Фавтияти модарї: мафњум, сабабњоСкачать 66,56 Kb.
Дата25.11.2022
Размер66,56 Kb.
#194910
Связанные:
вопросы открытые 2022 Акушерство и Гинекология 4 курс
Срочная нострификация

 • Фавтияти модарї: мафњум, сабабњо.

 • Ёрии акушерии статсионарї дар Љумњурии Тољикистон чанд сатњро дар бар мегирад ва кадом намуди ёри дар ин сатњњо расонида мешавад?

 • Давраи перинатали кадом давра аст ва нишондоди фавтияти перинаталї чи гуна њисоб карда мешавад?

 • Принсипњои асосии таъмини модарии бехавф аз чи борат аст.

 • Сабабњои асосии фавтияти модариро номбар намоед

 • Ёрии акушерї дар акушерї дар Љумњурии Тољикистон чанд сатњро дар бар мегирад. Номбар намоед.

 • Дар сатњи якум кадом намуди ёри расонида мешавад

 • Дар сатњи дуюм кадом намуди ёри расонида мешавад

 • Дар сатњи сеюм кадом намуди ёри расонида мешавад

 • Давраи неонатали кадом давра аст ва нишондоди фавтияти неонатали чи гуна њисоб карда мешавад?

 • Аломатњои зиндатаваллудро номбар намоед

 • Солимии репродуктиви чист ва кадом њолатњо онро халалдор менамоянд.

 • Гравидограмма чист? Он чи гуна чен карда мешавад ва аз кадом мўњлати њомилаги бањо дода мешавад.

 • Гравидограмма. Мавњум, бањодињї.

 • Сигоркашї њангоми њомиладорї кадом хатарњоро баланд мекунад?

 • Истифодаи алкогол њангоми њомиладорї кадом хатарњоро баланд мекунад?

 • Мўњлати тахминии валодат чи гуна муайян карда мешавад.

 • Вазни тахминии тифл чи гуна муайян карда мешавад.

 • Дар Љумњурии Тољикистон зани њомила чанд маротиба ба маркази солими ташриф меорад ва дар кадом мўњлатњои њомилаги.

 • Нигоњубини антенаталї оиди тифл кадом масъалањоро дар бар мегирад?

 • Дар байни узвњои љинсии беруна ва даруна сарњадот чи мебошад?

 • Дар ваќти њомилагї калоншавии бачадон аз њисоби чи ба амал меояд?

 • Ба узвњои таносулии беруна чи дохил мешавад?

 • Ба узвњои дохилаи таносули чи дохил мешавад?

 • Овулятсия чист, дар кадом рузи давра ба вуљуд меояд?

 • Бордоршави чист ва ин просесс дар куљо ба вуљуд меояд.

 • Инкишофи дохилибатнии инсон аз кадом даврањо иборат аст ва кадом хусусиятњоро дорад.

 • Обњои наздитифли, вазифа ва хусусияти онњо

 • Машима аз чи иборат аст ва кадом вазифаро ичро мекунад.

 • Њамроњак аз чи иборат аст?

 • Даврањои хатарноки инкишофи дохилибатни кадомњоянд.

 • Хусусиятњои анатомикии сиситемаи дилу рагии тифлро номбар кунед

 • Сироятњои вируси барои љанин ва тифл чи хатар доранд?

 • Давраи њайзи чист, чи ќадар давом мекунад. Зинањои идораи давраи њайзи кадомњоянд?

 • Давраи њайзи: мавњум. Зинањои идораи давраи њайзи.

 • Даврањои тухмдонии њайз чи ном доранд ва кадом просесњоро дар бар мегиранд?

 • Даврањои бачадонии њайзро номбар намоед. Кадом просесњоро дар бар мегирад.

 • Ба аломатњои шубњаноки њомилагї чи дохил мешавад?

 • Ба аломатњои эњтимолии њомилагї чи дохил мешавад?

 • Ба аломатњои бовариноки њомилагї чи дохил мешавад?

 • Њамворињои коси хурд ва андозањои онро номбар намоед.

 • Дар њамвории даромади коси хурд кадом андозањо њаст ва ба чи баробар аст?

 • Холати тифл тифл чист ва он чи гуна муайян карда мешаванд.

 • Фарќияти пешомади сари аз пешомади коси њангоми муоинаи беруна дар чист.

 • Пешомади тифл чист, кадом намудњои он мављуд аст ва он чи гуна муайян карда мешаванд.

 • Мавќеъ ва намуди мавќеъи тифл чист ва онњо чи гуна муайян карда мешаванд.

 • Усулњои муоинаи берунаи акушериро номбар намоед.

 • Њангоми усули якуми Леополд чиро муайян мекунанд

 • Њангоми усули дуюми Леополд чиро муайян мекунанд

 • Њангоми усули сеюми Леополд чиро муайян мекунанд

 • Њангоми усули чоруми Леополд чиро муайян мекунанд

 • Њолати каљи тифл аз кўндаланг чи фарќ дорад. Намуди мавќеъи тифл њангоми кўндаланг љойгиршавии тифл аз чи вобастаги дорад.

 • Аломатњои тифли расида ва норасидаро номбар кунед.

 • Ќуввањои валодат чист ва чи хусусиятхоро доранд.

 • Андозањои сарак ва бадани тифлро номбар кунед.

 • Коси зан аз кадом устухонњо иборат аст?

 • Андозањои коси калонро номбар намоед

 • Конюгатаи диогонали чист ва бо кадом усул муайян карда мешавад.

 • Конюгатаи њаќиќи чист, андозаи он ва ањамияти он дар равиши валодат.

 • Дарзњо ва нармакњои сараки тифлро номбар кунед. Фарќияти нармаки калон аз хурд дар чист.

 • Марњилањои биомеханизми валодат њангоми намуди пеши пешомади пушти сар, нуќтањои расишро номбар намоед.

 • Марњилањои биомеханизми валодат њангоми намуди пеши пешомади пушти сар, нуќтањои барандаро номбар намоед.

 • Марњилањои биомеханизми валодат њангоми намуди ќафои пешомади пушти сар, нуќтањои расишро номбар намоед.

 • Марњилањои биомеханизми валодат њангоми намуди ќафои пешомади пушти сар, нуќтањои барандаро номбар намоед.

 • Биомеханизми валодат чист ва кадом намудњои он вуљуд доранд.

 • Нуќтаи баранда чист. Дар мавриди пешомади пеши сар намуди пеш ва ќафо нуќтаи барандаро чи ташкил медињад.

 • Валодати физиологи мувофиќи мафњуми Ташкилоти Умумиљахонии тандурустї чист ва аз чанд давра иборат аст?

 • Хусусиятњои хоси кушодашавии гарданаки бачадон ва давомнокии он дар занњои нахустзой дар чист.

 • Хусусиятњои хоси кушодашавии гарданаки бачадон ва давомнокии он дар занњои такрорзоянда дар чист.

 • Љузъњои занљираи гармї аз чи борат аст.

 • Њарорати утоќи валодат њангоми таваллуди тифли расида ва норасид

 • Бањодињии навзод аз рўи љадвали Апгар кай гузаронида мешавад ва кадом нишондодњоро дар бар мегирад.

 • Давраи 3ми валодат чист. Фаъолона бурдани давраи 3ми валодат чиро дар бар мегирад.

 • Дастгирии психоэмотсионалиро чи ташкил медињад ва аз тарафи ки гузаронида мешавад.

 • Бартарии валодати шарики дар чист.

 • Пешгирии офталмобленнорея дар навзодон бо кадом мавод ва кай гузаронида мешавад?

 • Дардњои кашишхури дар рафти валодат чи гуна афзоиш меёбанд ва чи тавр бањо дода мешаванд.

 • Партограмма чист, кадом ќисмњоро дар бар мегирад ва кай пур карда мешавад?

 • Фазаи латенти чист, чи ќадар давом мекунад ва дар партограмма чи гуна ќайд карда мешавад.

 • Хати назорат ва фаъолият чист, ва онњо аз якдигар чи фарќ доранд.

 • Њангоми саршавии физиологии фаъолияти валодат гузаронидани кадом муоинањо хатмї мебошад ва бо кадом фосила онњо гузаронида мешаванд.

 • Сараки тифл дар партограмма чи гуна ќайд карда мешавад ва њаракати он бо кадом усул муайян карда мешавад.

 • Њолати зани таваллудкунанда дар партограмма аз руи кадом нишондодњо назорат карда мешавад.

 • Дар давоми њар 30 даќиќа дар партограмма чиро ќайд кардан зарур аст

 • Љузъњои асосии партограммаро номбар намоед

 • Давраи баъдивалодати аз кадом даврањо иборат аст, чи ќадар давом дорад ва зан баъди валодат чи гуна номида мешавад.

 • Лохия чист ва дар давраи баъдивалодати таѓирёбии он.

 • Субинволютсияи бачадон чист, сабабњои он.

 • Дар давраи баъдивалодати назорат аз руи кадом нишондодњо бурда мешавад ва барои чи.

 • Дар давраи баъдивалодати бо занхои таваллудкарда оиди кадом масъалањо машварат гузаронида мешавад.

 • Дањ принсипи синамаконии бомуваффаќ чиро дар бар мегирад.

 • Мафњуми пешомади коси тифл, мавњум, сабабњо ва намудњои пешомади коси.

 • Омилњои сабаби пешомади косиро номбар намоед

 • Аз руи кадом нишондодњо пешомади коси ташхис карда мешавад?

 • Аворизњоро дар равиши њомиладори ва валодат њангоми пешомади коси барои модар ва тифли навзодро номбар кунед.

 • Аворизњои валодатро њангоми пешомади коси барои модар ва тифл номбар намоед.

 • Барои пешомади коси њангоми муоинаи берунаи акушерї чи хос аст?

 • Њангоми муоинаи мањбалї кадом нуќтањои муайянкунандаи тифл дар мавриди пешомади тозаи сурин муайян карда мешаванд?

 • Марњилањои таваллуди тифлро њангоми пешомади кос номбар намоед

 • Дар равиши валодат бо пешомади кос кадом усулњо истифода бурда мешавад, ва маќсад аз истифодаи онњо чист.

 • Усули Цовянов кай истифода бурда мешавад ва маќсад аз он дар чист.

 • Усули классикии дасти кай истифода бурда мешавад ва маќсад аз он дар чист.

 • Маќсад аз бурдани валодат бо усули Цовянов њангоми пешомади пойњо дар чист

 • Дараљањои болоравии дастони тифл њангоми пешомади коси.

 • Фарќияти пешомади коси аз пешомади сарак дар чист ва кадом усулњои ташхиси истифода бурда мешаванд.

 • Њомилагии бисёртифла чист, сабаби ба вуљуд омадан ва намудњои он.

 • Мафњуми бисёробї, сабабњо ва аворизњо њангоми њомиладори ва валодат.

 • Нишонањои клиникии њомилагии бисёртифла.

 • Аворизњои акушери њангоми њомилагии бисёртифла.

 • Тактикаи бурдани валодат њангоми њомилагии бисёртифла

 • Аворизњо дар равиши валодат ва давраи баъдивалодати њангоми њомилагии бисёртифла.

 • Коллизияи тифлон чист ва тактикаи валодат дар ин њолат.

 • Сабабњои сустии фаъолияти валодат ва намудњои он.

 • Усулњои ташхис ва тактикаи бурдани валодат њангоми фазаи латенти ва фаъоли тўкашида.

 • Усулњои пурзуркунї ва бедардкунии валодат.

 • Дискоординатсияи фаъолияти валодат чи тавр ташхис карда мешавад. Тактикаи валодат дар ин њолат.

 • Аворизњо барои модар ва тифл њангоми валодати тез ва пуршиддат.

 • Мафњуми коси танг. Сабабњои ба вуљуд омадани коси танг.

 • Намудњо ва дараљаи тангии кос.

 • Техникаи муайян намудани аломати Вастен, бањо додани он.

 • Аломатњои валодати обструктиви. Тактикаи валодат њангоми љой доштани онњо.

 • Кадом кос баробартанг номида мешавад? Андозањои он.

 • Коси танги функсионалї – мавњум, ташхис

 • Коси пачаќи оддї чї гуна аст? Андозањои он.

 • Коси пачаќи рахитикї чист? Андозањои он.

 • Аломатњои номувофиќї дар ваќти валодат кадоманд. Кадом чорабинињо њангоми пайдошавии ин аломатњо дар ваќти валодат хатари даридани бачадонро зиёд мекунанд?

 • Сабабњои ба вуљуд омадани пешомадњои ростшаванда ва намудњои он.

 • Марњилањои асосии биомеханизми валодат, нуќтаи баранда, расиш ва андозаи сарак њангоми пешомади пешисарї.

 • Марњилањои асосии биомеханизми валодат, нуќтаи баранда, расиш ва андозаи сарак њангоми пешомади пешонї.

 • Мархилањои асосии биомеханизми валодат, нуќтаи баранда, расиш ва андозаи сарак њангоми њангоми пешомади рўй.

 • Љойгиршавии асинклитикии сарак чист? Намудхои он.

 • Усулњои ташхис ва тактикаи валодат њангоми аномалияи љойгиршавии сарак.

 • Дараљањои асинклитизми ќафоро номбар намоед.

 • Аломатњои даридани бачадони ба вуљуд омадаро номбар намоед

 • Ба аломатњои хатари даридани бачадон бо намуди механикї чи дохил мешавад?

 • Њангоми даридани чатан дараљаи II кадом бофтањо осеб меёбанд?

 • Гипоксияи тифл чист? Мавхум, таснифот, патогенез?

 • Њангоми кадом беморињои модар хатари норасогии машима зиёд мешавад?

 • Сабаби гипоксияи шадид дар ваќти валодат кадом њолатњо шуда метавонад?

 • Бањои њолати навзод аз руи љадвали Апгар. Нишондодхо.

 • Дараљахои асфиксияи навзодон.

 • Дистресси тифл чист? Сабабњо

 • Аворизњои акушерие, ки сабаби боздошти инкишофи тифл мешаванд кадомњоянд.

 • Нишондодњо барои эњёи навзодон

 • Эхёи аввалини навзодро ки бояд гузаронад ва аз чи сар мешавад.

 • Гипертензияи муътадил ва музмин чист?

 • Шароити њатмї барои назорати амбулатории гипертензияи муътадил кадомњоянд?

 • Њангоми пиелонефрити гестатсионї кадом аворизњо дида мешавад?

 • Муњлатњои бистарикунонии занони њомила бо беморињои дилу рагї

 • Аломатхои хоси камхуни кадомхоянд. Дарачахои камхуниро номбар кунед.

 • Аворизњои њомилагиро њангоми беморињои дилу рагї номбар намоед

 • Бактериурияи беаломат чист. Аворизњои њомиладорї њангоми бактериурияи беаломат кадомхоянд?

 • Диабети гестатсионї чист. Ба гурўњи хавфи инкишофи диабети гестатсионї кињо дохил мешаванд.

 • Њомиладорї ба равиши бемории туберкулез чи гуна таъсир мекунад. Кадом усули ташхиси туберкулезро њангоми њомиладорї истифода мебаранд.

 • Бемории гемолитикии тифл кай инкишоф меёбад ва аломатхои асосии он кадомхоянд?

 • Кадом холатхо хавфи Rhсенсибилизатсияро хангоми хомиладори зиёд мекунад.

 • Усули асосии ташхиси бемории гемолитикии тифл. Мўњлати оптималии валодаткунонї њангоми бемории гемолитикї кадом аст.

 • Нишондод барои хунгузаронии ивазкунанда барои тифл.

 • Токсикози бармахали хомиладорон чист ва намудхои клиникиашро номбар кунед.

 • Намудњои клиникии ќайкунии њомиладорон кадомхоянд?

 • Дар мавриди ќайкунии беист дар тањлилњои лабораторї кадом дигаргунињо дида мешавад?

 • Птиализм чист ва нишонахои он кадомхоянд?

 • Ба намудњои кам вохўрандаи токсикози бармањал чихо дохил мешаванд?

 • Тетанияи хомиладорон чист ва сабабхои онро номбар кунед.

 • Кадом намудњои токсикози бармањал барои ќатъ намудани њомилаги нишондод карда шудааанд.

 • Ќатъ намудани њомилаги дар кадом намуди ќайкуни гузаронида мешавад.

 • Кадом беморињои ѓайригенитали ќайкунии њомилагиро зиёд мекунад.

 • Натичаи бактериурияи беаломати табобатношуда барои модар ва тифл кадомхоянд?

 • Дар Љумњурии Тољикистон барои кадом сироятњо њангоми њомиладори скрининг гузаронида мешавад ва кай?

 • Роњњои сирояти ВИЧ/СПИДро номбар кунед.

 • Дар занони њомила бо сифилис кадом аворизњо ба вуљуд меоянд?

 • Аломатхои сирояти модарзодии сифилисро номбар кунед.

 • Вагинози бактериали чист ва хангоми хомиладори хатари кадом аворизхоро зиёд мекунад?

 • Пешгирии сирояти вертикалии ВНМО аз модар ба тифл чиро дар бар мегирад.

 • Сирояти дохилибатнии тифл ба чи оварда мерасонад?

 • Оќибатњои эњтимолии њомилагї дар њомиладорони гирифтори сифилис

 • Омилхои хатари хориоамнионит кадомњоянд?

 • Аломатхои эндометрити баъдивалодатиро номбар кунед.

 • Септицемия чист? Мавхум, зуњурот, оризањо.

 • Септикопиемия чист? Мавњум, зуњурот, оризањо.

 • Сабабњои зиёдшавии беморињои фасодиюилтињобиро дар акушерии муосир номбар намоед

 • Параметрити баъдивалодати чист?

 • Кадом сирояти бо алоќаи љинсї гузаранда офталмобленнореяро ба вуљуд меорад, усули табобати он дар чист.

 • Барои пешгирии сирояти септики кадом чорабинињо гузаронида мешавад.

 • Принсипњои табобати беморињои фасодиюилтињобии баъдивалодатиро номбар кунед

 • Захми баъдивалодати дар куљо пайдо мешавад ва тактикаи табобат дар чист.

 • Меъёрњои самаранокии табобати антибактериалиро номбар кунед

 • Аломатњои клиникии мастити лактатсионии инфилтративиро номбар намоед

 • Валодати пеш аз мухлат чист?

 • Аломатхои хоси тифли навзоди норасида кадомхоянд?

 • Табобати токолитики кай, бо кадом мавод ва бо кадом воя гузаронида мешавад?

 • Барои пешгирии аломати дистресси респиратории навзод хангоми валодати пеш аз мўхлат кадом маводхо истифода бурда мешаванд?

 • Ѓайринишондод барои гузаронидани табобати токолитики хангоми валодат пеш аз мўхлат кадомхоянд?

 • Марњилањои клиникии исќоти хамли мустаќилонаро номбар намоед.

 • Исќоти њамли пурра чист?

 • Аломатњои хоси тифли навзоди норасидаро номбар намоед

 • Сабабхои хунравии нимаи якуми хомилаги дар чист?

 • Дарачахои клиники исќоти хамлро номбар кунед.

 • Њубобомос, мавњум, сабабњо, аворизњо

 • Аломатхои хубобомосро номбар кунед.

 • Ба кадом нишондодхо хангоми хунрави зуд бахо додан лозим аст?

 • Дар кадом мархилаи исќоти хамл табобат барои нигох доштани хомиладори гузаронида мешавад?

 • Дараљахои клиники исќоти њамлро номбар кунед

 • Аломатњои асосии њубобомос, усулњои ташхис ва табобатро номбар кунед

 • Њомилагии ѓайри бачадонї: сабабњо, ташхис

 • Њомилагии ѓайрибачадонї, клиника, тактикаи табобат

 • Зудбањодињї чист. Ба зудбањодињї њангоми хунравї кадом нишондодњо дохил мешаванд.

 • Сабабњои хунравии нимаи дуюми њомилаги чист?

 • Омилхои инкишофи пешомади машимаро номбар кунед.

 • Хангоми муоинаи берунаи акушери барои пешомади машима кадом аломатњо хос аст?

 • Нишондо барои љарроњии буриши ќайсарї њангоми пешомади машима

 • Омилхои пеш аз мўхлат чудошавии машимаро номбар кунед.

 • Бачадони Кювелер чист? Сабабњо, тактикаи акушерї.

 • Синдроми лахташавии умумии дохилираги (ДВС) чист? Мархилахои онро номбар кунед.

 • Пешомади машима чист ва кадом намудњоро дорад.

 • Тактикаи духтур њангоми хунравињои акушери.

 • Фарќияти хунрави њангоми пешомади машима ва људошавии машима дар чист.

 • Барои ташхиси пешомади машима кадом усулњо истифода бурда мешаванд ва бењтарин усул кадом аст.

 • Омилхои хавфи хунравии гипотоникиро номбар кунед.

 • Сабабхои асосии хунрави дар давраи валодат ва давраи бармахали валодатро номбар кунед.

 • Аломатхои бармахали садамаи геморрагии кадомхоянд?

 • Ёрии таъчили хангоми хунравии акушери аз чихо иборат аст?

 • Мархилахои садамаи геморрагиро номбар кунед.

 • Хунталафоти эътидоли чист ва чи тавр муайян карда мешавад, меъёрњои хунталафоти физиологї.

 • Меъёрњои самаранокии табобати садмаи геморрагикї

 • Принсипњои асосии ёрии фаврии акушерї њангоми хунравї

 • Сабаби асосии хунрави дар давраи бармањали баъдивалодатиро номбар кунед

 • Усулњои муваќќатии ќатъ намудани хунравиро номбар кунед.

 • Ташхиси зуди вайроншавии лахтшавии хун бо кадом усул ва чи тавр муайян карда мешавад?

 • Нишондодњо барои трансфузияи зардоби тезяхкардашуда њангоми хунравињои акушерї

 • Звенохои патогенетикии преэклампсия ва эклампсияро номбар кунед.

 • Мафхуми дурусти преэкламсияро дихед. Меъёрхои ташхис

 • Ба аломатхои асосии вайроншавихои гипертензиони чихо дохил мешаванд?

 • Ба омилхои хавфи пре/эклампсия кихо дохил мешавад?

 • Гипертензияи гестатсионї ва гипертензияи музмин чист ва чи гуна ташхис карда мешавад

 • Эклампсия чист. Марњилањои эклампсияро номбар кунед.

 • Хусусиятњои гипертензияи гестатсиониро номбар кунед

 • Гипертензияи музмин чист?

 • Меъёрњои преэклампсиияи муътадилро номбар кунед

 • Меъёрњои преэклампсияи вазнин

 • Барои преэклампсияи вазнин кадом аломатњо хос мебошад.

 • Аббревиатураи HELLPсиндром чи маъно дорад ва кай ба вуљуд меояд.

 • Ба аворизхои преэклампсияи вазнин аз тарафи модар чихо дохил мешаванд?

 • Вояи боркунадаи сульфати магнийро хангоми воридкунии дохилимушаки нависед.

 • Вояи нигохдорандаи сульфати магнийро хангоми воридкунии дохиливариди нависед.

 • Вояи нигохдорандаи сульфати магнийро хангоми воридкунии дохилимушаки нависед.

 • Вояи нигохдорандаи сульфати магнийро хангоми воридкунии дохиливариди нависед.

 • Ёрии фаврии акушери дар мавриди ихтилочи эклампсия аз чи борат аст?

 • Маќсади табобати магнезиали дар чист.

 • Њангоми табобати магнезиали аз руи кадом нишондодњо назорат бурда мешавад.

 • Табобати гипотензиви бо кадом маводњо ва бо кадом маќсад гузаронида мешавад.

 • Назорати амбулаторї њангоми гипертензияи мўътадил дар кадом шароит мумкин аст.

 • Тактикаи валодаткунони њангоми вайроншавињои гипертензиви аз чи вобаста мебошад.

 • Нишондодњо барои љарроњии буриши ќайсари њангоми вайроншавињои гипертензивї

 • Њомилагии аз мухлатгузашта чист? Мавхум.

 • Аломатхои хоси хомилагии аз мухлатгузашта хангоми муоинаи ультрасадо кадомхоянд?

 • Њангоми хомилагии аз мухлатгузашта дар тифл кадом нишонахо дида мешавад?

 • Кадом аворизхо хангоми валодат бо хомилагии аз мухлатгузашта дида мешавад?

 • Аворизњои давраи њамроњакї ва баъдивалодати дар занони таваллудкарда њангоми валодати аз мухлатгузашта

 • Аломатњои аз мўњлат гузаштани тифлро номбар кунед

 • Усулњои валодати оптимали барои модар ва тифл њангоми њомилагии аз мўњлат гузашта ва коси танг.

 • Нишондодхои мутлак барои гузаронидани буриши ќайсари кадомхоянд?

 • Нишондодхои нисби барои гузаронидани буриши ќайсари кадомхоянд?

 • Нишондод ва шароитхои барои гузаронидани вакуумэкстраксияи тифл кадомхоянд?

 • Нишондодхои барои гузаронидани бурриши ќайсарии классики (корпорали) кадомхоянд?

 • Амалиётхои тифлпоракуни ва мавхумхои онро номбар кунед.

 • Амалиёти экстраксияи тифл аз ќисми кос чист ва кай гузаронида мешавад

 • Усули МориссоЛевреЛашапел кай истифода карда мешавад?

 • Нишондод ва шароитхои барои гузоштани чангакњои акушериро номбар кунед

 • Марњилањои гузоштани чангакњои акушериро нависед.

 • Мафњум ва намудњои лапаротомия.

 • Нишондод барои чархонидани классикии тифл, шароитњо.

 • Барои тезонидани валодат кадом усулњои љарроњи истифода бурда мешаванд.

 • Контрасепсия, мавњум.

 • Танзими оила, мавњум.

 • Индекси Перл чист, чи гуна њисоб карда мешавад?

 • Усулхои контрасепсияи баъдивалодатиро номбар кунед. Аменореяи лактатсиони чист?

 • Механизми таъсири њабхои гормонали

 • Њабњои гормоналї, ѓайринишондодњо ва аворизњои онњо

 • Механизми таъсири усулњои монеъагии контрасепсия

 • Таснифоти маводхои контрасептивиро нависед.

 • Машварат оиди усулњои контрасептиви чанд марњила дорад ва дар кадом шароит гузаронида мешавад

 • Марњилаи якуми машварат чї ном дорад ва кадом саволњоро дар бар мегирад.

 • Марњилаи дуюми машварат чї ном дорад ва кадом саволњоро дар бар мегирад.

 • Марњилаи сеюми машварат чї ном дорад ва кай гузаронида мешавад.

 • Нишондод ва рељаи ќабули «Постинор».

 • Нишондод ва ѓайринишондод барои истифодаи воситањои дохилирањми.

 • Механизми таъсири воситањои дохилирахми ва аворизњои эњтимоли

 • Ѓайринишондод барои истифодаи контрасепсияи гормонали.

 • Дар давоми чанд ваќт усули аменореяи лактатсионї самаранок мебошад

 • Дар семоњаи якуми њомилагї кадом даврањо ба амал меоянд?

 • Кадом намудњои дигаргунињои гемодинамики њангоми њомилагии эътидол ба вуљуд меоянд?

 • Аворизњои зиёдтар ба вуљуд оянда дар семоњаи якуми њомилагї

 • Аз руи кадом нишондодњо муњлати њомилагї ва валодат муайян карда мешавад?

 • Муоинаи объективии зани њомила ва зоянда аз чи оѓоз карда мешавад?

 • Нишондодњоро барои бедардкунии валодат номбар кунед, усулњои бедардкунї

 • Аломатњои саршавии давраи дуюми валодатро номбар кунед

 • Дар ваќти валодат муоинаи мањбалї бо кадом маќсад гузаронида мешавад?

 • Кадом љарроњињо ба љарроњињои тифлпоракуни дохил мешаванд?

 • МУС дар акушерї кадом нишондодњоро муайян мекунад? • Материнская смертность: определение, причины.

 • Сколько уровней оказания акушерской помощи в Республике Таджикистан существует и какие виды помощи оказываются на каждом уровне?

 • Определение перинатального периода. Как рассчитывается показатель перинатальной смертности?

 • Основные принципы обеспечения безопасного материнства

 • Перечислите основные причины материнской смертности

 • Сколько уровней включает акушерская помощь в стационаре в Республике Таджикистан. Перечислите.

 • Какая помощь оказывается на первом уровне

 • Какая помощь оказывается на втором уровне

 • Какая помощь оказывается на треьем уровне

 • Неонатальный период: определение, показатель неонатальной смертности.

 • Перечислите признаки живорожденности

 • Репродуктивное здоровье: определение, факторы, влияющие на состояние

 • репродуктивного здоровья.

 • Гравидограмма: определение, метод и время измерения.

 • Гравидограмма: определение, оценка гравидограммы.

 • Влияние курения на течение беременности и на состояние плода.

 • Влияние употребления алкоголя на течение беременности и на состояние плода.

 • Как определяется предполагаемая дата родов.

 • Как определяется предполагаемая масса плода.

 • Какое число визитов предусмотрено в Республике Таджикистан при физиологическом течении беременности и в каких сроках?

 • Какие задачи включает антенатальный уход по отношению к плоду

 • Что является границей между наружными и внутренними половыми органами?

 • За счет чего происходит увеличение матки во время беременности?

 • Что относится к наружным половым органам?

 • Что относится к внутренним половым органам?

 • Что такое овуляция, на какой день цикла происходит?

 • Оплодотворение: определение. Где происходит процесс оплодотворения.

 • Периоды и особенности внутриутробного развития человека.

 • Околоподные воды: функции и особенности образования околоплодных вод

 • Строение и функции плаценты.

 • Из чего состоит послед?

 • Перечислите критические периоды внутриутробного развития плода.

 • Перечислите анатомические особенности сердечнососудистой системы плода

 • Какие последствия имеют вирусные инфекции для эмбриона и плода?

 • Менструальный цикл: понятие, продолжительность.

 • Менструальный цикл: понятие. Основные звенья регуляции.

 • Перечислите яичниковые фазы менструального цикла, основные процессы, происходящие в этих фазах.

 • Перечислите маточные фазы менструального цикла, основные процессы, происходящие в этих фазах.

 • Что относится к сомнительным признакам беременности?

 • Что относится к вероятным признакам беременности?

 • Что относится к достоверным признакам беременности?

 • Перечислите плоскости и размеры малого таза.

 • Какие размеры различают в плоскости входа в малый таз, чему они равны

 • Положение плода: определение и метод его определения.

 • Перечислите отличительные признаки головного предлежания от тазового при наружном акушерском исследовании.

 • Предлежание плода: определение, виды и метод определения.

 • Что такое позиция и вид позиции и как они определяются?

 • Перечислите приемы наружного акушерского исследования.

 • Что определяется при первом приёме Леопольда

 • Что определяется при втором приёме Леопольда

 • Что определяется при третьем приёме Леопольда

 • Что определяется при четвертом приёме Леопольда

 • Косое и поперечное положение плода: определение. От чего зависит вид позиции при попречном положении плода.

 • Перечислите признаки доношенного и недоношенного плода.

 • Родовые силы: определение, особенности.

 • Перечислите основные размеры головки и туловища плода.

 • Из каких костей состоит таз взрослой женщины

 • Назовите наружные размеры нормального таза

 • Что такое диогональная конюгата, и каким методом определяется.

 • Что такое истинная конюгата, её размер и значение для исхода родов.

 • Перечислите швы и роднички на головке плода. Отличие большого родничка от

 • малого.

 • Моменты биомеханизма родов при переднем виде затылочного предлежания, что является точкой фиксации.

 • Моменты биомеханизма родов при переднем виде затылочного предлежания, что является проводной точкой.

 • Моменты биомеханизма родов при заднем виде затылочного предлежания, что является точкой фиксации.

 • Моменты биомеханизма родов при заднем виде затылочного предлежания, что является проводной точкой.

 • Биомеханизм родов: определение, виды.

 • Определение проводной точки. Что является проводной точкой при переднем и заднем виде затылочного предлежания.

 • Физиологические роды по определению Всемирной организации здравоохранения.

 • Перечислите периоды родов.

 • Особенности и длительность раскрытия шейки матки у первородящих женщин.

 • Особенности и длительность раскрытия шейки матки у повторнородящих женщин.

 • Перечислите компоненты тепловой цепочки.

 • Какая температура в родовой комнате должна быть при рождении доношенного

 • и недоношенного ребенка

 • Когда проводится оценка состояния плода по шкале Апгар и какие показатели при этом оцениваются.

 • Дайте определение 3го периода родов. В чем заключается активное ведение 3го периода.

 • В чем заключается психоэмоциональная поддержка роженицы и кто ее проводит.

 • В чем преимущество партнерских родов.

 • Чем и когда проводится профилактика офтальмобленореи новорождённому после рождения

 • Признаки начала родовой деятельности и метод оценки динамики прогрессирования родовой деятельности.

 • Партограмма: составные части, время заполнения

 • Что позволяет ведение партограммы

 • Латентная фаза: определение, продолжительность. Что такое «ложные роды».

 • Что такое линия бдительности и линия действия, их отличие.

 • Какие методы исследования проводятся при физиологическом течении родов и как часто.

 • Каким методом определяется продвижение головки плода во время родов и как это обозначается на партограмме.

 • За какими показателями состояния роженицы ведется мониторинг во время родов, и каким образом отмечается на партограмме.

 • Что необходимо обозначается каждые 30 минут на партограмме

 • Перечислите основные компоненты партограммы

 • Послеродовый период: продолжительность, периоды. Как называется женщина после родов.

 • Что такое лохии, как они изменяются в послеродовом периоде?

 • Субинволюция: определение, причины, тактика.

 • За какими показателями ведется наблюдение в послеродовом периоде, цель.

 • Как и на какие темы проводится консультирование с родильницами в послеродовом периоде.

 • Перечислите десять принципов успешного грудного вскармливания.

 • Тазовое предлежание: определение, причины, классификация.

 • Назовите факторы, способствующие тазовому предлежанию

 • По данным каких исследований диагностируется тазовые предлежания плода

 • Перечислите осложнения во время беременности для матери и плода при

 • тазовом предлежании.

 • Перечислите осложнения во время родов для матери и плода при тазовом предлежании.
 • Что характерно для тазовых предлежаний при наружном акушерском исследовании


 • Какие опознавательные точки плода определяются при влагалищном исследовании при чисто ягодичном предлежании

 • Перечислите этапы рождения плода при тазовом предлежании

 • Какие пособия используются во время родов при тазовых предлежаниях.

 • С какого момента начинается оказание пособия по Цовьянову, цель.

 • С какого момента начинается оказание классического ручного пособия, цель.

 • С какой целью ведется роды по Цовьянову при ножных предлежаниях.

 • Перечислите степени запрокидывания ручек плода.
 • Многоплодная беременность: определение, причины, виды.


 • Многоводие: определение, причины, осложнения во время беременности и родов для матери и плода.

 • Маловодие: определение, причины, осложнения во время беременности и родов для матери и плода.

 • Клинические признаки многоплодной беременности.

 • Акушерские осложнения во время беременности при многоплодной

 • беременности.

 • Тактика ведения родов при многоплодной беременности,

 • Осложнения во время родов и в послеродовом периоде при многоплодной беременности.
 • У многорожавшей с двойней и с поперечным положением I плода в начале I периода родов произошло излитие околоплодных вод. Какова акушерская тактика?


 • Что такое коллизия плодов и тактика ведения родов.

 • Затянувщиеся роды: причины, классификация.

 • Методы диагностики и тактика ведения родов при затянувщейся латентной и активной фазе родов.

 • Методы стимуляции и обезболивания родовой деятельности.

 • Какие осложнения наблюдаются у новорожденного при слабости родовой деятельности

 • Дискоординация родовой деятельности: определение, диагностика, тактика ведения.

 • Возможные осложнения для матери и плода при быстрых и стремительных родах.

 • Узкий таз: определение, причины.

 • Классификация узкого таза по разновидностям и степени сужения.

 • Признак Вастена: техника опредления и оценка.

 • Клинические признаки обструктивных родов. Тактика ведения родов.

 • Общеравномерносуженный таз: определение, размеры.

 • Функционально узкий таз определение, диагностика

 • Простой плоский таз: определение, размеры.

 • Плоскорахитический таз: определение, размеры.

 • Перчислите признаки клинического несоответствия. Какие мероприятия представляют опасность разрыва матки при появлении признаков клинического несоответствия в родах?

 • Перчислите причины разгибательных предлежаний, виды.

 • Основные моменты биомеханизма родов, точки фиксации, проводная точка и размеры головки плода при переднеголовном предлежании.

 • Основные моменты биомеханизма родов, точки фиксации, проводная точка и размеры головки плода при лобном предлежании.

 • Основные моменты биомеханизма родов, точки фиксации, проводная точка и размеры головки плода при лицевом предлежании.

 • Что такое асинклитическое вставление головки, виды.

 • Методы диагностики и тактика ведения родов при аномалии вставления головки.

 • Перечислите степени заднего асинклитизма.

 • Перечислите признаки совершившегося разрыва матки

 • Что относятся к признакам угрожающего разрыва матки по механическому типу

 • Целостность каких тканей нарушается при разрыве промежности II степени

 • Гипоксия плода: определение, патогенез, классификация.

 • При каких заболеваниях у матери повышен риск плацентарной недостаточности?

 • Что может быть причиной острой гипоксии плода в родах.

 • Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар, показатели.

 • Степени асфиксии новорожденных.

 • Дистресс плода: определение, причины.

 • Задержка внутриутробного развития плода. Акушерские осложнения, которые являются причиной задержки развития плода.

 • Перечислите показания к реанимации новорожденных

 • Кто проводит первичную реанимацию новорожденнго и с чего начинается.

 • Дайте определение гестационной и хронической гипертензии.

 • Перечислите обязательные условия амбулаторного ведения при умеренной артериальной гипертензии.

 • Какие осложнения возможны при пиелонефрите, развившемся во время беременности.

 • Характерные признаки анемии беременных, степени.

 • Перечислите осложнения беременности при наличии порока сердца у беременных женщин.

 • Сроки госпитализации беременных при сердечно – сосудистой патологии.

 • Бессимптомная бактериурия: определение, осложнения беременности.

 • Что такое гестационный сахарный диабет. Кто входит в группу риска по развитию гестационного сахарного диабета.

 • Влияние беременности на течение туберкулеза. Методы диагностики туберкулеза во время беременности.

 • Когда развиваются гемолитическая болезнь плода и новорожденного, основные признаки.

 • Что увеличивает риск Rhсенсибилизации во время беременности.

 • Методы диагностики гемолитической болезни плода. Назовите оптимальный срок родоразрешения при гемолитической болезни плода.

 • Перечислите показания и условия для заменного переливания крови.

 • Ранний токсикоз беременных: определение, классификация.

 • Перечислите клинические формы рвоты беременных.

 • Какие изменения лабораторных данных наблюдается при чрезмерной рвоте беременных

 • Птиализм, его проявления.

 • Перечислите редко встечающие формы раннего токсикоза.

 • Тетания беременных, определение, причины, тактика.

 • Перечислите показания для прерывания беременности при ранних токсикозах беременности.

 • Показания для прерывания беременности при рвоте беременных.

 • С какими экстрагенитальными заболеваниями проводится дифдиагностика при рвоте беременных.

 • Какие последствия могут быть для матери и плода у беременной с нелеченной бессимптомной бактериурией

 • На какие инфекции проводится скрининг у беременных в Республике Таджикистан, и в какие сроки.

 • Перечислите пути передачи ВИЧ/СПИД.

 • Какие осложнения могут быть у беременной женщины больной сифилисом.

 • Какие проявления врожденного сифилиса у детей

 • Что такое бактериальный вагиноз, его влияние на беременность.

 • Чем заключается профилактика вертикальной передачи ВИЧ/СПИД от матери к ребенку.

 • К чему может привести внутриутробное инфицирование плода?

 • Перечислите возможные исходы беременности у беременных с сифилисом

 • Перечислите факторы риска хориоамнионита.

 • Перечислите признаки послеродового эндометрита.

 • Септицемия: определение, клиника, осложнения.

 • Септикопиемия: определение, клиника, осложнения.

 • Назовите причины увеличения послеродовых гнойно – воспалительных заболеваний в современном акушерстве

 • Послеродовый параметрит: определение, клиника, тактика лечения.

 • Что является причиной офталмобленнореи. Профилактика и лечение.

 • У роженицы в родах отмечается повышение температуры до 390 С, гноевидные выделения с неприятным запахом, болезненные схватки. Какой предварительный диагноз?

 • Какие мероприятия проводятся для профилактики септической инфекции.

 • Назовите принципы терапии гнойносептических послеродовых заболеваний

 • Послеродовая язва: клиника, тактика лечения.

 • Назовите критерии эффективности антибактериальной терапии

 • Перечислите клинические признаки инфильтративного лактационного мастита

 • Преждевременные роды: определение, причины.

 • Перечислите признаки недоношенного новорожденного

 • Токолитическая терапия, показания, цель, препараты.

 • Респираторный дистресс плода, показания для профилактики, препараты.

 • Перечислите противопоказания для проведения токолитической терапии при преждевременных родах.

 • Перечислите клинические стадии самопроизвольного аборта

 • Что такое полный аборт

 • Перечислите основные причины кровотечения в первой половине беременности.

 • Перечислите клинические стадии выкидыша.

 • Пузырный занос, определение, причины, осложнения.

 • Перечислите признаки и симптомы пузырного заноса

 • Кому, и по каким признакам проводится быстрая первичная оценка?

 • Неразвивающаяся беременность, причины, осложнения, тактика ведения.

 • Внематочная беременность: определение, причины, диагностика.

 • Внематочная беременность, клиника, тактика лечения.

 • Причины кровотечений второй половины беременности.

 • Факторы риска развития предлежания плаценты.
 • Что является основным симптомом предлежания плаценты


 • Диагностические критерии предлежания плаценты.

 • Показания для операции кесарево сечения при предлежании плаценты

 • Факторы риска развития преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты.

 • Матка Кювелера, причины возникновения, акушерская тактика.

 • Где проводится влагалищное исследование при госпитализации в родильный дом роженицы с кровотечением?

 • ДВС – синдром, стадии.

 • Классификация предлежания плаценты.

 • Тактика врача при акушерских кровотечениях.

 • Дифференциальная диагностика предлежания плаценты и преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты.

 • Факторы риска развития гипотонических кровотечений.

 • Причины кровотечений в родах и раннем послеродовом периоде.

 • Первые признаки геморрагического шока.

 • Что включает быстрая оценка, которая проводится при кровотечении?

 • Неотложная помощь при акушерских кровотечениях.

 • Назовите характерные признаки гипотонического кровотечения

 • Стадии геморрагического шока.

 • Оценка кровопотери родильницы, критерии физиологической кровопотери.

 • Критерии эффективности терапии геморрагического шока.

 • Основные принципы неотложной акушерской помощи при кровотечении

 • Временные методы остановки кровотечения.

 • Показания для трансфузии свежезамороженной плазмы при акушерских

 • кровотечениях

 • Метод экспресс диагностики нарушения свёртывания крови.

 • Звенья патогенеза пре/эклампсии.

 • Преэклампсия. Диагностические критерии.

 • Основные симптомы гипертензивных нарушений во время беременности, в родах, послеродовом периоде.

 • Факторы риска развития пре/эклампсии.

 • Дифференциальная диагностика гестационной и хронической гипертензии.

 • Эклампсия, определение, стадии.

 • Дайте характеристику гестационной гипертензии

 • Что такое хроническая гипертензия?

 • Назовите критерии умеренной преэклампсии

 • Перечислите критерии тяжелой преэклампсии

 • Что означает аббревиатура HELLPсиндром.

 • Назовите возможные осложнения для матери при тяжелой преэклампсии.

 • Рассчитайте нагрузочную дозу сульфата магния для внутримышечного введения.

 • Рассчитайте нагрузочную дозу сульфата магния для внутривенного введения.

 • Рассчитайте поддерживающую дозу сульфата магния для внутримышечного введения.

 • Рассчитайте поддерживающую дозу сульфата магния для внутривенного введения.

 • Неотложная помощь при эклампсии.

 • Цель магнезиальной терапии при тяжелой пре/эклампсии.

 • Мониторинг, каких показателей ведется для своевременной диагностики токсического действия сульфата магния.

 • Цель антигипертензивной терапии при тяжелой пре/эклампсии, препараты.

 • При каких условиях возможно амбулаторное наблюдение при умеренной гипертензии

 • Методы родоразрешения при тяжелой пре/эклампсии.

 • Показания для операции кесарево сечения при гипертензивных нарушениях

 • Переношенная беременность, определение.

 • Признаки переношенной беременности по данным УЗИ.

 • Признаки переношенной беременности у новорожденного.

 • Возможные осложнения в родах при переношенной беременности.

 • Перечислите осложнения последового и раннего послеродового периода у родильниц

 • после запоздалых родов

 • Наиболее безопасный метод родоразрешения для матери и плода при переношенной беременности и узком тазе.

 • Назовите характерные признаки у плода при переношенной беременности

 • Абсолютные показания к операции кесарево сечение.

 • Относительные показания к операции кесарево сечение.

 • Показания и условия к проведению вакуумэкстракции плода.

 • Показания для проведения корпорального кесарева сечения.

 • Плодоразрушающие операции, виды, условия для проведения.

 • Операция экстракция плода за тазовый конец, показания, условия.

 • Когда используется прием МорисоЛевреЛашапель

 • Показания и условия для операции «акушерские шипцы».

 • Этапы операции «акушерские шипцы».

 • Какие операции относится к плодоразрушающим акушерским операциям

 • Виды лапаротомий.

 • Показания для классического акушерского поворота плода, условия.

 • Какие операции используются для ускорения родов?

 • Дайте определение контрацепции

 • Планирование семьи, определение

 • С какой целью определяют Индекс Перля, методика расчета

 • Методы послеродовой контрацепции. Лактационная аменорея

 • Механизм действия оральных контрацептивов,.

 • Оральные контрацептивы: противопоказания, осложнения

 • Механизм контрацептивного действия барьерных методов контрацепции

 • Этапы консультирования по планированию семьи

 • Как называется первый этап консультирования по планированию семьи, и какие вопросы включает?

 • Как называется второй этап консультирования по планированию семьи, и какие вопросы включает?

 • Как называется третий этап консультирования по планированию семьи, и какие вопросы включает?

 • В каких случаях используется «Постинор» и режим его дозировки.

 • Показания и противопоказания к использованию внутриматочных контрацептивов.

 • Механизм действия внутриматочных контрацептивов и возможные осложнения.

 • Противопоказания к использованию гормональной контрацепции

 • В течении какой времени эффективен метод лактационной аменореи

 • Какие периоды происходят в первом триместре беременности?

 • Какие изменения гемодинамики наблюдаются при нормальной беременности?

 • Назовите наиболее частые осложнения в первом триместре беременности

 • По каким данным можно определить срок беременности и дата родов?

 • Что позволяет определить УЗИ в акушерстве?

 • С чего начинается объективное исследование беременной или роженицы?

 • Перечислите показания для обезболивания родов, методы

 • Назовите признаки начала второго периода родов

 • С какой целью производят влагалищное исследование в родах?

Скачать 66,56 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©psihdocs.ru 2023
обратиться к администрации

    Главная страница