Жана педагогикалык психология дисциплинасы боюнча баалоо каражаттарынын фондуСкачать 52,75 Kb.
страница10/10
Дата13.05.2020
Размер52,75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ПК-1

Билет: Психология илиминин негизги теорияларын, концепцияларын, методдорун жана принциптерин.

Жасай алат: Психология илиминин негизги теорияларына, концепцияларына, методдо-руна анализди жасай алат жана прак-тикадагы тажрыйбаларга сын көз караш менен баа бере алат.

Көндүмүнө ээ:

1. Кесиптик иш аракетинде психологиялык билимдерди, методдорду колдонууга даяр.

2. Кесиптик иш аракетинде психологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын колдонуу-га жөндөмдүү


Тест, Суроо- жооп,

Доклад, Реферат


Дисциплина боюнча баалоо каражаттарынын фондунун паспорту


Темалар


Компетенциянын коду

Баалоо каражатынын аталышы

Тесттер

Башка түрлөрү

Саны

1-Тема:

Өнүгүү жана педагогикалык психологиянын предмети, методдору жана өнүгүү тарыхы
ПК-1

1

Аңгемелешүүнүн суроолору Докладдар үчүн тематикалар;

Реферат.4

4
3


2-Тема:

Психикалык өнүгүүнүн негизги закон ченемдүү-лүктөрү жана дина-микасы
ПК-1

1

Аңгемелешүүнүн суроолору Докладдар үчүн тематикалар;

Реферат.


4

3
3


3-Тема:

Жаңы төрөлгөндөрдүн, бөбөктөрдүн (0-1) жана эрте балалык курактын (1-3) психологиялык өзгөчөлүктөрү


СЛК-3

ПК-1

1

Аңгемелешүүнүн суроолору Докладдар үчүн тематикалар;

Реферат.


4

4
4


4-Тема:

Мектепке чейинки курактагы балдардын (3-7) психологиясы
СЛК-3

ПК-1

1

Аңгемелешүүнүн суроолору Докладдар үчүн тематикалар;

Реферат.


4

4
4


5-Тема:

Кенже мектеп курагындагы (7 – 11-12) балдар-дын психо-логиясы
СЛК-3

ПК-1

5

Аңгемелешүүнүн суроолору Докладдар үчүн тематикалар;

Реферат.


4

4
3


6-Тема:

Өспүрүм курактагы (11-12 – 15-16) психологиялык өнүгүү
СЛК-3

ПК-1

5

Аңгемелешүүнүн суроолору Докладдар үчүн тематикалар;

Реферат.


4

4
3


7-Тема:

Улан-кыздар курагынын (16-17 – 23) психологиялык өзгөчөлүктөрү
СЛК-3

ПК-1

5

Аңгемелешүүнүн суроолору Докладдар үчүн тематикалар;

Реферат.


3

4
4


8-Тема:

Жаштык мезгилдин (24 – 28-31) психологиясы
СЛК-3

ПК-1

5

Аңгемелешүүнүн суроолору Докладдар үчүн тематикалар;

Реферат.


3

3

39-Тема:

Орто жаш (жетилген) (32 – 61) курактын психологиясы
СЛК-3

ПК-1

5

Аңгемелешүүнүн суроолору Докладдар үчүн тематикалар;

Реферат.


3

3
2


10-Тема:

Улгайган курактын (62 – ...) психологиясы
СЛК-3

ПК-1

5

Аңгемелешүүнүн суроолору Докладдар үчүн тематикалар;

Реферат.


3

3
3


11-Тема:

Окуу иш-аракети жана окуу мотивдери
ПК-1

ПК-4

5

Аңгемелешүүнүн суроолору Докладдар үчүн тематикалар;

Реферат.


3

3
3


12-Тема:

Өнүктүрүүчү окутуунун психо-логиялык негиздери
ПК-1

ПК-4

5

Аңгемелешүүнүн суроолору Докладдар үчүн тематикалар;

Реферат.


3
3

3


13-Тема:

Тарбиялоонун социалдык-психо-логиялык негиздери
ПК-1

ПК-4

3

Аңгемелешүүнүн суроолору Докладдар үчүн тематикалар;

Реферат.


3

3
3


14-Тема:

Педагогикалык карым-катнаш
ПК-1

5

Аңгемелешүүнүн суроолору Докладдар үчүн тематикалар;

Реферат.


4

3
3


15-Тема:

Педагогикалык жөндөмдүүлүк
ПК-1

4

Аңгемелешүүнүн суроолору Докладдар үчүн тематикалар;

Реферат.


4
3

3


16-Тема:

Мугалимдин инсандык өнүгүүсүндөгү жана профессио-налдык даярдоогу тоскоолдуктар (проблемалар)
ПК-1

5

Аңгемелешүүнүн суроолору Докладдар үчүн тематикалар;

Реферат.


3

3
2


Темалар боюнча тесттер, суроолор, докладддардын жана рефераттардын темалары

1-Тема: Өнүгүү жана педагогикалык психологиянын предмети, өнүгүү тарыхы жана методдору

1. Курамына физиология, психология жана педагогика илимдери киргенкомплекстүү илим эмне деп аталган?

а) философия б) педология в) концепция г) логика д) дидактика

2. Инсандык сапаттар тубаса берилет деген окуу эмне деп аталат?

а) биогенетика б) педология в) концепция г) логика д) дидактика

3. Адамдын төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейинки өнүгүү мезгили эмне деп аталат?

А) тагдыр б) онтогенез в) филогенез г) интеллект д) өмүр

4.Жалпы адамзаттын жашоо башталгандан тартып ушул күнгө чейинки өнүгүү мезгили эмне деп аталат?

А) тарых б) онтогенез в) филогенез г) интеллект д) инсан.

5. Баланынойлооөзгөчөлүгү эгоцентристтик мүнөздө деген идея кимге таандык?

А) Ж.Пиаже б) А.Сеченов в) З.Фрейд г) В.И.Ленин д) К.Маркс.

Текшеруу учун суроолор:

1.Психологиялык-педагогикалык илимдердин системасында курак психологиясынын орду кандай?

2.Курак психологиясынын онугуу тарыхы кайсы кылымдарга таандык?

3.Курак психологиясынын Кыргызстанда онугуусу кандай денгээлде?

4. Курак психологиясынын методологиялык принциптери жана изилдоо методдору кайсылар?

Докладдын темалары:

1.Онугуу психологиясынын онугуу тарыхындагы окумуштуулардын идеялары

2. Педагогикалык психология предметинин методдору жана механизмдери тууралуу тушунуктор

3. Чет элдик окумуштуулардын педагогикалык психология предмети боюнча берген ойлору

4. Онугуу психологиясынын этаптуу калыптануу теориялары

Рефераттын темалары:

1.Азыркы курак психологиясындагы психикалык онугуу проблемалары

2.Педагогикалык психология предметинин изилдоо методдорунун мазмуну

3.Онугуу психологиясынын предмети жана милдеттери жонундо тушунуктору


2-Тема: Психикалык өнүгүүнүн негизги закон ченемдүүлүктөрү жана динамикасы

1. Психикалык өнүгүүнүн кыймылдаткыч күчү инстинктик сексуалдык аракетке жараша болот деген психоаналитикалык окууну ким негиздеген?

А) И. Павлов б) А.Сеченов в) З.Фрейд г) В.И.Ленин д) К.Маркс.

2. «Адамдын психикасынын тарыхый-маданий өнүгүүсү» дегентеория кимге таандык?

А) Ж.Пиаже б) Л.Выготский в) З.Фрейд г) В.И.Ленин д) К.Маркс.

3. Психикалык өнүгүүнүн тез өнүгүүсү эмне деп аталат?

а) онтогенез б) филогенез в) акселерация г) интеллект д) рефлекция.

4. Психиканын жогорку функциясынын өнүгүшү маданий-тарыхый табиятка ээ деген теориянын автору ким?

А) Ж.Пиаже б) Л.Выготский в) З.Фрейд г) В.И.Ленин д) П.Гальперин

5. Психикалыкөнүгүүдөгүжетектөөчүишаракеттүшүнүгүн ким киргизген?

А) Ж.Пиаже б) Л.Выготский в) З.Фрейд г) В.И.Ленин д) П.Гальперин
Текшеруу учун суроолор:

1.Балдардын психикалык онугуусунун кыймылдаткыч кучтору, булактары жана шрттары

2.Балдардын психикалык онугуусунун курактык мезгилдери

3.Психика жана ан сезим деп эмнени айтабыз?

4. Ан сезимдин денгээлдери
Докладдын темалары:

1.Психикалык онугуу тууралуу окумуштуулардын берген ойлору

2. Жаштык курактык онугуунун критерийлери

3. Психикалык онугууну калыптандыруучу факторлор


Рефераттын темалары:

1.Азыркы курак психологиясындагы психикалык онугуу проблемалары

2.Педагогикалык психология предметинин изилдоо методдорунун мазмуну

3.Онугуу психологиясынын предмети жана милдеттери жонундо тушунуктору


3-Тема:. Жаңы төрөлгөндөрдүн, бөбөктөрдүн (0-1) жана эрте балалык курактын (1-3) психологиялыкөзгөчөлүктөрү

1. Комплекстуу жандануунун пайда болушу ….. мезгилге туура келет.

А) 1 айлык б)2 айлык в)5 айлык г)6 айлык д)7 айлык

2. Бобоктун психологиялык онугуусуно оболго тузуучу шарттардын бирине …. Кирет.

Ф) интенсивдуу аракеттер б) суйлоо аракеттери в) ыйлоо г) шартсыз рефлекстер д)басу

3. Эрте жаша балаык курак … сензитивдик мезгили.

А) кыймыл аракеттин б)иш аракеттин в)тууроонун г)оюндун д)речтин онугуусунун

4. Эрте балалык куратагы балдарга муноздуу болгон жаны жаралуу болуп….. эсептелинет.

А) керектик б) речтин пайда болушу в)бойдун осушу г)аракеттии пайда болушу д) салмактын жогорулашы

5. Эрте балалык курактагы негизги жетишкендиктерге ….. кирет.

А) ыйлоо б)предметтик аракеттердин бузулушу в)эмоциялык реакциялар г)туз басу аракети д) журум турудардын озгорушу

Текшеруу учун суроолор:

1.Бобок жана эрте балалык курактык мезгилдеги балдардын психикалык онугуусу?

2.Эрте балалык курактагы балдардын негизги жетишкендиктери?

3.Эрте балаык курактагы балдардын карым катнаш денгээлдери?

4. Бобокторго чондор тарабынан эмнелер керектелет?

Докладдын темалары:

1.Ымыркайлардагы психикалык процесстердин пайда болушу жана онугушу

2.Ымыркайлардын сенсордук процесстеринин онугушу жана моторика менен байланышы

3.Бир жаштагы баланын кризистик абалдары

4.Бобоктун шартсыз рефлекстик жондому

Рефераттын темалары:

1.Бобоктун эмоционалдуу пикирлешуу озгочолуктору

2.Бир жаштагы баланын жанылануу аракеттери

3.Бир жаштагы балдардын кептик онугуусу

4. Ымыркайдын психикалык жан социалдык жактан онугуусу


4-Тема: Мектепке чейинки курактагы балдардын (3-7) психологиясы

1.Мектепжашыначейинки балдардын негизги иш аракети катары эмнеэсептелет?

А) окуу б) ыйлоо в) эмгек г) оюн д) сүйлөө.

2. . Эрте балалык курактык мезгилдеги негизги жетишкендиктерге эмне кирет?

а) Суйлоо речтин онугушу ; б) Предметтик аракеттердин онугушу;

в) Эмоциялык реакциялар; г) вертикалдык абалда басуу аракети;

д) журум-турумдардын озгорушу.

3. Мектепке чейинки курак кандай курактык мезгилдерге болунот?

А) бобок, эрте балалык, мектепке чейинки б) эрте балалык курактык группадан турган

В)орто группадан турган г) улуу курактык группадан турган

4.Мектепке чейинки курактагы балдарда пайда болуучу муноздук белги болуп эмне эсептелинет?

А)кептин онугушу б)таанып билу активдуулугунун онугуусу в) керектоо г) сензитивдуулук д)интеллектуалдык

5.Мектеп жашына чейинки курак ….. жашка чейинки аралыкты тузот:

А) 3-5 б) 1-6 в)3-7 г) 2-5 д) 3-6


Текшеруу учун суроолор:

 1. Мектепке чейинки курактагы балдардын суйлоо речи жана онугушу

 2. Мектепке чейинки курактагы балдардын психикалык онугуу озгочолуктору

 3. Мектепке чейинки курактагы балдардын анатомо-физиологиялык озгочолуктору

 4. Мектепке чейинки курактагы балдардын негизги иш аркети

Докладдын темалары:

 1. Мектепке чейинки курактагы балдардын онугуусунун социалдык кырдаалы

 2. Мектепке чейинки курактагы балдардын таанып билуу мумкунчулукторунун онугушу

 3. Балдардын мектепке даярдык коруу проблемалары

 4. Мектепке чейинки курактагы балдардын жалпы онугуусу

Рефераттын темалары:

1.Мектеп жашына чейинки кенже куракка жалпы муноздомо

2. Мектеп жашына чейинки орто куракка жалпы муноздомо

3.Мектепке чейинки жогорку курактын озгочолугу

4. Мектепке чейинки курактагы балдардын оюндары психологиялык жана педагогикалык чагылышы

5-Тема: Кенже мектеп курагындагы (7 – 11-12) балдардын психологиясы

1.Кенже мектеп жашындагы куракта 6-7 жаштан .... жашка чейинки курак кирет.

А) 8 жаш б)9 жаш в)10-11 жаш г) 12 жаш д) 13-14 жаш

2. Кенже мектеп жашындагы балдарды окутуудагы ийгилик алардын .... жараша болот.

А) коз карашына б)мектепке болгон даярдыгына в)кызыгуусуна г)мамилесине д) баалосуна

3.Кенже мектеп жашындагы балдарда кездешкен негизги кыйынчылыктарга мектеп тартибине конуудогу жана ... уй тапшырмасын айтып беруудогу кыйынчылыктар кирет.

А) эрте туруудагы б) сабакта тынч отуруудагы в) суйлоодогу г) оз ара мамилелешип олтуруудагы д) ойлонуудагы

4. Кенже мектеп курагындагы балдардын жетектоочу иш аракетине ... кирет.

А) окуу б) оюн в) эмгек г)чуркоо д)суйлоо

5. Кенже мектеп жашындагы балдардын онугуусунун алгачкы этабында конул буруу ... ээ болот.

А)туруктуу б)эрктуу в)эрксиз г)кенири д) кыймылдуу

Текшеруу учун суроолор:


 1. Кенже мектеп курагындагы балдардын психикалык онугуу озгочолуктору

 2. Кенже мектеп курагындагы балдардын таанып билуу процесстеринин онугуусу

 3. Кенже мектеп курагындагы балдардын окуу жана эмгек иш аракеттери

 4. Кенже мектеп курагындагы балдардын личносттук сапаттарынын калыптанышы

Докладдын темалары:

 1. Кенже мектеп курактагы баланын онугуусундогу социалдык кырдаал

 2. Кенже мектеп курагындагы балдардын окуу мотивдеринин онугушу

 3. Балдардын инсандык сапатарынын калыптанышы

 4. Мектепке, мугалимге, окуу предметтерине болгон мамилелердин озгорушу

Рефераттын темалары:

 1. Жети жаштагы балдардын кризистик абалдары

 2. Кенже курактагы балдардын мамиле тузуу озгочолуктору

 3. Кенже мектеп окуучусунун таануу процесстерини озгочолуктору6-Тема: Өспүрүм курактагы (11-12 – 15-16) психологиялык өнүгүү

1.. «Чон кишилик сезим» кайсы куракта пайда болот?

А) бөбөктөрдө б) мектепке чейинки балдарда в) өспүрүмдөрдө

Г) улгайганкуракта д) жетилген куракта.

2. . Өспүрүмдөрдүн ойлоо ишмердигинде кайсы жөндомдүүлүк өнүгөт?

а) конкреттүүлүк; б) образдуулук; в) элестетүүлүк; г) абстрактуулук; д) эс.

3.Оспурум озунун ички личносттук мумкунчулугун так талдай албагандыктан чон кишилер тарабынан айтылган сын коз караштарды …. кабыл алат.

А)туура б)туура эмес в) тамаша катары г)ушак катары д) жакшы

4. Оспурумдордогу …. алардын моралдык, чон кишилерден ажыроо аракетинде байкалат.

А)окуу б)муноз в) жондомдуулук г) чон кишилик сезим д) ойлоо

5. Оспурумдор ….. чон кишилердикинен кем эмес экендигин билишет.

А) интеллектуалдык мумкунчулугун б) боюн в) салмагын г)милдетин д)жоопкерчилигинТекшеруу учун суроолор:

 1. Оспурумдордун психикалык онугуу озгочолуктору

 2. Оспурумдордун оз ара мамилеси жана аларга муноздуу болгон озгочолуктор

 3. Оспурумдордун таанып билуу процесстеринин онугушу

 4. Оспурумдордун анатомо-физиологиялык озгочолуктору


Докладдын темалары:

 1. Оспурум курактагы онугуунун психологиялык теориялары

 2. Оспурум курактагы онугуу кризиси

 3. Оспурумдордун онугуусунун социалдык кырдаалы

 4. Оспурумдордун психологиялык жаны тузулушу

Рефераттын темалары:

1.Оспурумдун дене тузулуш, акыл эс жана социалдык онугуудогу озгочолуктру

2. Оспурумдорду жетектоочу иш аракет

3. Оспурумдордун карым катнаштык денгээлдери
7-Тема: Улан-кыздар курагынын (16-17 – 23) психологиялык өзгөчөлүктөрү

1.Улан кыздар курагында кайсы эрктик сапаттар онугот?

А) чечкиндуулук, туруктуулук б)коллективдуулук, чечендуулук в) активдууулк, байкагычтык г) жоопкерчиликтуулук, кайрымдуулук д)коркоктук, шайырдык

2. Улан кыздар курагында достук мамилелери кандай мунозго ээ?

А)моралдык Б) инсандык в) туруктуу г) туруксуз д) интимдик

3. Улан кыздар курагында келечектеги кесип тандоо ишмердуулугунун озунун жекечелик бутундугун жана кайталанбастыгын сезуу формасындагы .... деген тушунугунун ачылышы саналат?

А) мен б) курактык озгочолук в) тандоо г) эрктик д) эмоционалдык

4. Окуу жана эмгек ишмердуулугундо улан кыздар курагында ....... сапаттар жана касиеттер калыптанат.

А) эрктуу б) сезимдик в) кыялкеч г) эригуу д) инсандык

5. Улан кыздар курагында негизги ишмердуулук болуп эмне эсептелинет?

А)кесип тандоо б) окуу в) жеке кызыкчылык г) оюн д) эмгек

Текшеруу учун суроолор:


 1. Уланкыздар куракка канча жашка киргизебиз

 2. Инсандын эгоисттик багыттулугу эмне менен муноздолот

 3. Улан кыздар курагынд инсандын психикалык онугуусунун озгочолуктору

Докладдын темалары:

 1. 1. 17 жаштагы кризис

 2. Улан кыздар курагында жашоо жолунун негизги варианттары

 3. Кесип тандоонун психологиялык озгочолуктору

 4. Улан кыздар курагындагы адеп-ахлактык жактан онугуу


Рефераттын темалары:

 1. Улан кыздар курагындагы онугуунун социалдык кырдаалы

 2. Улан кыздардын журум турумдук компоненти реалдуу, жоопкерчиликтуу журум турумда пикир алмашуу процессиндеги мумкунчулуктору

 3. Улан кыздардын озун озу аныктоосу жана инсандык турукташуусу

 4. Улан кыздардын достук мамилелик сезимдери


8-Тема: Жаштык мезгилдин (24 – 28-31) психологиясы

1.Жаштык курактык мезгил кайсы жашты оз ичине камтыйт?

А) 18-36 б) 18-25 в)17-22 г) 19-27 д)20-25

2.Жаштык курактагы инсандардын негизги иш аракети болуп эмне саналат?

А)эмгек б) уй було в) окуу, эмгек г) карым катнаш д) омурлук жар тандоо

3. Жаштык куракта адамдардын бири бири менен карым катнаш тузуу жондомдуулугу оркундоп, уй булодо биргелешип жашоого оной ..............

А) адаптацияланышат б) аракет жасайт в) озун озу мажбурлайт г) багыт жасайт

4. Жаштык курак уй було кутуу учун да ........ мезгил болуп эсептелинет.

А) сензитивдуу б) психологиялык в) моралдык г) курактык

5. Уй булодо ата жана эне болуу оной эмес, себеби ролдорду болуштуруудо ..... пайда болушу мумкун.

А) конфликттер б) маселе в) ойлоону г) уюштуруу

Текшеруу учун суроолор:

1.Жетилген курактын диапозонуна кошумча алар бир нече стадияларды болуп корсотушот.

2. Жетилуу курагынын алгачкы мезгили канча жаш куракты эсептейбиз?

3. Кырк жаштагы кризис кандай отот?


Докладдын темалары:

 1. Жетилген курактын кесипке карата озун озу багыттосу

 2. Жетилуу курагындагы психикалык онугуунун муноздору

 3. Жетилуу курагынын психологиялык озгочолуктору

Рефераттын темалары:

 1. Жетилген курактагылардын инсандык озгочолуктору

 2. Жетилген курактагылардын таанып билуу процесстеринин озгорушу

 3. Жетилген курактагылардын физиологиялык озгочолуктору жана муноздору


9-тема:Орто жаш (жетилген) (32 – 61) курактын психологиясы

1.Э.Эриксондун курак боюнча мезгилге болуштуруусундо, жетилуу мезгилинде адам баласы жашоонун ...... кризисин откорот.

А) эки б) уч В) торт г) беш д) алты

2.Жетилуу курагынын алгачкы мезгилинде канча жаш ?

А)18-30 б)17-22 в) 20-25 г) 22-30

3.......... адамдын орточо жашоосунун моонотун камтып, ар бир адамдын бутундой организм системасынын абалына жараша журот.

А) билогиялык курак б) хронологиялык в) жетилуу курак

Текшеруу учун суроолор:

1.30-35 жаш жашоонун кандай учуру болуп саналат?.

2.45 жашка жакындаган адамдарда жашоонун озгоруусунон улам кандай ички сезим абалын пайда кылат?

3. Орто жаш курактагы адамдарда физиологиялык жактан эле эмес психологиялык жактан кандай озгоруулорго дуушар болушат?


Докладдын темалары:

1.Орто жаш куракта адамдын интеллектуалдык онугуусу

2.Орто жаш куракта уй булолук мамилелердин психикалык мейкиндиги

3. Орто жаштагылардын ата энелик ролду оздоштуруу процесси


Рефераттын темалары:

 1. Орто жаштык курактагы адамдардын социалдашуу процессии

 2. Орто жаш куракта ата энелер балдары менен болгон мамилелердин эмоционалдуулугу


10-тема: Улгайган курактын (62 – ...) психологиясы

1.Геронтопсихология кайсы курактын психологиясын изилдейт?

А) бөбөктөрдүкүн б) мектепкечейинкибалдардын в) өспүрүмдөрдү

Г) улгайганкуракты д) жетилгенкуракты

2. Жеке адамдын туулгандан баштап өлгөнгө чейинки өнүгүүсү эмне деп аталат?

а) онтогенез; б) рекапитуляция; в) филогенез; г) соматика;

д) генетика.

3. Картаюуу курагына байланыштуу проблемаларды изилдеген окумуштууларга ..... кошууга болот.

А)М.Александровскийди б)Л.В.Занков В) В.В.Давыдов г) Э.Эльконин д)А.А.Люблинский

4. Улгайуу жана картайуу курагына байланыштуу болгон психикалык озгочолуктордун закон ченемдуулукторун изилдоочу илим ... деп аталат.

А)геронтология б)гериатрия в)эволюция

5.Герантологияны озунун илимий эмгектер менен байытууга слым кошкон окумуштуулардын катарын ..... кошууга болот.

А)Л.С.Выготский б)Б.М.Теплов в) А.Р.Лурия г)В.А.Крутецский д) Л.И.Божович

Текшеруу учун суроолор:


 1. Заманбап геронтопсихология илими карылыктын жана улгайуунун жаратылышы кандай тушунукторго негизделет?

 2. Кары адамдардын социалдык-психологиялык типологиясын ким негиздеген?

 3. Бактылуу карылык деп эмнени тушунобуз?

Докладдын темалары:

1.Геронтология жана геронтопсихологиянын маселелери

2.Карылыктын психологиялык озгочолуктору

3.Карылыктын биологиялык жана социалдык критерийлери жана факторлоруРефераттын темалары:

1.Кары адамдардын социалдык психологиялык типологиясы

2. Карылык курактагы озун оз аныктоо проблемасы

3.Карылык мезгилдеги курактык озгоруулор


11-тема:Окуу иш-аракети. Окуу мотивдери

1.Акылишаракетининтепкичтүүкалыптануутеориясыкимгетаандык?

.А) Ж.Пиаже б) Л.Выготский в) З.Фрейд г) В.И.Ленин д) П.Гальперин

2.9. Окутууөнүгүүнү «жетелеп», «ээрчитип» жүрүшү керекдеген идея кимгетаандык?

.А) Ж.Пиаже б) Л.Выготский в) З.Фрейд г) В.И.Ленин д) П.Гальперин

3. Ык, машыгуунун калыптануусуна, маалыматтарды өздөштүрүүгө багытталганжекече, индивидуалдуу спецификалык активдүүлүктүн формасы эмнедепаталат?

А) окуу б) тарбия в) эмгек г) оюн д) сүйлөө.

4 . Баланынчонадамдардынжардамымененаткараалуучуокууишаракетипсихикалыккайсызонасынаныктайт?

А) алыскы б) жакынкы в) актуалдууу г) ортонку д) четки.

5. Бала өздөштүрүпболгонбилимдерпсихикалыкөнүгүүнүнкайсызонасынаныктайт?

А) алыскы б) жакынкы в) актуалдууу г) ортонку д) четки.
Текшеруу учун суроолор:

1.Окуу, окутуу, онугуунун айырмасын атап бер.

2.Окутуунун алгачкы кезиндеги негизги кыйынчылыктар

3. Окуучулар окуу иш аракетинин субьектиси катарыДокладдын темалары:

1.Окуу иш аракетинин жолдору жана каражаттары

2.Окутуу процессиндеги текшеруу жана баалоо

3.Окутуу процессиндеги коюлган суроолордун ролу


Рефераттын темалары:

1.В.В.Давыдов жана Д.Б.Элькониндин онуктуруучу окутуу системасы

2.Окутуудагы максаттардын коюлушунун озгочолуктору

3.Формативдуу баалоонун философиясы жана методу


12-тема: Өнүктүрүүчү окутуунун психологиялык негиздери

1.Окутууөнүгүүнү «жетелеп», «ээрчитип» жүрүшүкерекдегенидеякимгетаандык?

А) Ж.Пиаже б) Л.Выготский в) З.Фрейд г) В.И.Ленин д) П.Гальперин

2. Онугуу жонундо бири бирине карама каршы эки концепция бар: диалектико-материалисттик жана кандай?

А) идеалисттик б)метафизикалык в)социалисттик г) буржуазиялык д)реакциялык

3.Балдарды уйроно турган комплекстуу илимди тузууну ким сунуш кылган?

А) С.Холл б)В.Штерн в)Э.Мейман г) Б.Симон д)Э.Дюркгейм

4. Балдардын онугуусунун актуалдуу зонасы болуп эмне эсептелинет?

А) балдардын чон кишилердин жардамы аркасында бир иштерид аткара алуусу

Б)балдардын башка бироолор суз эле иш атакар алуусу в) окутуунун таасиринин астында баланын ан сезиминин онугушу г)окутуунун таасирини натыйжаснда тарбияланышы д)белгилуу бир жумуштарды оз алдыынча аткара билуусу

5. Педагогдор онугуу катары эмнени карашкан?

А)психиканын сапаттык озгорушун б) психикада сандык озгоруулордун топтолушун в)психиклык озгорууну г)акылдын онугуусун д)жондомдуулуктун озгорушун


Текшеруу учун суроолор:

 1. Окутуу жана онугуу деп эмнени айтабыз?

 2. Окутуу процессиндеги личносттун онугуусу

 3. Окуу мотивациясы деп эмнени айтабыз?

Докладдын темалары:

 1. Окуу иш аракетинде таануу процесстеринин калыптанышы

 2. Окуу иш аракетинин психологиясы

 3. Окуу иш аракетинин коллективдуу формасы

Рефераттын темалары:

 1. Окуп уйронуу процессинде кайтарым байланыштын мааниси

 2. Окутуу жана тарбиянын психикалык онугуу менен болгон байланышы

 3. Мектеп окуучуларынын окуу мотивациясы


13-тема: Тарбиялоонун социалдык-психологиялык негиздери

1.Педагогикалык психология окутуунун жана тарбиялоо мыйзам –ченемин, мугалимдин эмнесин изилдейт?

А)личностун б)мунозун в)психологиясын г) маанисин д)сапаттарын

2.Тарбиялоонун канча фактору бар?

А) 3 б) 2 в)4 г) 5

3. Тарбиялоонун институттары кайсылар?

А) коом б) билим беруучу мекемелер в)
Текшеруу учун суроолор:


 1. Тарбиянын психологиялык феномени

 2. Тарбия беруучу факторлор деп кайсы факторлорду атайбыз?

 3. Тарбиялоонун максаты

Докладдын темалары:

 1. Тарбиялоо процессиндеги ата энелердин орду

 2. Тарбия маданий коомдук феномен катары

 3. Тарбиянын стилдери

Рефераттын темалары:

 1. Билим беруу системасында тарбиянын калыптануу шарттары

 2. Тарбиянын моралдык, этикалык, эстетикалык озгочолуктору

 3. Тарбия - уй булолук формада15-тема:Педагогикалык жөндөмдүүлүк

Текшеруу учун суроолор:

 1. . Педагогикалык иш аракеттин психологиялык структурасын .

 2. Педагогикалык билгичтик

 3. педагогикалык жөндөмдүүлүктү талкуулагыла.

 4. Профессионалдык педагогикалык ойлоо деп эмнени айтабыз?

Докладдын темалары:

1.Педагогикалык кырдаалдарды тузуудогу мугалимдик чеберчилик

2. Педагогикалык мамилелешуу психологиясы

3.Педагогикалык таасир этууРефераттын темалары:

 1. Педагогдун ишмердуулугундогу профессионалдык озгочолуктору

 2. Окутуу процессиндеги педагогдун билгичтик аракеттери

 3. Билим беруу системасындагы педагогко коюлган талаптар16-тема: Мугалимдин инсандык өнүгүүсүндөгү жана профессионалдык даярдоогу тоскоолдуктар (проблемалар)

1. Инсандык сапат тубаса берилет деп кайсы окууда эсептелет?

а) психология; б) педагогика; в) педология; г) биогенетика; д) физиология.

2. Окуу иш аракети кайсы куракта интенсивдуу журот?

А)бобок куракта б)мектепке чейинки куракта в)кенже мектеп жаш куракта Г)оспурумдордо д)жогорку класс окуучуларында

3.Окуучуну мажбурлаган себептер эмне деп аталат?

А)окуу булактары б)окуу маселеси в)окуу мотиви г)окуу тартиби

4.Баланын личносттуна жана журум турумуна максаттуу турдо уюштурулган таасир этуучу процесс эмне деп аталат?

А)окутуу б) тарбиялоо в) уйронуу г) онугуу д)окуу иш аракети

5. Башкаруунун кайсы стилинде мугалим жазалоо методун коп колдонот?А)либералдык Б) демократиялык в)авторитардык г)аралаш д) анрхиялык

Текшеруу учун суроолор:

 1. Педагогикалык такт деп эмнени айтабыз?

 2. Академиялык жондомдуулук деп эмнени айтабыз?

 3. Мугалимдин сабак отуудогу окуучуларга койгон талаптары кандайча болушу керек?


Докладдын темалары:

 1. Мугалимдин окуу ишмердуулугундогу жондомдуулукторунун калыптанышы

 2. Окутуудагы мугалим менен окуучунун ортосундагы кайтарым байланыш

 3. Мугалимдин окуучуларга жасаган эмоциялык сезимдери

Рефераттын темалары:

 1. Мугалимдин психологиясы

 2. Окутуудагы мугалимдин окутуу методдору


Баалоо каражаттарынын ар түрдүү формалары үчүн жалпы критерийлер:

 • Текшерилүүчү теориялык материалды толук билүүсү (50%, 51% … чейин);

 • Текшерилүүчү практикалык материалды толук билүүсү, типтүү маселелерди чече билүү билгичтиктерин жана көндүмдөрүн көрсөтүүсү, типтүү тапшырмаларды/көнүгүүлөрдү/казустарды аткарышы (50%, 51% … чейин);

 • Берилген теориялык, илимий, энциклопедиялык булактардан негизги (маанилүү) маалыматты ала билүү жана пайдалана билүү билгичтиги;

 • Өз алдынча тапкан теориялык булактардан маалыматтарды сабаттуу пайдалана билүү, топтоо, системалоо, талдоо билгичтиктери;

 • Теориялык жоболорду иллюстрациялоо үчүн практикалык материалды сабаттуу пайдалана билүү жана топтоо, системалаштыруу, талдоо билгичтиктери;

 • Үйрөнгөн методдордун, ыкмалардын, технологиялардын негизинде көйгөйдү/маселени өз алдынча чече билүүсү;

 • Өз оюн сабаттуу, так, туура, логикалуу баяндай алуусу, корутундуларды жана тыянактарды чыгара билүүсү;

 • Баяндоонун берилген формасын (доклад, эссе, ж.б.) сактай алуусу;

 • Глобалдык түйүндөрдүн (интернет) ресурстарынан пайдалана билүүсү;

 • Нормативдик документтерди пайдалана билүүсү;

 • Кесиптик ишмердиги менен байланышкан документтерди түзө жана колдоно билүүсү;

 • Көйгөйдү аныктоо, түзө билүүсү жана аны чечүүнүн жолдорун таба билүүсү;

 • Илимдин, техниканын жана түрдүү тармактардын учурдагы абалын анализдей алуусу;

 • Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн негизинде өз алдынча чечим кабыл ала билүүсү;

 • Негизги (үйрөнүлгөн) колдонмо программалык каражаттарды пайдаланууга даярдыгы жана колдоно билүү билгичтиги;

 • Аткарылган иштин мазмуну боюнча презентацияларды түзө билүүсү ж.б.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©psihdocs.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница