибе

D

XVII-XVIII ғ.ғ «Әрекет етуге кедергі жасамаңдар!» ұраны кімдердің революциясына тән? 1. жұмысшы табының

 2. Шаруаларғың

 3. Феодалдарғың

 4. буржуазия табының

 5. ғылым мен техниканың

D

Адам болмысы мен оның еркіндігін адамның өзінен ажырату мүмкін емес деп тұжырымдаған ХХ ғасырдың француз экзистенциалисі кім? 1. М. Хайдеггер

 2. К. Ясперс

 3. Ж.-П. Сартр

 4. С. Кьеркегор

 5. Д. Дидро

C

Жан Поль Сартр үшін абсолютті құндылық не? 1. Табиғат

 2. Еркіндік

 3. Болмыс

 4. Мәдениет

 5. адам

B

Жауапкершіліктің екі ілімін бөліп көрсетеміз. Сол ілімнің біріне сәйкес айтсақ, өзінің іс-әрекетінің нәтижелеріне жауапкершілікті субъект (адам) әрекеті қайсысына жатады? 1. Классикалық

 2. Прагматикалық

 3. Абсолютті

 4. Салыстырмалы

 5. классикалық емес

A

Классикалық ілімге сәйкес, субъект не нәрсені мойнына алуға жауапкершілікті 1. білместігін

 2. заң бұзушылықты

 3. өзіндік іс-әрекет

 4. табиғатқа араласу

 5. біреудің білместігін

E

Жауапкершілік этикасын басқаша қалай атайды? 1. Борыш

 2. Конструктивтілік

 3. Деструктивтілік

 4. Кәсібилік

 5. Утилитаризм

A

Егер субьект функцияларының бөлінуіне байланысты іс-әрекеттерінің салдарын болжай алмаса, топтың мүшесі ретінде қажетті болып табылса, қажетті жауапкершілік ілімі қалай аталады? 1. Прагматикалық

 2. Классикалық

 3. классикалық емес

 4. Абсолюттық

 5. салыстырмалы

C

Кез-келген ғылым үшін өзектілігі бар философиялық құндылық қандай принцип деп көрсетіледі? 1. келіспеушілік

 2. Дедукция

 3. Әрекетсіздік

 4. Жауапкершілік

 5. Утилитаризм

D

Экзистенциалистердің әдіснамалық талаптары бойынша: адам әрекеттерде өзін-өзі қалай ұстауы керек? 1. Еркін

 2. ізгілікті

 3. прагматик

 4. Тәуелсіз

 5. мәдениетті

A

Б. Спинозаның көзқарасы бойынша, еркіндікті адам қалай таниды? 1. табиғат ретінде

 2. болмыс ретінде

 3. өзі – өзімен болуы

 4. Құдай ретінде

 5. қажеттілік ретінде

E

Егер адам ештеңе тандамаса, ол бәрібір таңдайды, сол себепті Сартр: «Адам не нәрсеге мәжбүр болады» деп тұжырымдаған? 1. өлместікке

 2. еріксіздікке

 3. еркіндікке

 4. Тәуелділікке

 5. Адамға

C

Әлеуметтік қатынастардың әртүрлілігі мен өзгермелігі бостандық көріністердің несінің әртүрлілігін, оның әртүрлі екенін анықтайды? 1. Формаларының

 2. Түрлерінің

 3. Мазмұнының

 4. Аспектілерін

 5. Құбылыстарын

B

Оның мазмұны сыртқы ештеңе болып табылмайды және адамның сезімі оның көзқарасына сәйкес келеді, бұл қандай тандау? 1. Қажет

 2. маңызды

 3. мүмкін

 4. бос

 5. Ішкі

D

Энгельстің «Өзімізге өзіміздің үстемдігі» деген сөзі адамның еркіндігінің бірі – адамның нені басқара білу қабілетінің көрінуін білдіреді? 1. өзін-өзімен

 2. біреумен

 3. табиғатпен

 4. мемлекетпен

 5. эмоциямен

A

Ішкі еркіндік мәселесін мәнді дамытуға үлес қосқандар? 1. позитивизстер

 2. волюнтаристер

 3. герменевтиктер

 4. рационалистер

 5. экзистенциалистер

E

«Ішкі шыншылдығына толықтай жасау» - шынайы индивидтің таңдауы. Сонда бұл қандай таңдау? 1. қажетті

 2. адамгершілікті

 3. еркін

 4. ерікті

 5. практикалық

C

Ішкі еркіндік мәселелерін дамытуға айтарлықтай үлес қосқан неміс философы, зкзистенциалист кім? 1. Ж.-П. Сартр

 2. М. Хайдеггер

 3. А. Камю

 4. Ф. Ницше

 5. З. Фрейд

B

Ж.П. Сартр көзқарасы тұрғысынан алғанда еркін болу дегеніміз? 1. еркі болу

 2. білімді болу

 3. адамгершілікті болу

 4. өзімен-өзі болу

 5. белсенді болу

D

Философияда еркіндік не нәрсеге сәйкес қарастырылады? 1. қажеттілікке

 2. мүмкіншілікке

 3. мазмұнына

 4. формасына

 5. себебіне

A

Қазіргі қоғамның жағдайлары мен «бостандықтан қашу» идеясы неофрейдизм қай өкіліне тән? 1. З. Фрейда

 2. К. Юнга

 3. М. Хайдеггера

 4. А. Камю

 5. Э. Фромма

E

Б. Спиноза еркін ерік идеясын қабылдамайды, ол ... бірдей болады 1. ақылмен

 2. адамгершілікпен

 3. сезіммен

 4. шынымен

 5. оймен

E

Ж.-П. Сартра бойынша жауапкершілік жалпы, еркіндік ...? 1. абсолютті

 2. салыстырмалы

 3. мүмкін

 4. шын

 5. нақты

A

А. Шопенгауэр және Ф. Ницше бойынша адамға адамзаттың заңдарын талап ететін дүниенің соқыр негізсіз принципі? 1. себеп

 2. еркіндік

 3. ақыл-ой

 4. сезім

 5. жан

B

Философиялық тұжырымдамасына сәйкес әлемдік үдеріс адамның өмірін қамтиды, ең жоғары ерік жігерімен, тағдырымен алдын-ала анықталады, бұл? 1. волюнтаризм

 2. иррационализм

 3. прагматизм

 4. фатализм

 5. феноменология

D

Еркін таңдау тек оң ғана емес сонымен бірге табиғатта да теріс болуы мүмкін,бұл таңдауды бағалау болып табылады 1. сандық

 2. заңды

 3. материалды

 4. қажетті

 5. адамгершілікті

E

Бостандықты түсіну-бұл еркіндікті теріс формасы деп айтуға мүмкігндік ретінде қолдануға болмайтын сыртқы жағдайдан құтылу мүмкіндігі ...? 1. рухани еркіндік

 2. « еркіндіктен»

 3. «еркіндік үшін»

 4. утилитаризм

 5. гедонизм

B

Адам үшін шынайы өзін-өзі растауға деген ұмтылыс маңызды? 1. гедонизмге

 2. конформизмге

 3. «еркіндікге»

 4. «еркіндіктен»

 5. материалды еркіндікке

C

«Біздің уақытымыздың негізгі ерекшелігі, - К. Ясперс айтқандай, - бәрі де бостандыққа ұмтылғанымен,көптеген адамдар еркіндікке жол бермейді,олар еркіндіктің орына еркіндіктен сотталды» деп талдпындарған. Осы коллизияны Э. Фромм қалай айтқан? 1. «еркіндік үшін»

 2. «еркіндіктен қашу»

 3. еркіндік иллюзиясы

 4. конформизм

 5. гедонизм

B

Абайдың философиясы морыльдік императивті еркіндіктің өлшемі болып табылады: 1. «Өзіңдң біл»

 2. «Ләззатпен өмір сүр»

 3. «Мақсат қаражатты ақтайды»

 4. «Тыныш өмір сүр»

 5. «Адам бол»

E

Адам тек қана моральдық заңдарды орындаған кезде ғана еркін болады.И.Кант қалай атады? 1. антиномия

 2. ноумен

 3. феномен

 4. категориялық императив

 5. трансцендентальды

D

Бейімделгіштікте,қолданыстағы тәртіпті пассивті қабылдап,жекедлеген ішкі еркіндікті басатын басым пікірлерді білдіретін тұжырымдама 1. конформизм

 2. креационизм

 3. карма

 4. D)категориялық императив

 5. гедонизм

A

Экзистенциализм үшін еркіндік? 1. саналы қажеттілік

 2. таңдау мүмкіндігі

 3. белсенді өмірлік ұстаным

 4. сыртқы әсерге тәуелділік

 5. Олардың негізгі күштерін босату

B

Б. Спиноза философияндағы еркіндік? 1. адамның өз идеялары мен ой-пікірлеріне сай әрекет ету қабілеті

 2. қоғамның мүдделерң мен мақсаттарына қол жеткізудің мүмкіндігі мен қажеттілігі

 3. конформизм

 4. белгілі қажеттілік

 5. саналы тарихи қажеттілік

D

Адамның тағдыры толығымен алдын ала анықталған және бостандыққа бөлінбейді. Қай идеяға байланысты? 1. детерминизм

 2. догматизм

 3. фатализм

 4. монизм

 5. конформизм

C

Жеке тұлғаның адамнан айырмашылығы өзін-өзі ақтайтын қарапайым және еркін оқу обьективті идеализмі мен диалектикасының тіршілігі ретінде XVIII ғасырдың неміс философы: 1. Л. Фейербах

 2. М. Хайдеггер

 3. И. Фихте

 4. К. Маркс

 5. Г. Гегель

E

И. Канттың көзқарасы бойынша адам басқа адамға қалай қарау керек ... 1. қажет болса барлық адамзат игілігі үшін

 2. аған секілді

 3. адам осыған лайық

 4. Құдай дінді тағайындайды

 5. мақсат үшін

E

«Еркіндік – еркіндік еркі» ХХ ғ философиялық бағыттарының бірі: 1. неотомизм

 2. прагматизм

 3. экзистенциализм

 4. эмпириокритицизм

 5. неопозитивизм

C

Таңдау шегінде және жауапкершілікте болатын іс-әрекет ретінде қандай ұғыммен түсіндіріледі? 1. еркіндік

 2. ерік

 3. мүмкіндік

 4. шындық

 5. жағдайы

A

Бостандық-бұл құндылық және бір мезгілде: 1. иллюзия

 2. таңдау бірлігі және жауапкершілігі

 3. қалағанымды істеу әрекеті

 4. тыйым салудан босау

 5. шарттылық

B

Н. Бердяев тұрғысынан, бостандық-онтологиялық деңгейде мазмұны бойынша анықталады 1. мәдениет

 2. «қараңғылық патшалығы»

 3. «рухани патшалық»

 4. «Құдайдың қаласы»

 5. «табиғат патшалығы»

C

Гегель қай эстетикалық еңбектің авторы? 1. «эстетикадан дәрістер»

 2. «пікір білдіру қабілетін сынау»

 3. «өнер философиясы»

 4. «эстетика философия ғылымы ретінде»

 5. «сұлулық тарихы»

A

Тұлғаның эстетикалық мәдениетінің белгісі: 1. өнердегі көріністің тарихи өзгермейтін түрлері туралы білім

 2. сатып алынған, тарихи жағынан, эстетикалық сезімдерді сезіну қабілеті

 3. белгілі бір уақыт үшін тұрақты қалыптастыру принциптері

 4. әлемді эстетикалық идеалға сәйкестігі тұрғысынан қарастыратын, дүниені қабылдау тәсілі

 5. сыртқы әлеммен үйлесімде ар-ұжданымен үйлесімді өмір сүру қабілеті

D

Негізгі эстетикалық мәселе болып табылатын құндылық мәселесі: 1. әсемдік

 2. Игіліктер

 3. Әділдік

 4. Ақиқат

 5. Бақыт

A

Авторы И. Кант болып табылатын эстетикалық еңбектің атауы: 1. «Пайымдау қабілетін сынау»

 2. «Өнер Философиясы»

 3. «Эстетика»

 4. «Эстетика философиялық ғылым»

 5. «Поэтика»

A

Эстетикалық идеалдың белгілері қандай? 1. қоғамның барлық салалары мен деңгейлерінен көрінетін, жетілудің жоғары эталоны

 2. даралықтың әртүрлі эстетикалық сапаларды бағалаудағы уайымдау қабілетітарихи негізделген және игілікке негізделген жеке тәжірибесі

 3. формаға келтірудің белгілі бір уақыттық жүйесіндегі принциптерінің тұрақтылығы

 4. дүниенің сұлулыққа сәйкестігі тұрғысынан әлемді қабылдау тәсілі

 5. көркемдік бейнелердегі шындықтың көрінісі

A

Философтардың қайсысы эстетикалық қарым-қатынастың пайданы көздемейтін сипатын тұжырымдады? 1. И. Кант

 2. А. Баумгартен

 3. З. Фрейд

 4. Аристотель

 5. К. Маркс

A

Жетілудің, рухани биіктеудің ерекшелігі мынада: 1. адамға және оның негізгі күштеріне тең және үйлесімді

 2. адамның мәнді, негізгі күштерінен асып түседі

 3. адамның маңызды күштерін және олардың ашылу мүмкіндігін жоққа шығарады.

 4. адамның адамзат үшін қайғы-қасіреті болып табылатын іргелі қайшылықтармен бетпе-бет келуі

 5. адаммен еш байланысты емес

B

Өнердің мағынасын мимезис ретінде түсінген философ кім? 1. Демокрит

 2. Платон

 3. Дионисий Ареопагит

 4. Кант

 5. Лао Цзы

B

Платонның пікірінше, өнер негізделеді ... 1. идеялар әлеміне еліктеуге

 2. Қиялға

 3. Математикаға

 4. Логикаға

 5. Шығармашылыққа

A

Эстетикалық құндылықтарды меңгеру және іске асыруға жататын рухани-практикалық іс-әрекет қалай аталады? 1. Өнер

 2. Дін

 3. Философия

 4. Мораль

 5. Мәдениет

A

Көркемдік шындықтың ерекшеліктері қандай? 1. сезімдік – аса жоғары сезімдік

 2. практикада қолданылатын

 3. табиғи-жаратылыстанулық

 4. нақты бағаға ие

 5. Трансцендентальды

A

Өнер туындысы – бұл: 1. табиғи ландшафт

 2. утилитарлық зат

 3. тарихи факт

 4. эстетикалық құндылыққа ие зат

 5. Қиял

D

Өнердің уақытша түрлерін көрсетіңіз: 1. музыка, әдебиет, би

 2. театр, кино

 3. графика, кескіндеме, мүсін, сәулет өнері

 4. жарнама, дизайн

 5. мимика, мүсін

A

Өнердің кеңістіктік түрлерін көрсетіңіз: 1. музыка, әдебиет, би

 2. театр, кино

 3. графика, кескіндеме, мүсін, сәулет өнері

 4. жарнама, дизайн

 5. мимика, мүсін

C

Өнердің кеңістіктік-уақыттық түрлерін көрсетіңіз: 1. жарнама, дизайн

 2. кескіндеме, мүсін, архитектура

 3. театр, кино

 4. музыка, әдебиет, би

 5. мимика, мүсін

C

Әсемдік, әдемілік эстетикалық құндылық ретінде қалай көрінеді? 1. әлемге адамның, оның мәнді күштерінің сәйкестігі

 2. адамнан әлемнің артықшылығы

 3. адамның негізгі күштерінен және оның ашылу мүмкіндіктерін жоққа шығару

 4. рулық мәнді күштер мен нақты - тарихи жағдайлардағы қақтығыстар

 5. адаммен еш байланысты емес

A

«Жоғарғы» ұғымына қарама-қарсы жұп категорияның (жалпы ұғым) бірі қалай аталады? 1. Төмен

 2. Ұнамсыз

 3. Драмалық

 4. Символдық

 5. Ерекше

A

Психотерапияны өнердің мәнді сапасы ретінде кім қарастырды? 1. Аристотель

 2. З. Фрейд

 3. Дионисий Ареопагит

 4. И. Кант

 5. Ф. Ницше

B

Адамға қатысты өнер функцияларын көрсетіңіз: 1. рухани кұшті дамыту, дараландыру және өзіндік сәйкестендіру

 2. әлеуметтендіру және әлеуметтік байланыстарды нығайту

 3. руханиландыру, өзгерту және сақтау

 4. өзін-өзі дамудың эстетикалық реттелуі

 5. жағымсыз санкция

C

Адамзаттың рухани өзін-өзі қорғауы ретінде өнер мәнінің тұжырымдамасын жасаған 1. Аристотель

 2. Н. Бердяев

 3. Дионисий Ареопагит

 4. Н. Чернышевский

 5. Ф. Ницше

B

Өнердің шығу тұжырымдамасын әзірледі: 1. Платон

 2. П. Абеляр

 3. Ж.-П. Сартр

 4. Й. Хейзинг

 5. Әл-Фараби

D

Леонардо да Винчи бойынша 1. Өнер - табиғатқа еліктеу.

 2. Өнер мен табиғат бір.

 3. Өнер - ғылым сияқты білім алудың күшті құралы.

 4. Өнер - білімнің ең төменгі деңгейі

 5. Өнер табиғаттың кемшіліктерін толықтырады

C

Неміс классикалық эстетикасының өкілі 1. И.Гердер

 2. Ф.Шеллинг

 3. Ж-B.Мольер

 4. П.Корнель

 5. Ж.Расин

B

Аристотельдің айтуынша, қайғылы оқиғаның мақсаты – бұл 1. мимезис

 2. Симулякр

 3. Катарсис

 4. Символ

 5. Логос

C

Платонның іліміне сәйкес, болмыс.(прекрасное) 1. қаржылық тұрғыдан

 2. салыстырмалы түрде және уақытша

 3. бұл шындықтың көлеңкесі

 4. өзгеретін және мінсіз

 5. бұл өзі болмыс, Эйдос

E

«Катарсис» түсінігі ғылыми айналымға енеді: 1. ежелгі Қытай

 2. ежелгі Үндістан

 3. ескі әлем

 4. Ортағасырлық мұсылман өркениеті

 5. Жаңа дәуірдегі Еуропада

C

Гегельдің айтуынша, өнер: 1. білімнің ең төменгі деңгейі

 2. табиғатқа еліктеу

 3. абсолюттік идеяның орындалуының ең жоғары формаларының бірі

 4. әлеуметтік сананың нысаны

 5. абсолютті идеяның іске асуының алғашқы қадамы

C

Домбырада немесе қобызда орындалатын, бастапқыда сиқырлы функциясы бар дәстүрлі қазақ аспабының пьесасы 1. жоқтау

 2. Күй

 3. Терме

 4. бесік жыры

 5. Опера

B

Аңызға сәйкес Қорқыт жасаған муыкалық аспап 1. домбыра

 2. Қобыз

 3. Адырна

 4. Жетіген

 5. Сазген

B

Шындығының жоқтығы, кез-келген шындыққа сай келмейтін түпнұсқа, беткейлі, гипер-реалистік объектіден айырылған шынайы ұқсастық дегеніміз 1. көркем сурет

 2. Фантазия

 3. Симулякр

 4. Эйдос

 5. Модель

C

Көркем және эстетикалық қағидалар, идеялар, бейнелеу құралдары, формальды және ақпараттылығы, жекелеген жұмыстарды және өнер туындыларының белгілі бір жиынтығын сипаттайтын тұтас жүйе 1. өлшемділік

 2. көркем стиль

 3. Көркемдік

 4. көркем образ

 5. көркем шығарма

B

Адамның сезімдік талпыныстарынан, барлық дене бояуларынан, идеялар сұлулығын жасырып, бұрмалаудан тазартады деген тұжырымдама 1. мимезис

 2. Ирония

 3. Майевтика

 4. катарсис

 5. Диалектика

D

Дүниенің көрінісі, эстетикалық қасиеттері бар объект бойынша ойға бату жағдайы – бұл 1. этикалық

 2. Мифологиялық

 3. ғылыми

 4. Философиялық

 5. Эстетикалық

E

Эстетика, өнер идеясын дамыта отырып, бәріне қолжетімді - демократиялық жолмен, өмірді шығарып алу қағидасын ұстап, оны сынап, әділ және идеологиялық түрде 1. ежелгі Үндістан

 2. Жапондық

 3. Христиандық

 4. Мұсылмандық

 5. Ағартушылық

E

Жаңғыру Титаны, мүсінші, инженер, ақын, көркемдік теоретик, суретші 1. Бернардо Бертолуччи

 2. Леонардо да Винчи

 3. Козимо Медичи

 4. Никколо Макиавелли

 5. Джамбаттиста Вико

B

Мәңгілік, өте сезімтал, абсолюттік Сұлулық Құдайға тән көрініс: 1. ежелгі қытай философиясы

 2. ағарту философиясы

 3. ортағасырлық еуропалық философия

 4. классикалық емес философия

 5. Буддизм

C

Философиялық ілім,өнердегі, табиғатта және өмірде сұлулықтың идеологиялық мәнін, нысандарын зерттеуге бағытталған арнайы әлеуметтік-мәдени құбылыс және әлеуметтік сананың нысаны ол:

 1. Аксиология

 2. Гносеология

 3. Праксеология

 4. Эстетика

 5. Этика

D

Өнерді мейірімділік пен сұлулық бірлігін жүзеге асыратын идеал ретінде түсіну 1. Ежелгі Вавилон

 2. ежелгі әлем

 3. ХХ ғасырдың философиясы

 4. ағартушылық дәуірі

 5. Ежелгі Үндістан

B

Өнерді ақыл өрнегі ретінде түсіну 1. Ежелгі Вавилон

 2. ежелгі әлем

 3. ХХ ғасырдың философиясы

 4. ағартушылық дәуірі

 5. Ежелгі Үндістан

D

Көркемдік-бейнелі түрдегі сұлулық заңдары бойынша шындықтың рухани-практикалық игеруінің ерекше түрі 1. Мифология

 2. Дін

 3. Философия

 4. Құқық

 5. өнер

E

«Иеліктен шығару» ұғымы нені көрсетеді 1. адамдар арасындағы дұшпандық болуын

 2. адамның оны негіздеуші күштерінен ажырату үрдісін

 3. адамдарды тап пен топтарға бөлу үрдісін

 4. адамдардың мүдделер қақтығысу үрдісін

 5. адамның психологиялық бейімделу үрдісін

B

Қоғам – бұл 1. халық

 2. адамдар арасындағы қатынас жүйесі

 3. Мемлекет

 4. жеке тұлғалар

 5. Ұлт

B

Қоғамның материалдық өмірін білдіретін ұғым 1. қоғамдық болмыс

 2. қоршаған орта

 3. географиялақ орта

 4. әлеуметтік құрылым

 5. Биосфера

A

Мемлекет құрылуының «шарттық теория» тұжырымдамасының өкілдері 1. Платон, Аристотель

 2. К.Маркс, Ф.Энгельс

 3. Ф.Аквинский, Августин

 4. Т.Гоббс, Дж.Локк

 5. Ф.Бэкон, Р.Декарт

D

Алғаш «әлеуметтік философия» терминің қолданған Франкфурт мектебінің өкілі 1. Ю. Хабермас

 2. М. Хайдеггер

 3. М. Хоркхаймер

 4. Г. Маркузе

 5. Т. Адорно

C

Адам қызметінің жалпы материалдық және рухани тәжірибесі ... бекітілген 1. әлеуметтік институтта

 2. әртүрлі мамандықтарда

 3. әлеуметтік мекемелерде

 4. қоғамдық моральда

 5. Мәдениетке

E

Адамдардың қажеттіліктерін қалыптастырудың негізі 1. материальдық өндіріс

 2. Ғылым

 3. Мәдениет

 4. Эстетика

 5. Көқркемдік

A

Адамның табиғатты өзгерту маштабын кеңейтетін 1. адамның қабілеттері

 2. адманың қажеттіліктері

 3. адамның табиғатпен қарым-қатынасы

 4. ашкөздік

 5. табиғат заңдарын білуге деген ұмтылыс

B

Марксизм тұрғысынан қоғамдық өмірдің негізі 1. материалдық өндіріс

 2. өсімдіктерді көбейту

 3. қоғамның өміршеңдігі

 4. қоғам мүшелерінің сапалы құрамы

 5. әлеуметтік құрылымдарды жаңғырту

A

Қоғамның негізгі өндірістік күші 1. техника

 2. Ғылым

 3. Адам

 4. ғалымдар қоғамы

 5. жұмысқа деген ұмтылыс

C

Өнеркәсіптік қоғамда экономикалық белсенділікті ынталандыру негізі 1. ақша

 2. Артықшылықтар

 3. Еңбек

 4. Ғылым

 5. Жер

A

Әлеуметтік стратификация теориясы мен әлеуметтік мобильділік теориясының авторы 1. К. Маркс

 2. В. Ленин

 3. З. Бжезинский

 4. Платон

 5. П. Сорокин

E

Заңдардың ғылымы және әлеуметтік жүйелердің жұмыс істеуі 1. Семантика

 2. Герменевтика

 3. Бионика

 4. Әлеуметтану

 5. Синергетика

D

«Ақпараттық қоғам» тұжырымдамасын алғаш рет қолданған 1. М. Вебер

 2. З. Бжезинский

 3. О. Тоффлер

 4. Э, Дюркгейм

 5. К. Поппер

C

Қоғамның рухани өмірі тұжырымдамамен түсіндіріледі 1. жеке сана

 2. Мәдениет

 3. Өнер

 4. қоғамдық сана

 5. қоғамдық қатынастар

D

Марксизм тұрғысынан әлеуметтік сана 1. жеке санаға ұқсас

 2. әлеуметтік тіршіліктің көрінісі

 3. жеке саналардың жиынтығы

 4. әлеуметтік объектілердің философиялық жүйе түрінде көрінісі

 5. Идеология

B

Жеке және әлеуметтік сананың қатынасы қандай 1. қоғамдық және жеке сана бірдей, сондықтан олардың өзара қарым-қатынасы заңсыз болып табылады

 2. әлеуметтік сана адамның жеке қасиеттерінен тұрады

 3. әлеуметтік сана жеке адам арқылы жүзеге асады, алайда оны азайтуға болмайды

 4. әлеуметтік сана - бұл теория; жеке - тәжірибе

 5. әлеуметтік сана - дерексіз, жеке – нақты

C

Әлеуметтік сананың деңгейлері: 1. этикалық нормалар

 2. идеялар, заңдар

 3. моральдық нормалар

 4. қоғамдық психология және идеология

 5. қоғамдағы мінез-құлық нысандары

D

Идеология қамтиды 1. әр түрлі өнеркәсіптік аймақтардың мүдделері

 2. түрлі әлеуметтік топтардың мүдделерін білдіретін идеялар

 3. әлеуметтік сана мен жеке сана

 4. адамдардың рухани өмір жолдарының

 5. қоғамдық сананың идеялар жиынтығы, қоғамның нормалары

B

Рухани құндылықтарды құру және игеру қажеттілігі туындайды 1. рухани қажеттіліктерінен

 2. материалдық қажеттіліктерінен

 3. әлеуметтік топтардың мүдделерінен

 4. Идеологиядан

 5. Өнерден

A

Қоғамдық сананың деңгейі, тұтастай алғанда қоғамның тән сезімдер мен көңіл-күйдің жиынтығы 1. әлеуметтік психология

 2. Идеология

 3. Философия

 4. Мораль

 5. Өнер

A

Қоғамның рухани өміріне кірмейді 1. рухани құндылықтарды өндіру

 2. рухани құндылықтарды қолдану

 3. рухани құндылықтарды сақтау

 4. материалдық тауарлар өндірісі

 5. діни және ғылыми білім

A

Мәдениет пен өркениеттің айырмашылығын теориялы түрде дәлелдеп, оларды қарсы алды 1. И. Кант

 2. В. Соловьев

 3. А. Тойнби

 4. О. Шпенглер

 5. И. Шеллинг

D

Ф. Энгельс «Мәдениеттің жолында алға басқан әрбір қадам қадамға қадам жасады ...» деп жазды 1. Еркіндкке

 2. Дінге

 3. Моральға

 4. Өркениетке

 5. Құдайға

A

Мәдени антропологияның негізін қалаушы 1. О. Конт

 2. Д. Дидро

 3. Г. Гегель

 4. Э. Тейлор

 5. К. Маркс

D

Этикалық принцип әрбір мәдениеттің жүрегінде жатыр деп есептеген 1. К.Маркс

 2. А. Швейцер

 3. К.Ясперс

 4. В. Данилевский

 5. Э. Фромм

B

Адамзат мәдениеті тағылық, жабайылық және өркениет деген үш сатыдан тұрады деген көзқарас 1. Қалыптастырушылық

 2. Өркениеттік

 3. Таптық

 4. Стратификациялық

 5. Динамикалық

B

Мәдениеттердің аяқталуы туралы идея ХХ ғасырда жариялады 1. А. Швейцером

 2. А. Шопенгауэром

 3. О. Шпенглером

 4. Л. Шестовым

 5. Ф. Шеллингом

C

Қоғамның өнеркәсіптік даму кезеңінен кейін дамуы керек 1. Коммунистік

 2. Постиндустриалды

 3. Постақпараттық

 4. Жаһандық

 5. шеткі

B

«Мәдениет» және «қоғам» ұғымдарын байланыстырыңыз» 1. мазмұны бойынша ұқсас

 2. ұқсастығы жоқ

 3. «қоғам» ұғымы «мәдениет» ұғымының кеңірек тұжырымдамасының бөлігі болып табылады.

 4. мәдениет тұжырымдамасы қоғамның әлеуметтік маңызды аспектілерінің бірін білдіреді

 5. Мазмұны бойынша қарама-қарсы

D

Мәдениет философиялық түсіністіктің басты тақырыптарының бірі болып табылатын кезең 1. Ежелгі

 2. Х1Х - ХХ ғасырлар

 3. Антика дәуірінде

 4. қайта жаңғыру дәуірінде

 5. орта ғасырларда

B

Қоғамның материалдық және рухани жетістіктерінің жиынтығы 1. мәдениет

 2. Өндіріс

 3. Ноосфера

 4. Өнер

 5. Ғылым

A

Ләззат адам өмірінің ең жақсы игілігі болып табылатын құндылық жүйесі бұл 1. фатализм

 2. Волюнтаризм

 3. Гедонизм

 4. Прагматизм

 5. Фидеизм

C

Материалдық және мәдени құндылықтарды мәнсіз жою 1. вандализм

 2. Китч

 3. Вестернизация

 4. Модернизация

 5. Урбанизация

A

ХХ ғасырда ғылыми-техникалық революцияға және бұқаралық ақпарат құралдарының тұрақты жаңаруына байланысты 1. бұқаралық мәдениет

 2. элиталық мәдениет

 3. Субмәдениет

 4. Контрмәдениет

 5. Андеграунд

A

Л. Морган және Ф. Энгельстің айтуы бойынша, мәдениеттің жабайылықтан кейінгі кезеңі 1. өркениет

 2. урбанизация

 3. Феодализм

 4. алғашқы қауымдық құрылыс

 5. коммунизм

A

О. Шпенглердің айтуынша, мәдениеттің қайшы-мағынасы ол 1. өркениет

 2. Ғылым

 3. Шығармашылық

 4. Философия

 5. Дін

A

«Еуропаның құлдырауы» жұмысында мәдениет доктринасы жабық «ағзалар» ретінде дамытқан 1. В. Вернадский

 2. А. Хомяков

 3. Л. Гумилев

 4. Тейяр де Шарден

 5. О. Шпенглер

E

Бұқаралық мәдениет тұжырымдамасының теоретигі, «Массалардың көтерілуі» жұмысының авторы 1. Абай

 2. В. Соловьев

 3. Х. Ортега-и-Гассет

 4. О. Шпенглер

 5. Л. Гумилев

C

Табиғат пен мәдениетті тікелей қарама-қарсы деп санаған 1. Ф. Аквинский

 2. Ч. Пирс

 3. Аль-Фараби

 4. Аристотель

 5. Ф. Энгельс

E

Қоғамның белгілі бір өндіріс режиміне негізделген тарихи түрі: 1. Өркениет

 2. әлеуметтік-экономикалық құрылым

 3. саяси билік құрылымы

 4. Мемлекет

 5. қоғамның материалдық-техникалық базасы

B

«Волюнтаризм» ұғымы қандай анықтамамен анықталады? 1. халық қоғамның объективті заңдарына сәйкес тарихты қалыптастырады

 2. тарихтың қалыптасуы адамның әрекеттеріне байланысты емес

 3. ерік-жігер мен еңбек ілгерілеуге үлес қосады

 4. тарих – әлемдік ақыл-ойдың нәтижесі

 5. көрнекті тұлғалар объективті жағдайға қарамастан тарихты ерікті түрде жасайды

E

Марксизмге сәйкес қоғамның үздіксіз дамуының негізі 1. қоғамдық өндіріс

 2. қоғамды таптарға бөлу

 3. тарихи прогресс

 4. әлеуметтік стратификация

 5. рухани даму

A

Қоғам мен халықтардың дамуында, олардың географиялық орналасуы мен табиғи жағдайларының басым рөлін айқындайтын ілім: 1. географиялық детерминизм

 2. Физикализм

 3. Космизм

 4. Пантеизм

 5. провиденциализм

A

Географиялық детерминизм өкілі 1. Г.Гегель

 2. К.Маркс

 3. Ш.Л. Монтескье

 4. Ф.Энгельс

 5. И.Фихте

C

Қоғамның бүкіл әлеуметтік-экономикалық құрылымындағы байырғы халықтың сапалы өзгеруі 1. Путч

 2. Революция

 3. Эволюция

 4. Стагнация

 5. Редукция

B

Өркениет қоғамды моральдық деградацияға әкеледі деген көзқарасты ұстанған кім?

 1. Аристотель

 2. И. Кант

 3. Ж.Ж. Руссо

 4. Г. Фихте

 5. Л. Фейербах

C

О.Шпенглердің айтуынша, өркениет, бұл: 1. мәдениеттің синонимы

 2. құндылық жүйесі

 3. руханилықтың синонимі

 4. мәдениеттің жетістігі

 5. мәдениеттің құлдырауы, тозуы

E

Қоғамның дамуының формациялық тұжырымдамасының авторы: 1. К. Ясперс

 2. К. Маркс

 3. О. Шпенглер

 4. Г. Гегель

 5. П.Сорокин

B

О. Шпенглер тарихты қалай қарастырды? 1. әлеуметтік-экономикалық құрылымның өзгеруінің табиғи үрдісі ретінде

 2. техниканың даму тарихы ретінде

 3. көптеген тұйық мәдениеттердің пайда болуы, дамуы, қартаюы және жойылуы

 4. адамды босатудың мақсатты және табиғи үрдісі ретінде

 5. мағынасы тарихтан тыс жатқан үрдіс ретінде

C

ХХ ғасырда тұңғыш рет өркениеттің «өсуіне арналған шектеулер» туралы мәселе практикалық тұрғыда қараған кімдер? 1. Нео-марксизм өкілдері

 2. В) И. Вернадскийдің студенттері

 3. АҚШ-та ядролық бомба құрған ғалымдары

 4. Рим клубының өкілдері

 5. «Green Peace» экологтары

D

«Тарихты түсіну» кітабының авторы: 1. О. Шпенглер

 2. А. Тойнби

 3. У. Ростоу

 4. Н. Я. Данилевский

 5. Дж. Вико

B

Жергілікті өркениеттердің даму теориясының негізін қалаған кім? 1. Н.Я. Данилевский

 2. К.Ясперс

 3. Дж.Вико

 4. К.Леви-Стросс

 5. Ф. Бродель

A

Материалдық құндылықтарды өндіру негізінде құрылған қоғамның тарихи түрі 1. Өнер

 2. әлеуметтік-экономикалық формация

 3. Мораль

 4. Мемлекет

 5. Құқық

B

Коэволюция – бұл 1. адамның табиғатқажәне табиғаттың адамға өзара бейімделуі

 2. экологиялық дағдарысты еңсеру стратегиясын әзірлеуге бағытталған сана

 3. заттың пайдалылығын анықтайтын тұжырымдама

 4. D табиғи салаларда табиғи үрдістерді бұзу

 5. регрессия

A

Өркениетті мәдениет синонимі ретінде кім қарастырды? 1. Т. Кун

 2. У. Джемс

 3. А Тойнби

 4. Ф. Энгельс

 5. О. Шпенглер

C

Қоғамның дамуы толығымен алдын-ала анықталған деп түсіндіретін тұжырымдама: 1. Индетерминизм

 2. Догматизм

 3. Монизм

 4. Фатализм

 5. Материализм

D

Заттар табиғатының ішкі себебі ретінде, оның мақсатты анықталуы туралы ілімі: 1. Аксиология

 2. Теодицея

 3. Телеология

 4. Теократия

 5. Телепатия

C

Латын тіліннен «өркениет» терминінің аударма мағынасы: 1. қолөнер

 2. ғылым

 3. қала

 4. өндіріс әдісі

 5. ауыл

C

Марксизмге сәйкес, өркениет дамуының қозғаушы күші: 1. тарихи алдын-ала анықталу

 2. өзін-өзі сақтау инстинкгі

 3. адамдардың қажеттіліктері мен қызығушылықтары

 4. көркем шығармашылық

 5. адамдардың эстетикалық қажеттіліктері

C

Жаһандық мәселелер табиғатына тән сипат: 1. ұлттық

 2. Аймақтық

 3. Антропогендік

 4. Діни

 5. Аумақтық

C

Демографиялық мәселелер жатады ... мәселелерге: 1. Ұлттық

 2. Жаһандық

 3. Жергілікті

 4. Аймақтық

 5. Аумақтық

B

XXI ғасырдағы адамзат үшін болашағы неғұрлым жоғары болып табылатын – 1. агрессивті қарым-қатынас

 2. Әлеуметтік-мәдени оқшаулану

 3. әлеуметтік-мәдени әртүрлілікті сақтаған жалпы өркениеттік бірлік

 4. «жергілікті мәдениеттер» диалогы

 5. теңдік идеяларын дамыту

C

Жаһандық эволюцияның теориялық негіздері: 1. Әлемдік құрылым бірлігі идеясы

 2. Б) Биполярлы әлем

 3. креационизм қағидасы

 4. энтропияның өсуі

 5. әлемдік діндердің бірлігі

A

«Абсолютті көшіп-қонудың» табиғи заңын XVIII ғасырда ашқан: 1. О. Конт

 2. Г. Мальтус

 3. К. Марк

 4. Ф. Энгельс

 5. Л. Фейербах

B

С.Хантингтон қандай ілімді негіздеген? 1. өркениеттер қақтығысын

 2. тарихтың соңын

 3. жаһандық экологиялық дағдарысты

 4. экономикалық өсу кезеңін

 5. бірыңғай өнеркәсіптік қоғамды

A

«Батыс дегеніміз Батыс, Шығыс дегеніміз Шығыс, олар біріге алмайды» деген сөз кімге тән? 1. Швейцерге

 2. Р.Тагорға

 3. Р.Киплингке

 4. Ш. Кудайбердиевқа

 5. Н.Бердяевқа

C

Тарих философиясы дегеніміз: 1. философиялық білім генезисі туралы ғылым

 2. қоғамның сапалы жағдайын және оның табиғаттан айырмашылығын түсінуге; тарихи және философиялық білімдердің синтезін, тарихтың мәнін процесте сипаттау және түсіндіруге; қоғамның генезисіндегі жетекші үрдістерді анықтауға бағытталған философия бөлімі

 3. дін дамуының тарихы

 4. мәдениеттің даму тарихы

 5. философиялық білімнің пайда болуы және дамуын зерттейтін философиялық пән

B

Тарихты халық жасайды, олардың арасында көрнекті тұлғалар қатысады деп тұжырымдаған кім? 1. Македонский

 2. Геродот

 3. Г.В. Плеханов

 4. В.И. Ульянов (Ленин)

 5. И.Кант

C

Тарих философиясы нені зерттейді? 1. адамзат өркениетінің тарихи дамуының заңдылықтары

 2. тарихи-философиялық үрдіс заңдары

 3. құндылықтарды қалыптастыру үдерісінің заңдылықтары

 4. таным процесінің заңдылықтары

 5. халықтардың өткені, өмірі мен тұрмысы

A

Тарихтың субъективті қозғаушы күштері: 1. табиғи және тарихи заңдылықтар

 2. көрнекті тарихи тұлғалар

 3. географиялық жағдайлар

 4. өндірістік қатынастар

 5. дін

B

Тарихтың дамуына формациялық көзқарасты ұстанған өкілдерді атаңыз: 1. Н. Я. Данилевский

 2. П. Сорокин

 3. К. Маркс

 4. К. Поппер

 5. Ибн Хальдун

C

Тарих философиясындағы өркениеттік көзқарастың өкілі 1. П. Сорокин

 2. У. Ростоу

 3. Ф. Энгельс

 4. А. Тойнби

 5. Д. Белл

D

Г.Гегель тарихты қалай қарастырды? 1. әлеуметтік-экономикалық формацияларды заңды ауысуы ретінде

 2. техниканың даму тарихы ретінде

 3. көптеген жабық мәдениеттердің пайда болуы, дамуы, қартаюы және жойылуы ретінде

 4. адамды босатудың мақсатты және заңды үрдісі ретінде

 5. хаостық, кездейсоқ үрдіс

D

Төменнен жоғары деңгейге өтуімен сипатталатын қоғам дамуының бағыты: 1. циклдіқ

 2. Прогресс

 3. Регресс

 4. Деградация

 5. Эсхатологизм

B

Карл Маркстың формациялы тұжырымдамасын сипаттайтын ұғымдардың ішінде қайсысы бөтен? 1. Капитализм

 2. Феодализм

 3. осьтік уақыт

 4. Коммунизм

 5. Азиялық өндіріс әдісі

E

«Осьтік уақыт» түсінігін кім шығарған? 1. О. Конт

 2. К. Маркс

 3. Ф. Энгельс

 4. К. Ясперс

 5. Гесиод

D

Тарихты адамзатқа қарсы қойылған деп тұжырымдаған кім? 1. Н. Я. Данилевский

 2. П. Сорокин

 3. А. Тойнби

 4. Августин Блаженный

 5. Г. Гегель

C

«Закат Европы» кітабының авторы кім? 1. О. Шпенглер

 2. А. Тойнби

 3. У. Ростоу

 4. Н. Я. Данилевский

 5. К. Поппер

A

«Уәде етілген жер» - қайыршылық, азап, теңсіздік, өлтіру болмайтын қоғам аталуы? 1. Ұлытау

 2. Жерұйық

 3. Мұзтау

 4. Ақыртас

 5. Оқжетпес

B

Дін - адамның рухани өмірінің формасы ретінде нені сипаттайды? 1. тылсым күштерге сенуді

 2. Б) ақыл күшіне сенуді

 3. рухани қажеттіліктерді

 4. салт-дәстүрлердің болуы, ғибадат етуді

 5. адамгершілік құндылықтарды

A

Ежелгі Римнің қандай философиялық ілімін христиан доктрина қабылдап алды? 1. Зороастризмді

 2. Индуизмді

 3. Стоицизмді

 4. Брахманизмді

 5. Иудаизмді

C

Дінді – ерекше, жоғарыдан тыс құбылыс ретінде, адамның жоғарыдан тыс табиғат күші, Құдаймен байланыстарының нәтижесі деп танитын: 1. философиялық көзқарас

 2. теологиялық көзқарас

 3. ғылыми көзқарас

 4. тарихи көзқарас

 5. психологиялық тәсіл

B

Барлық құбылыстарды және үдерістерді барынша шынайы көрсету, соның ішінде дінді де, оның жалпыға ортақ қағидаттары мен заңдарын анықтау тұрғысынан түсіндіру, заттардың, процестер мен құбылыстардың "мәнін" анықтау қай көзқарасқа тән: 1. Теологиялық көзқарас

 2. ғылыми көзқарас

 3. мифологиялық көзқарас

 4. заңды көзқарас

 5. философиялық көзқарас

E

Қоғамдық сана мен әлеуметтік институттардың басқа түрлерінен ерекшелейтін діннің негізгі элементі не болып табылады? 1. храмдардың болуы

 2. табынушылық жүйесі

 3. діни қызметкерлердің болуы

 4. мифтердің болуы

 5. қаржыландыру жүйесі

B

Адамдардың дұрыс бағытта жүруіне және оқиғаның даму үрдісіне ықпал етуі мүмкін жұмбақ күштерге деген сенімге негізделген көзқарастар мен рәсімдердің жиынтығы қалай аталады? 1. Табу

 2. Анимизм

 3. Фетиш

 4. Магия

 5. Тотемизм

D

Рух пен жанның тіршіліе етуіне сенім – бұл: 1. Фетишизм

 2. Тотемизм

 3. Табуизм

 4. Анимизм

 5. Материализм

D

Будда ілімі бойынша,адамзаттық ұмтылыс күшінің басты мақсаты: 1. Жұмақ

 2. қайта тууды тоқтату, тыныштық жағдайына қол жеткізу

 3. жанның өлместігіне қол жеткізу

 4. жазадан құтылу мақсатында күнә жасамау

 5. рахат табу, лаззат алу

B

Будданың діни ілімі қандай түрде тұжырымдалған? 1. үш негізгі қағидада

 2. он негізгі қағидада

 3. бес негізгі қағидада

 4. алты негізгі қағидада

 5. төрт негізгі қағидада

E

Буддизмнің негізгі ұғымдары болып табылады: 1. карма мен сансара

 2. ағару және нирвана

 3. даналық пен хиао

 4. бақыт пен күнә

 5. монотеизм және кішіпейілділік

B

Буддизм бойынша адам нирванаға қалай қол жеткізеді? 1. құдайлық ашылулары арқылы

 2. өз күшімен

 3. тәжірибелік әдіспен

 4. шығармашылық арқылы

 5. діни қызметкерлермен қатынас арқылы

B

Христиандықта қанша негізгі бағыттар бар? 1. Үш

 2. Екі

 3. Төрт

 4. Бес

 5. Сегіз

A

Христиандықтың орталығында кімнің бейнесі тұр? 1. Құдайдың

 2. Адамның

 3. құдайдыадамның

 4. Рухтың

 5. Ғарыштың

C

Протестанттар қандай догматтан бас тартады? 1. шіркеудің құтқарушы рөлі туралы догматынан

 2. құдайдың жаратушы деп тұжырымдайтын догматтан

 3. құдайдың үштұғырлылығының догматынан

 4. құдаймен қосылу туралы догматтан

 5. күнәсін жуу, одан құтылу туралы догматтан

A

Иса Мәсіхтің құтқарушы құрбан екендігіне сенуге ғана негізделген догма қалай аталады? 1. православиелік догма

 2. католик догма

 3. протестанттық догма

 4. еврейлік догма

 5. несториандық догма

C

Адамның жанын «жақсы істері» арқылы құтқаруға болады деп тұжырымдайтын ілім? 1. Православие

 2. протестантизм

 3. Буддизм

 4. Католицизм

 5. Индуизм

D

Алдын-ала анықталып қою немесе тағдырға сену туралы ілім қайсысына тән ерекшелік, белгі? 1. Католицизмге

 2. Индуизмге

 3. Протестантизмге

 4. Даосизмге

 5. Православияға

C

Мұсылмандық діни ілімнің негізі – не нәрсеге деген сенім? 1. үштік құдайға

 2. екі құдайға

 3. бір құдайға

 4. көптеген құдайларға

 5. құдай мен періштеге

C

Ежелгі философтардың қайсысы, діннің негізінде жатқан құдіретті табиғи құбылыстардан қорқу деп алғаш айтқан? 1. Ксенофан Колофонский

 2. Анаксагор

 3. Критий

 4. Демокрит

 5. Лукреций Кар

D

«Адамдар өздерінің бейнелері мен ұқсастықтары негізінде құдайларын жасайды; эфиопиялықтар өздерінің құдайлары қара деп айтады, ал фрагиялықтар - олардың құдайлары көгілдір көзді және өздерінің қызыл деп елестетеді; егер жануарлар сурет салуды білсе, олар өздерінің тәңірлерін өздері сияқты бейнелер еді». Мына сөзді кім айтқан? 1. Эвгемер

 2. Плиний Старший

 3. Ксенофан Колофонский

 4. Критий

 5. Полибий

C

Аталған сенімдердің қайсысы алғашқы қауымдық болып саналады? 1. тотемизм, фетишизм, магия, джайнизм

 2. магия, тотемизм, индуизм, сикхизм

 3. иудаизм, индуизм, конфуцианство, даосизм

 4. синтоизм, джайнизм, буддизм, индуизм

 5. Е) тотемизм, фетишизм, шаманизм, магия

E

Буддизмде қайғы-қасіреттің себептері не болып саналады? 1. туылу, өлім, ауру

 2. адамның өзінің тілек-қалаулары

 3. адам тағдыры

 4. құдайлардың қалауы мен бұйрықтары

 5. адамның мінез-құлқы

B

Махаяна бағытының негізін қалаушыны көрсетіңіз: 1. Сиддхартха Гаутама

 2. Будда

 3. Бодхисатва

 4. Ашока

 5. Нагарджуна

E

Буддизмдегі төрт шындық нені білдіреді? 1. азаптың, азаптың себептерінің, қайғы-қасіреттің тоқтатылуының және азапты тоқтатудың жолы туралы

 2. туған, қартайған, ауру және өлім доктринасы

 3. рухты көтеру жолының және білім алу, ұстамдылық және үйлесімділік туралы ілімдерді

 4. өмір ережесінің сақталу доктринасы, олардың әрекеттері үшін сыйақы, жаны мен жаңа өмірдің қайта жаңғыруы туралы

 5. табиғат стихияларының төрт қасиетті элементі

A

Буддизмдегі сегіздік жол қандай? 1. сүйіспеншілік, мейірімділік, құмарлық, кішіпейілділік, мейірімділік, адалдық, мейірімділік, құрмет

 2. дұрыс көре алу, дұрыс ойлау, дұрыс сөйлеу, дұрыс іс-қимыл, дұрыс өмір сүру, дұрыс ұмтылыс, дұрыс зейін, дұрыс ниет

 3. уақытша, өзгергіштік, тұрақсыздық, қайғы-қасірет, қанағаттанбаушылық, наразылығын, өзімшілдік, бақытсыздық

 4. адамдар мен жануарларға зиян келтірмеу, өлтірмеу, қызғанбау, ұрламау, зина жасамау, жек көрмеу, басқа адамдарға зиян келтіру арқылы көңіл көтермеу

 5. шындықты айту, өсек айтпау, дөрекі сөйлеуді қолданбау, бос сөз сөйлемеу, ашулаусыз және қатыгездіксіз ойлау, адал және асыл кәсіппен айналысу

B

Нирвана дегеніміз не? 1. қайтыс болғаннан кейін жанның жоғалуы

 2. Буддамен қосылу

 3. өлгеннен кейін жанның қайта жаңғыруы

 4. жанның қайта туылудан құтылуы және жоғарғы тыныштық күйге қол жеткізу

 5. жанның күнәдан тазартылуы

D

Реформацияның негізін қалаушыны атаңыз: 1. Мартин Лютер

 2. Томас Мюнцер

 3. Жак Кальвин

 4. Стефан Цвингли

 5. Эразм Роттердамский

A

Бұл апостолдың есімі «тас» деген мағынаны берген және аңыз бойынша ол христиан шіркеуінің негізін қалаушы болды: 1. Петр

 2. Симон

 3. Фома

 4. Павел

 5. Иаков

A

Көрсетілгендердің қайсысы православие шіркеуінің догматаларына жатпайды? 1. киелі Рух тек Құдай-әкеден келеді

 2. иконалар мен храмдарға құрмет

 3. өлімнен кейінгі жанның сынағы

 4. дін қызметкеріне үйленуге рұқсат етіледі

 5. құдайға қызмет ету грек тілінде ғана жүргізілуі керек

E

Араб тілінен аударғанда «ислам» cөзінің мағынасы қандай? 1. Көну

 2. Ілім

 3. Қасиетті

 4. Жарық

 5. Жеңімпаз

A

Буддизмнің қай елде пайда болғанын көрсетіңіз? 1. Үндістан

 2. Тибет

 3. Қытай

 4. Жапония

 5. Батыс Араб елдері

A

Ислам қай елде бастау алғанын көрсетіңіз? 1. Үндістан

 2. Тибет

 3. Қытай

 4. Жапония

 5. Батыс Арабия

E

Фальсафаның қалыптасуына әсер еткен ілім: 1. Аристотелдің ілімі

 2. Г. Гегелдің ілімі

 3. Веда ілімі

 4. Б. Спинозаның ілімі

 5. Цицеронның ілімі

A

Сопының рухани жолының кезеңі: 1. Даналық

 2. Худуд

 3. Тарикат

 4. Әрекетсіздік

 5. Нәпсі

C

Мұсылмандар үшін міндетті түрде әрекет ететін қағидалар мен ережелер жиынтығы 1. Шариат

 2. Адалдық

 3. Ақиқат

 4. Құран

B

«Мен дегенім Құдай» - дейді олар 1. Мутакаллимдар

 2. Аверроисттер

 3. Мутазилиттер

 4. Шииттер

 5. Сопылар

E

Ең жас әлемдік дін қайсысы? 1. Шаманизм

 2. Буддизм

 3. Даосизм

 4. Ислам

 5. Христианство

D

Ислам жолында, мұсылмандықтың негізгі неше ритуал-парызы бар? 1. Біреу

 2. Екеу

 3. Үшеу

 4. Төртеу

 5. Бесеу

E

Ислам не нәрсеге тыйым салады? 1. темекі шегу

 2. математикалық есептеулер

 3. адамдар мен жануарларды бейнелеу

 4. мешіттің әшекейлерін безендіру

 5. тамақта сүт және ет өнімдерін араластыру

C

Исламның негізін қалаушы кім? 1. Ибрахим

 2. Сулеймен

 3. Жабрейіл

 4. Мұхаммед

 5. Мұса

D

«Рухани Жаңғыру» бағдарламасы тілдерді меңгерудің басымдылығын қандай тәртіппен қояды? 1. ағылшын тілі, орыс тілі, қазақ тілі

 2. қазақ тілі, орыс тілі , ағылшын тілі

 3. орыс тілі, ағылшын тілі, қазақ тілі

 4. қазақ тілі, ағылшын тілі, орыс тілі

 5. ағылшын тілі, қазақ тілі, орыс тілі

D

Қазақстанның қазіргі заманғы табысты елдер қатарына көшу - жаңғыру нұсқаларының қайсысы - «Рухани Жаңғыру» бағдарламасында негізделеді? 1. сыртқы әлемге ашықтық, әлемде бар мүмкіндіктерді барынша тез және кең қолдану, санадағы іргелі өзгерістер, жаңашылдыққа қарсы келетін ұлттық салт-дәстүрлерден құтылу

 2. сырттан ықпал етуді болдырмау, тек ұлттық мәдениетке, әдет-ғұрып, салт-дәстүрге, сүйене отырып, өзіндік жолмен даму

 3. ең үздік әлемдік тәжірибені қарастыру және жүзеге асыру, сонымен бірге қазақ тілін, ұлттық мәдениетті, дәстүрлерді нығайту және дамыту

 4. өзіміздің ұлттық түп негізімізге қайта оралу, этникалық, мәдени және тілдік қауымдастық негізінде олармен байланысты түркі халықтармен біріктіру

 5. экономиканың, саясаттың, білімнің және мәдениеттің Батыс-еуропалық, американдық өмір салтын жоғары жетістіктер ретінде алып, оларды Қазақстан қоғамына кеңінен енугізу

C

«Рухани Жаңғыру» бағдарламасы тұрғысынан Қазақстанның заманауи азаматының өмірлік стратегиясы дегеніміз 1. өзгелерден бөліндей, басқа адамдар сияқты өмір сүру, бар күш-жігері мен назарын отбасына, туыстарына, достарына жұмсау

 2. В) прагматизм, барлық нәрседе сенімділік, нақты мақсаттарға ұмтылу, білімге, салауатты өмір салтына, кәсіби жетістіктерге ұмтылу

 3. өмір сүру, өмірден ләззат алуға ұмтылу, жайлылық, сән-салтанатқа ұмтылу, өзім үшін еш нәрседен бас тартпау

 4. адамгершілік нормалар мен адами қарым-қатынастарға қарамастан қоғамнан өз орнын алу, басқалармен бәсекелесе отырып қиындықтарды жеңе білу, табысқа қол жеткізе өмір сүру

 5. артық молшылықтан бас тарта, азға қанағат ете өмір сүру, жетістікке, байлыққа ұмтылмай өмір сүру

B

«Рухани Жаңғыру» бағдарламасы мына міндетті белгілейді 1. Қазақстанның алғашқы модернизациясын

 2. Қазақстанның екінші модернизациясын

 3. Қазақстанның үшінші модернизациясын

 4. Қазақстанның төртінші модернизациясын

 5. Қазақстанның бесінші модернизациясын

C

«Рухани Жаңғыру» бағдарламасы Қазақстанда қандай қоғамды құруға бағытталған? 1. коммунистік қоғам

 2. меритократиялық қоғам

 3. С) либералдық қоғам

 4. социалистік қоғам

 5. постиндустриалдық қоғам

B

«Мәңгілік Ел» патриоттық актісі қашан қабылданды? 1. 2012 жылы

 2. 2014 жылы

 3. 2016 жылы

 4. 2017 жылы

 5. 2018 жылы

C

Н.A. Назарбаевтың «Ұлы дала жеті қыры» мақаласында уақыт «барлық оқиғалардың өлшемі» ретінде сипатталады, ал барлық заттардың өлшемі - ... 1. экономика

 2. саясат

 3. адам

 4. кеңістік

 5. мәдениет

D

Қазіргі Қазақстандағы жаңғырту үдерістері негізінен мына үш аспектімен байланысты 1. әлеуметтік, саяси, мәдени

 2. саяси, мәдени, экономикалық

 3. мәдени, экономикалық, адамгершілік

 4. әлеуметтік-саяси, экономикалық, мәдени

 5. әлеуметтік-саяси, діни, этникалық

D

«Адамзаттың биосфераның элементі ретінде деградациясының алдын алу» деп В.И. Вернадскийдің тұжырымдауы шын мәнісінде жаңадан ненің қалыптасуына әкеледі? 1. тәсілдердің

 2. әдістердің

 3. өркениеттердің

 4. технологияның

 5. адамдардың

D

Жаһандық эволюцияның теориялық негізі болып табылатын идея: 1. биполярлық әлем

 2. Әлемдік құрылымның бірлігі

 3. креационизм

 4. энтропияның өсуі

 5. әлемдік діндердің бірлігі

B

Адам мен қоршаған ортаның үйлесімді дамуын қамтамасыз ете алатын түрлі өркениеттердің жиынтығының сипаты, ноосфераның дамуын басқарудың ең жоғарғы өнері, апаттардың алдын алу, ненің « ... Стратегиясын» жасауды талап етеді? 1. «табиғаттың»

 2. «технологиялардың»

 3. «адамның»

 4. «ғылымның»

 5. «болашақтың»

E

Адамның табиғатқа және табиғаттың адамға өзара бейімделуі қалай аталады? 1. эволюция

 2. революция

 3. үйлесімділік

 4. жаһандану

 5. коэволюция

E

Объектілердің тіршілік етуінің әмбебап формалары және олардың координациялары – бұл 1. кеңістік пен уақыт

 2. формасы мен мазмұны

 3. қозғалыс және демалыс

 4. себеп және әсер

 5. мүмкіндіктер мен шындық

A

XXI ғасырда техногендік қоғамнан көшу, соның ішінде ақпараттық өркениеттен қайда өту міндеті тұр? 1. жаһандануға

 2. ғылыми-техникалық революцияға

 3. сандық өркениетке

 4. биосфераға

 5. антропогендік өркениетке

E

ХХІ ғасырдағы адамзаттың стратегиясы қандай жаңа кездесулерді лайықты түрде қарсы алуға ұмтылады? 1. катаклизмдерді

 2. өзгерулерді

 3. реформаларды

 4. жаңаруларды

 5. революцияны

D

«Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында Н.А. Назарбаев кеңістікті «барлық заттардың өлшемі» деп сипаттайды, ал барлық оқиғалардың өлшемі не болып табылады? 1. кезең

 2. ғасыр

 3. жылдар

 4. уақыт

 5. дәуір

D

А.С. Пушкиннің айтуы бойнша «ұлттар қақтығысты ұмытып, бір отбасы болып бірігеді», ол қазіргі кезеңде қалай аталады? 1. ұлт

 2. халық

 3. адамзат

 4. этнос

 5. азаматтық қоғам

C

Болашаққа объективті көзқарас «болашақ туралы ғылым» деп аталатын іс-әрекет, қызмет қалай аталады? 1. магия

 2. фатализм

 3. провиденциализм

 4. фортуна

 5. футурология

E

О. Шпенглердің көзқарасы бойынша қандай да бір мәдениеттің дамыуының аяқталу кезеңі – 1. өркениет

 2. жаһандану

 3. жаңару

 4. революция

 5. біртұтас адамзат

A

XVIII ғасырдың француз ағартушылары ақыл мен әділеттілік бастамаларына негізделген қоғамды қалай атаған 1. мәдени

 2. өркениетті

 3. гуманистік

 4. азаматтық

 5. құқықтық

B

ХХ ғасырдың ортасында П. Сорокин, Д. Галбраит, В.Ростоу және басқалар ұсынған тұжырымдама қазіргі заманғы экономикалық, саяси және мәдени іс-әрекеттерді интернационализациялаудың объективті үрдісі қалай аталады? Аталады 1. өсу сатылары

 2. постиндустриалдық қоғам

 3. конвергенция

 4. коэволюция

 5. этногенез

C

«Тарихтың мәні мен мақсаты» атты еңбегінде «Біз тарихты небір бүтін ғып түсінуге тырыса отырып, осылайша өзімізді де түсінуге тырысамыз» деп жазған ХХ ғасырдың танымал неміс философы, экзистенциалист кім? 1. Ж.-П. Сартр

 2. А. Камю

 3. К. Маркс

 4. К. Ясперс

 5. М. Хайдеггер

D

ХVІІІ ғасырдағы неміс классикалық философиясының негізін қалаушы, «шексіз прогрестің» жақтаушысы, «барлық мәнділіктің соңы» идеясына ирониялық пікірде болған: 1. Г. Гегель

 2. Л. Фейербах

 3. Ф. Шеллинг

 4. К. Маркс

 5. И. Кант

E

Жалпы әлемге және жеке аймақтарға да әсер ететін әлеуметтік-табиғи өткір қайшылықтардың кешені қандай мәселелер? 1. жаһандық

 2. жергілікті

 3. қоршаған орта

 4. аймақтық

 5. әлеуметтік-мәдени

A

Л.Н. Гумилевтің Еуразиялық тұжырымдамасы өзінің қай теориясына негізделген? 1. этномәдениет

 2. этнопсихология

 3. этногенез

 4. этносаясат

 5. этностық

C

Өз халқының рухани бірлігін өзіндік сезіну және сезімі, оның мәдени өзіндік ерекшелігі - салт-дәстүр, наным-сенім тұжырымдамасы қандай түсініктен көрініс табады? 1. ұлттық мақтаныш

 2. ұлттық өзіндік сана

 3. ұлтшылдық

 4. ұлттық психология

 5. ұлттық сана

B

Н.Назарбаевтың «Ұлы даладағы жеті қыры» атты мақаласының төртінші бөлімі неге арналады? 1. Ежелгі металлургияға

 2. Тарихи сананы жаңғыртуға

 3. «Жануарлар стилінің» өнеріне

 4. Ұлы Жібек жолына

 5. Алтын адамға

E

Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстанды үшінші жаңғырту: Жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Жолдауында: «Біз ... технологияларды пайдалана отырып құрылған жаңа индустрияны дамытуымыз керек» деді? Елбасы қандай технологияларды меңзеді? 1. мәдениеттік

 2. индустриялы

 3. агробизнестік

 4. сандық

 5. білім беру

D

Бүгінде нешінші индустриалды революция басталды? 1. бірінші

 2. екінші

 3. үшінші

 4. бесінші

 5. төртінші

C

Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: қоғамдық сананың жаңғыруы» атты мақаласында ұлттық сананың қандай қасиеттер жиынтығымен анықталатындығын атап өтті? 1. тәртіп, жауапкершілік, патриотизм

 2. экологиялық сауаттылық, экономика туралы білім, құқық бұзушылыққа төзімсіздік

 3. прагматизм, бәсекеге қабілеттілік, білім культі

 4. әлеуметтік-гуманитарлық білім, әлемді ғылыми түсіну,

капитализмге, либералдық құндылықтарға, демократияға деген ұмтылыс

C

Қоғам дамуындағы түпкілікті, терең, сапалы, радикалды өзгеріс, секірісті және алдыңғы жағдайдан ашық алыстауды білдіретін ұғым 1. регресс

 2. прогресс

 3. революция

 4. эволюция

 5. бетбұрыс

C

Дәстүрлі қоғамнан индустриалды қоғамға өту үрдісі нәтижесінде экономикалық құрылыс, саясат, адамдардың өзара қарым-қатынасы мен олардың философиядағы санасының өзгерісін білдіретін ұғым 1. өнеркәсіптік бетбұрыс

 2. мәдени эволюция

 3. модернизация

 4. аграрлық трансформация

 5. ғылыми-техникалық революция

C

Н.Назарбаевтың «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананың жаңғыруы» атты мақаласында, ХХ ғасырда Қазақстанда белгілі-бір жаңғырудың болғандығы аталып өтті. Ол – 1. сананың жаңғыруы

 2. экономиканың жаңғыруы

 3. С) биліктің жаңғыруы

 4. аймақтық жаңғыруы

 5. ұлттың жаңғыруы

D

Н.Назарбаевтың «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананың жаңғыруы» атты мақаласында, ХХ ғасырда Қазақстан үшін трагедиялық сабақтың бірі болған ... 1. халықтың таптарға бөлінуі

 2. совет интеллигенциясының қалыптасуы

 3. қоғамдық құрылымның бөтен формасының орнауы

 4. кеңестік идеологияны ұстану

 5. жоспарлы экономикалық жүйенің қалыптасуы

C

Н.Назарбаевтың «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананың жаңғыруы» атты мақаласында Қазақстан үшін қандай жаңарудың қауіпті екендігі көрсетілген

 1. дамудың ұлттық моделінен біртұтас, жалпы дамуға өту

 2. конвергенция – әртүрлі экономика, саясат және әлеуметтік салалармен қоғамдардың бірігуі

 3. вестернизация – Батысқа еліктеу, көшірмесін жасау

 4. дамыған елдерді қуып жетуге мүмкіндік беретін қоғамдық қайта құрулар

 5. экономика, саяси жүйе, мәдениеттің шапшаң өзгеруі

A
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©psihdocs.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница