ТекшерүҮ ишинин варианттарыСкачать 19,56 Kb.
Дата05.04.2019
Размер19,56 Kb.
ТЕКШЕРҮҮ ИШИНИН ВАРИАНТТАРЫ


 1. Китептин 25 бети бар. Ар бетте 33 жолчо жана ар бир жолчодо 12ден сөз бар. Китепте бардыгы болуп канча сөз бар?

 2. Окуучулар 3 күндө 3888 кг сабиз жыйнашты. Биринчи күнү бардык сабиздин үчтөн бир бөлүгүн, экинчи күнү биринчи күнгө караганда 672 кг га көп сабиз жыйнашты. Окучулар үчүнчү күнү канча сабиз жынашкан?

 3. Эки окуучу бирдей баада карандаштар сатып алды. Биринчи окуучу 8 карандаш, ал эми экинчи окуучу 13 карандаш сатып алды. Эки окуучу карандаштарды сатып алууга 234 сом сарпташкан. Карандаштын баасы канча?

 4. 3-класстын окуучулары 143 кг макулатура тапшырды. Балдар кыздарга караганда 3 эсеге көп макулатура тапшырган. Кыздар канча кг макулатура тапшырган?

 5. Эки класста 70 окуучу бар. Алардын ар бири мектеп участогуна бирдей санда дарак отургузушту. 3-класстын окуучулары 96 дарак, ал эми 4-класстын окуучулары 114 дарак отургузушту. Ар бир класста канчадан окуучу болгон?

 6. Үч класстын окуучулары 458 кг макулатура жыйнашты. 3-класстын окуучулары 2-класстын окуучуларына караганда 2 эсеге көп, ал эми 4-класстын класстын окуучуларына караганда 32 кг га аз макулатура жыйнашты. Ар бир класстын окуучулары канчадан макулатура жыйнаган?

 7. Балдар 89 тоок багышты. Ак тооктор караларынан 3 эсеге көп, ал эми кызыл тооктор ак жана кара тоокторго 7 ге аз. Балдар канча ак, кара жана кызыл тоок багышкан?

 8. Окуучулар 3 күндө 1245 кг макулатура жыйнашты. Биринчи күнү бардык бардык маулатуранын бештен бир бөлүгүн, экинчи күнү биринчи күнгө караганда 3 эсеге көп макулатура жыйнашты. Окучулар үчүнчү күнү канча макулатура жынашкан?

 9. Дүкөн кечке 236 кг помидор саткан. Түшкө чейин 4, ал эми түштөн кийин 12 бирдей ящикте помидор саткан. Дүкөн түшкө чейин жана түштөн кийин канча кг дан помидор саткан?

 10. Окуучулар 3 күндө 3888 кг сабиз жыйнашты. Биринчи күнү бардык сабиздин үчтөн бир бөлүгүн, экинчи күнү биринчи күнгө караганда 2 эсеге аз сабиз жыйнашты. Окучулар үчүнчү күнү канча сабиз жынашкан?

 11. Норма боюнча жем катары ар бир 10 коёнго күнүнө 20 кг дан чөп беришет. 450 коёнго 68 күндө канча чөп беришет?

 12. Велосипедист шагыл жолдо 4 саат бою 8 км/саат, андан кийин асфальт жолдо 12 км/саат ылдамдык менен жүргөн. Бардык жолго 6 саат убакыт сарптаган. Ал канча аралыкты басып өткөн?

 13. Шаардан айылга чейинки аралыкты автобус 3 саатта 54 км/саат ылдамдык менен келди. Велосипедист ушул аралыкты 18 км/саат ылдамдык менен канча убакытта өтөт?

 14. Турист эки күндө 45 км аралыкты өттү. Ал биринчи күнү 6 саат бою 4 км/саат, экинчи күнү 3 км/саат ылдамдык менен жүрдү. Турист экинчи күнү канча саат жолдо жүргөн?

 15. Велосипедчендер жолго чыкканга чейин алардын арасындагы аралык 64 км болгон. Эгерде алардын биринин ылдамдыгы 18 км/саат, ал эми экинчисиники андан эки эсеге аз болсо, анда канча сааттан кийин алардын арасындагы аралык 10 км болот?

 16. Станциядан эки башка багытты көздөй эки поезд чыкты. Биринчисинин ылдамдыгы 56 км/саат, ал эми экинчисиники 67 км/саат. 4 сааттан кийин алардын арасындагы аралык канча болот?

 17. Эки идишке 136 гүл эгилген. Биринчи идиштеги гүлдөр экинчи идиштеги гүлдөргө караганда 3 эсеге көп. Ар бир идиште канчадан гүл бар?

 18. Үч оромдо 126 м жибек бар. Биринчи оромдо экинчисине караганда 4 эсеге көп, ал эми үчүнчү оромдо экинчи оромго караганда 6 м ге аз жибек бар. Ар бир оромдо канча м ден жибек бар?

 19. Идиште бир нече кайналы болгон. Ага дагы бир нече кайналы кошушту. Кайналылар мурункуга караганда 4 эсеге көбөйдү жана алардын баары 72 болуп калды. Идиште алгач канча кай-налы болгон?

 20. Эки текчеде 84 китеп бар. Биринчи текчеде экинчисине караганда 19га көп китеп бар. Ар бир текчеде канчадан китеп бар?

 21. Эки жөөктөн 480 кг картөшкө жыйнашты. Биринчи жөөк-төн экинчи жөөккө караганда 96 кг га көп картөшкө жыйнашты. Ар бир жөөктөн канча кг дан картөшкө жыйнашты?

 22. Окуучунун 47 китеби бар. Ал шкафтын биринчи текчеси-не экинчисине караганда 6 га көп, ал эми үчүнсүнө экинчисине караганда 10го аз китептерин тизип чыкты. Ар бир текчеге кан-чадан китеп коюлган?

 23. Шаардан бир учурда бир багытта жеңил жана жүк ташуучу автомобиль чыкты. Жүк ташуучу автомобилдин ылдамдыгы 68 км/саат, ал эми жеңил машинаныкы 90 км/саат. 5 сааттан кийин алардын арасындагы аралык канча болот?

 24. Ишембиликте үч класстын окуучулары 67 дарак отургу-зушту. 3-класстын окуучулары 2-класстын окуучуларына кара-ганда 12ге көп, ал эми 4-класстын окуучуларына караганда 5ке аз дарак отургузушту. Ар бир класстын окуучулары канчадан да-рак отургузушкан?

 25. Үч класстын окуучулары 145 кг макулатура жыйнашты. 3-класстын окуучулары 2-класстын окуучуларына караганда 27 кг га көп, ал эми 4-класстын класстын окуучуларына караганда 18 кг га аз макулатура жыйнашты. Ар бир класстын окуучулары канчадан макулатура жыйнашкан?

 26. Үч класста 87 окуучу бар. 1-класста 2-класска караганда 9 окуучу көп, ал эми 3-класска караганда 6 окуучу аз. Ар бир класс-та канчадан окуучу бар?

 27. Акмат жайкы каникулда 136 тоок, каз жана өрдөк бакты. Каздар тоокторго караганда 2 эсе аз, ал эми өрдөктөр тоокторго караганда 14 кө аз. Акмат канчадан үй канаттууларын баккан?

 28. Үч 4-класстын окуучулары 700 кг макулатура жыйнашты: 4а-класс – 130 кг, 4б-класс 4а-класска караганда 2 эсеге көп маку-латура жыйнашты. 4в-класс канча кг макулатура жыйнаган?

 29. Аралыгы 144 км болгон эки айылдан бири-бирин көздөй эки велосипедчен чыкты. Биринчи велосипедчендин ылдамдыгы 19 км/саат, ал эми экинчисиники 17 км/саат. Велосипедчендер канча саатттан кийин жолугушат?

 30. Азык-түлүк дүкөнү түшкө чейин 123 пакет ар түрдүү сүт азыктарын сатты. Сүткө караганда 29 пакетке көп айран, 14 па-кетке аз каймак сатылды. Канча пакет сүт азыктары сатылган?


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©psihdocs.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница