Issn 2617-7544; elssn 2617-7552 Индекс 75876; 25876


Мазасыздык диагностикасы жэне денеге багытталан терапиялар эдктерш колданустраница2/91
Дата31.07.2022
Размер1,16 Mb.
#174514
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   91
Мазасыздык диагностикасы жэне денеге багытталан терапиялар эдктерш колдану:
5 сынып окушыларын зерттеу
Андатпа. К^рп о^шы^р xana жaFдaЙFa бешмделуде жене окудa окыту YAeрiсiндeгi ез- герктерге орaй бiршaмa киындыктaрды бaстaн еткерт, ^йзелкке жи ушырaйды. Сол себеп- т 6i3 окушылaрдын мaзaсыздык денгешн диaгностикaлaу меселесш жене онын aлдын aлу- дын MYмкiндiктeрiн кaрaстырдык.
Зерттеу мaксaты - 5 сынып окушылaрынын мaзaсыздык денгешн диaгностикaлaу жене де­неге бaFыттaлFaн едiстeр aркылы тeрaпия ЖYргiзу. Мaкaлaдa денеге бaFыттaлFaн тeрaпиялaрдын турFылaры жинaктaлып дейектелген, 5 сынып окушылaрынын мaзaсыздaнуы бойыншa д^гнос- тикaлык зерттеу ЖYргiзiлгeн жене мaзaсыздыктын aлдын aлудын едiстeрi мен бaFдaрлaмaсы усы- нылFaн. Диaгностикaлaу Yшiн мaзaсыздык тeстi (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен); бaлaнын мaзaсыз- дыгын aныктaу тeстi (Г.П. Лaврeнтьeвa, Т.М. Титaрeнко); Филлипстщ мeктeптeгi мaзaсыздыкты диaгностикaлaу-сaуaлнaмaсы; «Бaспaлдaк» (В.Г. Щур) едiстeмeсi колдaнылды. Зерттеу Алмaты мектептершщ бaзaсындa ЖYргiзiлдi, 0Faн 5 сыныптын 55 окушысы кaтысты. Алдын aлу бойыншa ЖYргiзiлгeн жумыс бaFытындa диaгностикaлaу, TYзeту-дaмыту трeнингтeрi жене кенес беру кaмтылды. Денеге бaFыттaлFaн тeрaпeвтiк едiстeмe колдaнылFaн 7 сaбaктaн турaтын тренингПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   91
База данных защищена авторским правом ©psihdocs.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница